سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۶۴۶۱۶
تاریخ انتشار: ۰۲ آبان ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۳
ینجانب وحیداعظمی مدیرمسئول هفته نامه نسل نو باتوجه به اتهامات وارده ازسوی رئیس فرهنگ وارشاداسلامی گلپایگان به خود وهتک حیثیت وآبرویی که به ناروا وناحق از اینجانب شده ازشورای تأمین شهرستان گلپایگان«ریاست محترم دادگستری و دادستان محترم،فرماندارمحترم، فرماندهان محترم سپاه ونیروی انتظامی واداره اطلاعات گلپایگان»خواهشمندم فیلم دوربین های اداره ارشادگلپایگان دراین روز بررسی شود.
شعارسال : اینجانب وحیداعظمی مدیرمسئول هفته نامه نسل نو ٢روزقبل«٢۶مهر١٣٩٧» درجلسه ای که رئیس بخش مطبوعات اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان اصفهان بابسیاری ازمدیران مسئول هفته نامه های این استان گذاشته بودبه تبعیض هاو اجرای سلیقگی قانون توزیع آگهی های دولتی درگلپایگان اشاره وعنوان کردم که با این وضعیت به وزارت ارشادو دادسرای کارکنان دولت شکایت خواهم کرد اماباکمال تعجب پس ازگذشت ٢روز ازاین حرفم به یکباره مطلبی ازقول رئیس ارشادگلپایگان وبعنوان پاسخ ایشان به بنده درکانال تلگرامی گلپاکانال منتشرمیشودکه درپاسخ خودبه اکثرمواردی که ازتبعیض واجرای سلیقگی قانون توسط ارشادگلپایگان مطرح کردم پاسخ نداده وبه طرح مواردی غیرواقعی وکذب درخصوص بنده پرداخته اندکه آیابه نوعی دست پیش گرفتن نیست؟
رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی گلپایگان درپاسخ خودبه بنده اتهام زده ونوشته اند:
 «درروزدوشنبه مورخ۹۷/۷/۲ساعت۱۴ درغیاب بنده وازغفلت کارکنان اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان واردساختمان شده اید وازفرصت نبود مسئول دبیرخانه وارد اتاق شده ایدو پس از اسقرار درپشت میز اداری دبیرخانه مبادرت به برداشتن مکاتبات اداری وعکس گرفتن ازنامه های اداری نموده ایدکه دراین رابطه ضبط تصاویر ورودشما درآن زمان توسط دوربین های مداربسته اداره،به محض مشاهده مسئول دبیرخانه ازکارشمادرصدد گرفتن نامه ها وگوشی شمامیشودکه پاره شدن نامه هایی که ازشماگرفته موجوداست که بعدازعنوان دسترسی آزادبه اطلاعات توسط شما باعجله از اداره خارج میشوید.
دراینجا اینجانب وحیداعظمی مدیرمسئول هفته نامه نسل نو باتوجه به اتهامات وارده ازسوی رئیس فرهنگ وارشاداسلامی گلپایگان به خود وهتک حیثیت وآبرویی که به ناروا وناحق از اینجانب شده ازشورای تأمین شهرستان گلپایگان«ریاست محترم دادگستری و دادستان محترم،فرماندارمحترم، فرماندهان محترم سپاه ونیروی انتظامی واداره اطلاعات گلپایگان»خواهشمندم فیلم دوربین های اداره ارشادگلپایگان دراین روز بررسی شود.
اینجانب قبل ازساعت٢وهمچون یک ارباب رجوع از درب ورودی به ساختمان اداره واردشدم و اداره تعطیل نبوده وآقای فیاضی که وظیفه تقسیم آگهی ها بین نشریات رابرعهده دارندومحل کارشان اتاق دبیرخانه است در دبیرخانه حضورداشتندوباچک کردن فیلم ها مشخص است که وقتی وارد اتاق می شوم وی دراتاق حضورداردو بیرون از اتاق نیست وبعدهم بنده از اتاق باآرامش همچون همیشه خارج میشوم وآقای فیاضی درطی زمانی که من در دبیرخانه بودم ازآنجاخارج نشده اند.پس طرح اینکه ازغفلت کارکنان این اداره وارد ساختمان شده ام وازفرصت نبود مسئول دبیرخانه وارداتاق شده ام صحت نداردوتهمت بزرگیست.
رئیس ارشاد موافقم که درمورداتهاماتی که به بنده منتسب کردید فیلم های آنروز راکه مدعی هستید در رسانه ها انتشاردهید.
رئیس ارشادگلپایگان ادعاکرده اید این اتفاق٢مهر«٢۵ روزقبل»افتاده وحالا آنرا مطرح کرده اید.سوال من ازشمااین است که چرا این موضوع را اکنون که ٢روزقبل در اداره کل ارشاداستان اصفهان اعلام کردم که ازتبعیض هاو اجرای سلیقگی قانون تقسیم وتوزیع آگهی های دولتی توسط شمابه دادسرای کارکنان دولت شکایت خواهم کردمنتشرنمودید؟
آیاطرح وانتشارعمومی چنین موضوعی که اعلام می کنم صحت نداردجهت تحت فشارقراردادن بنده وپشیمان شدن ازپیگیری مواردی که ٢روزقبل در استان اصفهان مطرح کردم نیست؟چراپس ازطرح این اتهامات به بنده، مرابه گفتگو در جوی صمیمانه ودوستانه جهت بررسی مسائل نشریه وحل وفصل آنهادعوت می کنیدونوشتید دست اخوت درازمیکنید وپذیرای من هستید؟
آقای ضابطی چنین اتهام کذبی را ازطریق کانالی تلگرامی فاقدهرگونه مجوز رسانه انتشارمیدهید،آیادلیل آن این نیست تا بنده جا خورده وازپیگیری موارداعلامی ام که ٢روز قبل در اداره کل استان مطرح وازپیگیری آن خبردادم منصرف شوم؟

رئیس ارشادگلپایگان درجوابیه خود خطاب به بنده نوشته اندکه مخاطب نامه خودایشان بوده ومحتوای نامه درخصوص نشریه مانبوده که خواستارمشاهده نامه بوده ایم.
آقای ضابطی دولت دسترسی آزادبه اطلاعات را ابلاغ کرده وبنابراین قانون درخواست این نامه که به بنده هم ربط پیدامیکرده حق من بوده چون من به شماو رئیس بخش مطبوعات اداره کل ارشاداستان اصفهان چندمرتبه درخصوص دادن آگهی هایی که طبق دستورالعمل ارسالی ارشاد استان متعلق به هفته نامه نسل نو است ولی به هفته نامه صدای گلپایگان داده اید اعتراض کردم که پس ازآن این نامه آمد که دادن آگهی های مربوطه ثبتی ودادگستری ازآن پس به هفته نامه صدای گلپایگان بلامانع است ویعنی ازآن پس بین هردو هفته نامه تقسیم شودولذامنعی نداردکه درخواست یک کپی ازآن نامه راداشته باشم.
ضمنابنده به خوبی بخاطردارم که فقط یک کارمند ارشاد در زمان حضور من در اداره حضور داشت وحال چگونه مدعی قسم قرآن کارکنان تان می شوید وقتی یک پرسنل اداره درمحل کار حضور داشت وفیلم های دوربین هاخود گویاست.
نکته دیگراینکه مسئول دبیرخانه همان فردی است که آگهی ها رابین دوهفته نامه نسل نو وصدای گلپایگان تقسیم می کند وما چندروز است می نویسیم چرا آگهی های متعلق به هفته نامه نسل نو به هفته نامه صدای گلپایگان داده شده است ولی با طرح موارد کذب مورد اتهام قرارمی گیریم.
جالبتراینکه موارداتهامی کذب رئیس ارشاد گلپایگان به اینجانب توسط کانال تلگرامی گلپاکانال که رئیس ارشاد درخصوص فراخوان جذب خبرنگاربدون داشتن مجوز رسانه حاضربه معرفی آن به پلیس فتا نشد وهمچنین کانال هفته نامه صدای گلپایگان که تمام آگهی های دولتی گلپایگان بااجرای سلیقگی قانون توزیع این آگهی ها مدتی است توسط شمابه ایشان داده می شودمنتشر می گردد.
ضمنا اعلام می کنم نامه ای که بنده اعلام کردم و رئیس ارشادگلپایگان به بنده اتهام زدندکه در نبود مسئول دبیرخانه به آن دست یافتم یک نامه غیرمحرمانه وعادی است ونمونه های دیگر این نامه که درخصوص نحوه تقسیم آگهی و رسانه هایی که بین آنها بایدتقسیم شودبه همراه همین نامه در زیرشیشه میز آقای فیاضی که وظیفه تقسیم آگهی ها رابه عهده دارندقرار داشت وهرکسی که به اتاق می رفت به راحتی می توانست نامه ها را بخواند و نامه ها هم خاص ومحرمانه نیستند و دستورالعمل هایی هست که هرسال می آید و روسای سابق گلپایگان کپی آنرا به خودنشریات می دادندو بنده هم باتوجه به اینکه برای امور آگهی هابه این اتاق همچون سایرمردم مراجعه می کردم این نامه را درپشت شیشه میز دیده بودم ولی بعد ازاینکه خواستار کپی ازآن باتوجه به اینکه برخی آگهی ها که متعلق به هفته نامه نسل نو بوده به هفته نامه صدای گلپایگان داده شده گشتم آنرابه من ندادند و دیگر آن نامه را زیر شیشه میز هم ندیدم ولی نامه های دیگر مربوط به توزیع آگهی های دولتی همچنان در زیر شیشه میز قرارداشت.
آقای ضابطی شما با طرح اتهامات کذب با حیثیت و آبروی بنده با سابقه ١۴ سال کار رسانه ای شرافتمندانه بازی کردید و چگونه از دست اخوت و گفتگو سخن می گویید. مگر می خواهیم معامله کنیم که شما اتهاماتی را دو روز پس از اینکه در اداره کل ارشاد استان اصفهان اعلام کردم از طریق وزارت ارشاد و دادسرای کارکنان دولت پیگیر موارد اعلامی ام خواهم بود به بنده منتسب می کنید و بعد دعوت به گفتگو و حل و فصل مسائل می کنید؟
آقای ضابطی اگر بنده به اتاق دبیرخانه رفته و نامه ها را برداشته و خوانده و عکس گرفته و پاره کردم، پس چگونه نوشتید که بیاییم در فضایی دوستانه مسائل را حل و فصل کنیم؟ اگر چنین تخلف بزرگی کردم چگونه شما ٢۵ روز است سکوت کردید و حال مطرح می کنیدو سپس دعوت به گفتگو و حل و فصل مسائل می کنید. طرح این اتهامات کذب مرا یاد ضرب المثلی که درعالم سیاست بکار می رود انداختید که می گویند «فشار از پایین، چانه زنی از بالا».
اما درمورد انتشاردهندگان معدود این اتهامات کذب که فاقد مجوز رسانه هستند اینجانب حق خود می دانم که به عنوان انتشار موارد کذب پیگیری قضایی نمایم.
چرا رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گلپایگان پاسخ خودرا به یک کانال تلگرامی فاقدمجوز رسانه دادندو این همان کانالی است که به راحتی بدون داشتن مجوز رسانه به دفعات اقدام به فراخوان جذب خبرنگار درگلپایگان و درج تبریک روزخبرنگار برای خودکردو رئیس ارشاد گلپایگان درحمایت از رسانه ها حاضربه معرفی آن به فتا نشد وامروز جوابیه خودراتحت عنوان رئیس اداره فرهنگ و ارشاداسلامی گلپایگان به یک کانال تلگرامی فاقد مجوز رسانه می دهند. این است حمایت از رسانه. اول اینکه چرا ایشان بعنوان شخصیت حقوقی پاسخ خود رابه کانال تلگرامی داده که منبع اصلی انتشار این متن این کانال تلگرامی می باشدو سپس چراخارج ازبحث تلگرام فقط بخاطر فراخوان جذب خبرنگار توسط فردی که مجوز رسانه ندارد حاضر به اقدام لازم نشدند؟
در اینجا جهت اطلاع مردم شریف و مسئولین مربوطه عنوان می کنم که رئیس ارشاد گلپایگان که حمایت از رسانه ها یکی از وظایف اوست با اجرای سلیقگی قانون توزیع آگهی های دولتی، آگهی های هفته نامه نسل را قطع می کند ولی نسبت به تخلفات هفته نامه صدای گلپایگان از قانون توزیع آگهی های دولتی اقدامی نمی کند واین درحالیست که شهرستان دو هفته نامه داردو این وضع رعایت عدالت بین این دو نشریه است و همچنین بجای پاسخگویی به مواردی که از اجرای سلیقگی این قانون توسط ایشان مطرح کردیم رو به اتهام زنی به مدیر هفته نامه نسل نو ازطریق انتشار در کانال تلگرامی می نماید و آیا این حمایت از رسانه است؟ آیا حمایت از یک رسانه و تبعیض و تخریب رسانه دیگر شهرستان نیست؟

رئیس ارشاد گلپایگان چه هدفی را دنبال می کنید؟
آقای ضابطی شمابه بنده اتهام ملتهب کردن جو شهرستان را واردکردید وحال سوالم این است که وقتی آیین نامه توزیع آگهی ها سلیقگی اجرا می شودو آگهی های دولتی هفته نامه نسل نو راقطع می کنیدو به رئیس بخش مطبوعات ارشاد استان هم منعکس کردم و اقدام وتوجهی نشد، بایدچه کنم؟ نوشتن مطلب از این برخوردها وخواستار عدالت شدن ازنگاه شما ملتهب کردن شهرستان است؟ واقعا دستاویز قراردادن عبارت «ملتهب کردن شهرستان» جهت زیرسوال بردن نقدهای به حقی که داشته و مستندند روا نیست.
در آخر اعلام می کنم که با اجرای سلیقگی قانون توزیع آگهی های دولتی و دادن آگهی های متعلق به هفته نامه نسل نو به هفته نامه صدای گلپایگان و سپس قطع آگهی های هفته نامه نسل نو و طرح این ادعاهای کذب بجای حمایت از رسانه در حال حمایت از یک هفته نامه شهرستان و فشار و تخریب رسانه دیگر شهرستان هستید.
آقای ضابطی بنده دو روز قبل از اتهام زنی شما به بنده تمام موارد ادعایی خودم از تبعیض و اجرای سلیقگی قانون توزیع آگهی های دولتی را در اداره کل ارشاد استان اصفهان در جلسه ای نشان دادم و همچنین قبل تر هم آنها را انتشار دادم و حال شما هم مستند حرفها و فیلم ادعایی تان را منتشر کنید و اگر حقیقت دارد به شورای تأمین شهرستان نشان دهید.
درصورتی که این کار را کرده باشم فیلم آن را دارید، بسم الله منتشر کنید.
اینکه در برابر اعتراض و مطالبه گری یک رسانه از حقی که ضایع کردید اتهام زنی کنید زیبنده نیست و شرط پذیرش هر ادعایی سند آن است که برای چندمین بار خواهان انتشار فیلم آنروز  «زمان حضورم در اداره ارشاد گلپایگان» هستم.
اما در آخر از همشهریان عزیز می پرسم که اگر فردی از غفلت کارکنان یک اداره استفاده و وارد اداره ای شود و مخفیانه پشت میز برود و نامه ها را بردارد و بخواند و سپس عکس بگیرد و با رسیدن مسئول دبیرخانه نامه ها را پاره کرده و فرار کند و باتوجه به وجود دوربین در اداره ارشاد گلپایگان فیلم ورود او در غفلت کارکنان و همچنین این اقدامات بعدش هم وجود داشته باشد، آیا رئیس آن اداره سکوت می کند؟ بنده نزدیک به ۶٠ روز است که معترض به اجرای سلیقگی قانون توزیع آگهی ها در گلپایگان هستم و حدود ٣٠ روز است آگهی هایم هم قطع شد و رئیس ارشادی که با اجرای سلیقگی قانون توزیع آگهی ها در گلپایگان نابود کردن یک نشریه را دارد موجب می شود آیا درصورتی که من این کار را کرده بودم به قول خودش ٢۵روز سکوت می کرد؟
آگهی های من ۴مهر قطع شد واکنون رئیس ارشاد مدعی وقوع این اتفاقات در ٢ مهر شده، درحالیکه پیامک رئیس بخش مطبوعات اداره کل ارشاد استان اصفهان وجود دارد که وقتی از علت قطع آگهی هایم سوال می کنم پاسخ داده اند ۴صفحه بودن نشریه ات.

شعار سال، بااندکی اضافات و تلخیص برگرفته از کانال نسل نو گلپایگان
اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین