سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۳۹۳۳۰
تعداد نظرات: ۳ نظر
تاریخ انتشار: ۱۶ تير ۱۳۹۷ - ۰۳:۴۶
سامانه هوشمند سرویس مدارس با بهره گیری از تکنولوژی های مبتنی بر اینترنت، فرآیند حمل و نقل دانش آموزان را تسهیل می بخشد؛ استفاده از این سامانه برای ثبت نام در سال های اخیر بنوعی اجباری شده است و اما این الزام راه را برای اولیا هموار ساخته است.

شعارسال: ثبت نام سرویس مدارس این روزها که خانواده ها همواره در حال تکمیل ثبت نام فرزندان خود در مدارس مورد نظرشان هستند از جمله موارد مهم محسوب می شود. ثبت نام سرویس مدارس دانش آموزان اما در طی سال های اخیربا سهولت بیشتری همراه شد.

سامانه هوشمند سرویس مدارس با بهره گیری از تکنولوژی های نو و نیز بستر اینترنت، کار را برای اولیا دانش آموزان هموار کرد و فرآیند حمل و نقل دانش آموزان را تسهیل بخشید.

با توجه به عدم اطلاعات کافی برخی از اولیا محترم، تصمیم گرفتیم سامانه را به گونه ای آسان و مصور آموزش دهیم تا با استفاده از این آموزش تصویری، براحتی در سامانه هوشمند سرویس مدارس نسبت به ثبت نام فرزندان خود اقدام نمایند.


سامانه ای برای تسهیل امور حمل و نقل داﻧﺶ آﻣﻮزان

ورود ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻳﻨﺘﺮنتیﺳﺮوﻳﺲ ﻣﺪارس

ابتدا لازم است اولیا محترم وارد آدرس http://ssm.tehranedu.ir شده و به صفحه ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ هوشمند سرویس مدارس دسترسی پیدا کنند.

اولیا محترم داﻧﺶ آﻣﻮزان در اﺑﺘﺪا می بایست در کادر ﻧﺎم ﻛﺎرﺑﺮی و ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر، ﻛﺪ ملی دانش آموز را درج نموده و سپس نسبت به وارد ﻛﺮدن ﺗﺼﻮﻳﺮ امنیتی(بدون در نظر گرفتن حروف بزرگ و کوچک) اقدام نمایند تاوارد سامانه هوشمند سوریس مدارس گردند.

اولیا محترم و یا داﻧﺶ آﻣﻮزان (و یا هر کاربری که نسبت به ثبت نام در سامانه هوشمند سرویس مدارس اقدام می نماید)، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از اوﻟﻴﻦ ورود ﺑﻪسامانه، رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺧﻮد را ﺗﻐﻴﻴﺮ و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺟﺪﻳﺪ را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و در مراﺣﻞ بعدی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در سامانه هوشمند سرویس مدارس ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر وارد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻮﻧﺪ.

در نظر داشته باشیدﻛﻠﻤﻪ ﻛﺎرﺑﺮی ﻫﻤﺎن ﻛﺪ ملی متقاضی ثبت نام ﺑﻮده و ﺗﻐﻴﻴﺮی ﻧﻤﻴﻜﻨﺪ.

این نکته را هم در نظر داشته باشید، در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت زﻳﺎد رﻣﺰ ﻋﺒﻮر را اﺷﺘﺒﺎه در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ هوشمند سرویس مدارس وارد ﻧﻤﺎیید،کاربری آن دانش آموز ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل ﺷﺪه و ﺑﺎیستی جهت فعاﻟﺴﺎزی ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ نمایید.

سامانه ای برای تسهیل امور حمل و نقل داﻧﺶ آﻣﻮزان

ﺗﻜﻤﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت داﻧﺶ آﻣﻮز و ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر

ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ هوشمند سرویس مدارس، کاربر ثبت نامیﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮرسی ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادگی و اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻛﺪ ملیﺧﻮد اﻫﺘﻤﺎم ورزﻳﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش، ﻣﻘﻄﻊ تحصیلی، ﻧﻮع ﻣﺪرﺳﻪ و ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺧﻮد، از ﻟﻴﺴﺖ مدارس موجود ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﺎم ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب نموده و در اداﻣﻪ ﻓﺮم ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺻﻔﺤﻪ را ﺗﻜﻤﻴﻞ و از روی ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺮوکی ﻣﺤﻞ اقامت ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ میﻧﻤﺎﻳﺪ.

داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻋﺰﻳﺰ و اوﻟﻴﺎ اﻳﺸﺎن حتما به یاد داشته باشند ﻛﻪ ﭘﺮﻛﺮدن ﻓﺮم یاد شده ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺳﺮوﻳﺲ ﺿﺮوری ﺑﻮده و به یاد داشته باشند ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت و آدرس ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن دﻗﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدد ﺗﺎ در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت از ﺳﻮی ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎران ﺳﺮوﻳﺲ خللی اﻳﺠﺎد ﻧﮕﺮدد.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ورود رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺟﺪﻳﺪ و ﺗﻜﺮار آن اﻟﺰامی ﺑﻮده و دﻗﺖ ﻓﺮﻣﺎیندﻛﻪ رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﺟﺪﻳﺪ را ﺣﺘﻤﺎ ﻳﺎدداﺷﺖ ﻧﻤﻮده و از اﻳﻦ ﭘﺲ، ﺟﻬﺖ ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ از این رﻣﺰﻋﺒﻮر و ﻛﺪ ﻛﺎرﺑﺮی قبلی(ﻛﺪ ملی داﻧﺶ آﻣﻮز) اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

دﻗﺖ ﻧﻤﺎییددر ورود اطلاعات آدرس در ﺻﻮرت ﻋﺪم وﺟﻮد بخشیاز آن (ﻣﺜﻼ : ﻛﻮﭼﻪ ﻓﺮعیو...) اﻳﻦ ﺑﺨﺶ را ﺧﺎلی ﺑﮕﺬارﻳﺪ.

ﻛﺮوکی آدرس را ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﻛﻤﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﻣﻮس و ﺟﺎﺑﺠﺎیی در روی ﻧﻘﺸﻪ، ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و روی دﻛﻤﻪ ﺛﺒﺖ ﻛﺮوکی ﻣﻮﺟﻮد در زﻳﺮ ﻧﻘﺸﻪ کلیک ﻧﻤایید و در ﻧﻬﺎﻳﺖ دﻛﻤﻪ ذﺧﻴﺮه را ﺑﺰﻧﻴﺪ.

سامانه ای برای تسهیل امور حمل و نقل داﻧﺶ آﻣﻮزان

ﺑﺮرسی اﻃﻼﻋﺎت داﻧﺶ آموز و ﺛﺒﺖ ﻧﻬﺎیی در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ

در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ اﻃﻼﻋﺎتیرا ﻛﻪ وارد ﻧﻤﻮده اﻳﺪ ﺑﺮرسی ﻧﻤﻮده و از ﺻﺤﺖ آن اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ نمایید. در صورت اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﺻﺤﺖ آن و ﻋﺪم ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺼﺤﻴﺢ روی دﻛﻤﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﻬﺎیی کلیک ﻧﻤﺎیید.

در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﻜﻞ و ﻳﺎ اﻳﺮاد در اﻃﻼﻋﺎت ورودی، داﻧﺶ آﻣﻮزان می توانند روی گزینه داﻧﺶآﻣﻮز کلیک ﻛﺮده و اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮدرا تصحیح ﻧﻤﺎیند.

سامانه ای برای تسهیل امور حمل و نقل داﻧﺶ آﻣﻮزان

ﺛﺒﺖ ﻧﻬﺎیی و ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪ

پس از ﺛﺒﺖ ﻧﻬﺎیی وارد ﺻﻔﺤﻪ نمایش داده ﺷﺪه خواهید شد و این ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اوﻟﻴﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺳﺮوﻳﺲ ﺑﻮده و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺮرسی و ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻃﻼﻋﺎت و درج ﻣﺒﻠﻎ ﺳﺮوﻳﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪرﺳﻪ، در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎقی خواهد ﻣﺎند.

سامانه ای برای تسهیل امور حمل و نقل داﻧﺶ آﻣﻮزان

ورود ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ و روﻳﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺮوﻳﺲ، ﻣﻮاﻓﻘﺖ و ﻳﺎ ﻋﺪم موافقت با آن

ﭘﺲ از ﺑﺮرسی اﻃﻼﻋﺎت داﻧﺶ آﻣﻮز ﺛﺒﺖ ﻧﺎمی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪرﺳﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺮوﻳﺲ و ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻳﺸﺎن توسط مدرسه، اوﻟﻴﺎ ﺑﺎ ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ و ورود ﻛﺪ و رمز عبور خود(رمز عبور جدید) ﺻﻔﺤﻪ نمایش داده شده ظاهر خواهد شدﻛﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺮوﻳﺲ ﺑﺮآوردی از ﻃﺮف ﻣﺪرﺳﻪ اﻋﻼم ﻣﻴﮕﺮدد.

در ﺻﻮرت ﻗﺒﻮلی ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺮوﻳﺲ ﺗﻮﺳﻂ اوﻟﻴﺎ داﻧﺶ آﻣﻮز، ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن دﻛﻤﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﺪه و ﻣﺠﺎز به ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺮداﺧﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎمی خواهند شد.

در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ اوﻟﻴﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ وارد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪرﺳﻪ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ را ﻗﺒﻮل نداشته باشند، ﺑﺎ ﻓﺸﺮدن دﻛﻤﻪ ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺖ، ﻣﺮاﺗﺐ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮآوردی ﺟﻬﺖ ﺑﺮرسی ﻣﺠﺪد ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻳﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﺳﺮوﻳﺲ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻴﺴﺘﻤﺎتیک اﻋﻼم ﻣﻴﮕﺮدد.

سامانه ای برای تسهیل امور حمل و نقل داﻧﺶ آﻣﻮزان

ﺑﺮرسی اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎلی ﺳﺮوﻳﺲ و ﭘﺮداﺧﺖ اﻳﻨﺘﺮنتی ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺮویس

ﭘﺲ از ﻣﻮاﻓﻘﺖ اوﻟﻴﺎ و ﻓﺸﺮدن دﻛﻤﻪ ﻣﻮاﻓﻘﺖ وارد ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺷﺪه و اﻃﻼﻋﺎت و ﺻﻔﺤﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺎلی ﺳﺮوﻳﺲ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ اوﻟﻴﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺗﻤﺎمی و ﻳﺎ بخشی از ﺷﻬﺮﻳﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻳﻨﺘﺮنتی و... ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.

نا گفته نماند در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻤﺎمی ﺑﺮآوردﻫﺎی ﺳﺮوﻳﺲ و ﭘﺮداختی هایاوﻟﻴﺎ ﺑﺎﺑﺖ ﺳﺮوﻳﺲ در ﺟﺪول ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه و ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل تحصیلی ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺰارﺷﺎت مقتضی را ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﺣﺴﺎب دریافت نمایند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری موج ، تاریخ انتشار: 15 تیر 1397، کد خبر: 233928 ، www.mojnews.com

اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۴۲ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
0
0
این میتونه خبر بسیار خوبی برای این دانش آموزان باشه
ا.ح75
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۴۱ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
0
0
چه خوب این باعث کاهش نگرانی والدین برای حمل و نقل فرزندانشان میشود
ن.ف83
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۲:۱۶ - ۱۳۹۷/۰۴/۱۸
0
0
فراگیر شدن اتوماسیون در چنین مسائلی روز به روز ما را به جامعه هوشمند نزدیک تر میکند
ن.ف83
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین