سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۴۷۳۳۳
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۳:۲۵
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با اعلام خبر تدوین ﻃﺮح ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﺎﻻب‌های اﯾﺮان با مشارکت جامعه محلی از آغاز ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻃﺮح ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﺎﻻب حله استان بوشهرخبر داد.

شعارسال: حسین دلشب در نشست با محیط‌بانان حفاظت محیط زیست استان بوشهر از طراحی سیستم معیشتی سازگار و پایدار با محیط زیست تالاب‌ها برای جوامع محلی خبرداد و اظهار داشت: با توجه به این که بسیاری از تمدن های اولیه در اطراف تالاب ها شکل گرفته اند اما بشر در طول تمدن خود به نحوی از تالاب ها استفاده کرده است که برخی از این روش ها باعث اختلال در عملکرد تالاب و از میان رفتن تنوع زیستی آن ها شده است.

وی با بیان اینکه تالابﻫﺎ از ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﺮان ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺤﻠﯽ ﮔﺮه ﺧﻮرده ﺑﻮدﻧﺪ، افزود: ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن راﻣﺴﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻃﺒﯿﻌﺖ در ﺟﻬﺎن ﺑﺨﺼﻮص ﺗﺎﻻبﻫﺎ، در ﺳﺎل 1349 در راﻣﺴﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ اﯾﻦ زﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻬﻢ را ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با اشاره به ثبت 24 ﺗﺎﻻب از اﯾﺮان در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن راﻣﺴﺮ، ادامه داد: از 42 ﻧﻮع ﺗﺎﻻب ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن راﻣﺴﺮ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﮏ ﻧﻮع ﺗﺎﻻب ﺑﻘﯿﻪ در اﯾﺮان ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻨﻮع ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺗﺎﻻبﻫﺎی اﯾﺮان اﺳﺖ.

وی بیان داشت: تالاب ﺣﻠﻪ ﯾﮑﯽ از ﺗﺎﻻبﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺎز ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻌﻤﯿﻢ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻃﺮح ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺗﺎﻻبﻫﺎی اﯾﺮان، ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن آﻏﺎز شد و اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ) دﻓﺘﺮ زﯾﺴﺘﮕﺎهﻫﺎ و اﻣﻮر ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻃﺮح ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﺎﻻب‌های اﯾﺮان( اداره ﮐﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ) و ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری فارس، تاریخ انتشار: 16مرداد1397، کدخبر: 13970516001082: www.bushehr.farsnews.com


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین