سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۰۲۲۱۰
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۲
باغ کتاب تهران 65هزار متر مربع زیربنا دارد که 30هزار متر مربع آن (بجز راهروها، تأسیسات و اداری) فضـای مفید و مسقف نمایشگاهی است. به جز این، 25هزار مـتر مربع فضای سبز روی بام باغ کتاب و 20هزار مترمربع فضای قابل استفاده در محوطه وجود دارد که در مجموع، فضای قابل استفاده نمایشگاهی را تا حدود 70هزار متر مربع افزایش می دهد.

شعار سال: بزرگترین مجموعه مشـابه داخلی با بخش نمایشگاه دائمی باغ کتاب، شهـر کتاب مرکزی تهران در سه طبقـه و 2.500 متر مربع است
باغ کتاب تهران مجموعـــه های از قابلیت ها و عملکردها را با محوریت کتاب در خود دارد: نمایشگاه دائمی کتاب و محصولات فرهنگی، نمایشـگاه تخصصی و موقت کتاب و محصـــولات فرهنگی، نمایشگاه و فروشگاه کتاب و محصولات فرهنگی کـــودک و نوجوان، مجموعه های از ســـالن های نمایش تئاتـــر و فیلم و برگزاری جشنواره های کتاب، بازار کتاب های دســـت دوم و...
نمایشگاه های بزرگ کتاب جهان در مدت زمانی کمتر از یـــک هفته در ســـال برگزار می شـــوند (اغلب چهار تا شش روز). بنابراین، فضای این نمایشـــگاه ها در طول ســـال محـــل برگزاری انـــواع نمایشـــگاه های صنعتی، تجاری و فرهنگی اســـت. مفهوم نمایشـــگاه بـــه این معنـــا هم پیوند با صفـــت «موقتی» اســـت. از ایـــن رو، نمایشـــگاه های دائمی را می تـــوان اینگونـــه تعریف نمود که اگـــر در آنها فراینـــد خرید و فروش اتفـــاق می افتد با بـــازار» یا «فروشـــگاه» مواجهیم و اگر در آنهـــا خرید و فروش اتفـــاق نمی افتد با «موزه)) بنابراین، بهتر اســـت عملکرد نمایشـــگاهی باغ کتاب را در نســـبت با دائمـــی بودن آن ــ با فروشگاه ها یا بازارهای بزرگ کتاب قیاس نمود.
در مقایســـه با بزرگترین فروشـــگاه های جهان، به صـــورت قطعی می توان باغ کتاب را بزرگترین آن ها نامــــید. در حال حاضر بزرگترین کتابفروشـــی جهــــان شعبه اصلی فروشـــگاه های زنجیره ای بارنز و نوبل ((Barnes and Noble Booksellers))در نیویورک اســـت که 14.330مترمربع مســـاحت دارد و طول قفســـه های آن به 21کیلومتر می ِ رســـد. کتابفروشـــی ((Powell Bookseller))در پورتلند امریکا مســـاحتی بالـــغ بر 6.300متر مربـــع دارد و می تواند یک میلیون جلـــد کتاب را در خود جای دهد. رتبه ســـوم از آن کتابفروشـــی اســـترند ( )Strand Bookstoreدر نیویورک است که 5000 مترمربع مســـاحت دارد و طول قفســـه های آن به 29کیلومتر می رســـد. بـــاغ کتاب تهران حدود 25هزار مترمربع فضای فروشـــگاهی دارد که در مقایســـه با بزرگترین کتابفروشـــی جهــــان حدود 11 هزار متر مربع بیشتر و از رتبه های دوم و ســـوم حدود چهار تا پنج برابر بزرگتر اســـت.


باغ کتاب تهران چه می کند؟
ایفای نقش حمایتی در رونق کلیه فرآیندهای مرتبط با کتاب و کتاب خوانی

کتاب در کشـــور مـــا گرچه از نظر آمـــار تولید وضعیت مناســـبی دارد (ایران بـــا تولید بیش از 65 هزار عنوان کتاب در ســـال، دهمین کشـــور جهــــان در فهرست یونسکو اســـت)، اما سقف انتظـــارات از جامعه فرهنگـــی و اصیل ایران و شـــعارهای فرهنگی انقلاب اسلامی به گونه های اســـت که نمی تـــوان و «نبایـــد» به ایـــن ارقام دلخـــوش بود. اگر فرایندهـــای مرتبط با کتاب را اِفـــراز کنیـــم، چهار بخش اصلـــی آن عبارت خواهد بـــود از تولید، اطلاع رســـانی، توزیع، و مـصرف. باغ کتاب در هر یـــک از بخشهای اصلی ایـــن فرآیند برنامههایـــی در نظر گرفته که از جمله عبارتند از :

تولید
تدوین ضوابط و اســـتانداردهای نشر خوب
تنظیم و به کارگیری سازوکارهای تشویقی در پذیـرش، عرضـه و معرفـی آثار خـوب و ناخوب؛\
برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی تخصصی و بـهروز برای ارتقای مهارت های ناشران؛
تـدارک و ترویج نوآوری ها و فنآوری های نشر؛
پیش بینـی جــوایز و برگـزاری جشـنواره های گوناگـون کتاب، بهویـژه در حوزه های تخصصی نشر؛
ایجـاد عرصه هـا و فضاهـای مناسـب بـرای تعامـل نـاشران، پدیدآورنـدگان، دسـتاندرکاران فنـی و بازرگانـان کتاب.

اطلاع رسانی
طـراحی و اجــرای شبکه ملــی کتاب ایـران؛
تأسیس خـبرگزاری غیردولتـی کتاب؛
کمک به تأسیس شبکه رادیویی کتاب؛
کمک به تأسیس شبکه مجازی تلویزیونی کتاب؛
انتشار مجلـه؛
تنظیـم و انتشـار سیاهه بهترین هـای کتاب؛
تنظیم و ترویج سیرهـای مطالعـاتی؛
ایجـاد درگاه((Portal))باغ کتاب.
راه اندازی شبکه ملی توزیع کتاب؛
افزایـش چشـمگیر سـطح تمـاس مردم بـا کتاب؛
ایجاد فضاهای تعاملی موزعان، کتابفروشـان و ناشـران؛
گسترش بازرگانی خارجی کتاب.

مصرف
ارائه سـیاهه های بهترین هـای یـک عمـر یـا یـک سـال یـا یـک فصـل بـه روایـت شـخصیت ها و چهره هـای محبـوب و معتـبر
تولید انواع سـیاهه های سـیر مطالعاتی در رشـته ها و زمینه هـای مختلف
ایجـاد کلینیـک کتابدرمانـی بـرای کمـک بـه درمـان بیماری هـا بـا مطالعه کتاب
اختصـاص فضای بسـیار وسـیع به کتاب ها، سرگرمی هـا و آموزش های کـودک و نوجوان
تشـویق هنرمنـدان نمایشـی بـه اقتبـاس از کتاب های مفیـد
تخفیف ویژه کتاب های خوب به مردم
برگـزاری مسـابقات جـذاب و پرهیجـان کتابخوانـی
ایجاد و هدایت باشـگاه های کتابخوانی در فضـای واقعی و مجازی
ایجـاد امـکان مشاوره کتاب و کتابخوانی در بـاغ کتاب و نیـز در پایـگاه اطلاع رسـانی

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی مرکز گردشگری علمی فرهنگی دانشجویان ایران، تاریخ 19 تیر 96، کد مطلب: 8393: www.istta.ir

اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین