سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۸۹۹۷۴
تاریخ انتشار: ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۷:۱۲
بانک پاسارگاد، همواره «مسئولیت های اجتماعی» را به عنوان رویکردی متعالی در کسب و کار مدنظر قرار داده و به جهت بررسی برنامه های متنوع مرتبط با مسئولیت های اجتماعی، کمی نمودن هزینه ها، ارایه پیشنهادهای اولیه منطقی، ارتباط میان این برنامه ها با فعالیت های بانکی و اطمینان از همراستایی اهداف و برنامه های مزبور با برنامه کسب و کار بانک، به طراحی و تدوین ساختاری راهبردی هدفمند و بخش بندی شده با رویکردی به مسئولیت های اجتماعی بانک پرداخته است. بر این اساس، نگاه راهبردی به مسئولیت اجتماعی به عنوان نقشه راه ، در دستور کار قرار گرفته است.
شعار سال: بانک پاسارگاد، همواره «مسئولیت های اجتماعی» را به عنوان رویکردی متعالی در کسب و کار مدنظر قرار داده و به جهت بررسی برنامه های متنوع مرتبط با مسئولیت های اجتماعی، کمی نمودن هزینه ها، ارایه پیشنهادهای اولیه منطقی، ارتباط میان این برنامه ها با فعالیت های بانکی و اطمینان از همراستایی اهداف و برنامه های مزبور با برنامه کسب و کار بانک، به طراحی و تدوین ساختاری راهبردی هدفمند و بخش بندی شده با رویکردی به مسئولیت های اجتماعی بانک پرداخته است. بر این اساس، ایجاد رویکردی راهبردی به عنوان نقشه راه بررسی فعالیت های مسئولیت اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است:


توسعه پایدار

منطبق بر گزارش کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه (WCED) موسوم به گزارش براندتلند، توسعه پایدار برآورده کردن نیازهای ذی نفعان فعلی، بدون نقض کردن توانایی نسل های آینده در روند برآورده کردن نیازهای خودشان می باشد.

سازمان ملل متحد برای تعیین مسیری برای رسیدن به توسعه پایدار اهدافی را درسه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در دستور کار خود قرار داده است. به طور کلی می توان گفت که توسعه پایدار چشم انداز دستیابی به پایداری در سه جنبه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می باشد.

رویکرد راهبردی به مسئولیت های اجتماعی بانک پاسارگاد
شش حوزه اصلی برای دستیابی به این اهداف در نظر گرفته شده است که عبارتند از:

۱- سلامت

۲- تحصیل

۳- محافظت اجتماعی

۴- امنیت غذایی و کشاورزی پایدار

۵- زیرساخت ها (دسترسی به انرژی و زیر ساخت های انرژی با کربن پایین، آب و بهداشت، حمل و نقل و ارتباطات راه دور)

۶- خدمات مرتبط با زیست بوم و تنوع زیستی


*** ماموریت : با توجه به آنچه در زمینه توسعه پایدار گفته شد ماموریت بانک پاسارگاد در راستای مسئولیت های اجتماعی، خلق ارزش برای همه ذینفعان و پایداری بلندمدت بانک و ایجاد یکپارچگی و همبستگی بین دغدغه های اجتماعی، محیط زیستی و اقتصادی سازمان با ارزش ها، فرهنگ، فرآیندها و تصمیمات سازمان در تمام سطوح می باشد.


*** سند راهبردی :  سند راهبردی مصوب سال ۱۳۹۶ هیات مدیره بانک تا سال ۱۴۰۰، با تمرکز بر گسترش خدمات بانکداری دیجیتال، توسعه و ارایه محصولات و خدمات نوآورانه به مشتریان، ارتقای بهره وری و رفاه همکاران در راستای پوشش نیازها و انتظارات ذی نفعان تهیه شده است

*** نظام جامع مدیریت برند : برند نشانی از تعهد همه جانبه و پایدار یک سازمان و توصیف گر چهره آن به ذی نفعان است. بانک پاسارگاد قصد دارد با اجرای مسئولیت های اجتماعی، هویتی متمایز برای خود در مقابل آحاد ذی نفعان ایجاد کند. این درحالی است که بانک علاوه بر ایجاد تمایز برای ذینفعان، ارزش ها و نگرش های موجود در سازمان و محصولات آن را به ایشان منتقل می سازد. بر اساس مفاهیم مدیریت برند، اجرای مسئولیت های اجتماعی بانک بر شاخص قدرت برند (Brand Strength) اثر مثبت گذاشته و سبب افزایش ارزش برند (Brand Value) بانک خواهد شد. اندازه گیری شاخص قدرت برند از طریق سه مولفه «سرمایه برند»، دارایی برند» و «عملکرد برند» انجام می پذیرد.

حوزه اقدام

نمونه ای از اقدامات انجام گرفته

سرمایه برند

موقعیت

کیفیت شبکه توزیع

مشتریان

دسترسی آسان و مطمئن مشتریان به خدمات بانکی

تعداد شعبه

همکاران

تعداد همکاران

همکاران

تعداد و ترکیب سرمایه انسانی

رشد همکاران

دارایی برند

رضایت

شاخص رضایتمندی مشتریان بانک (CSI)

مشتریان

اندازه گیری مستمر رضایت مشتریان

وفاداری

شاخص وفاداری مشتریان بانک (NPS)

عملکرد برند

سهم بازار

تعداد تراکنش های موفق بانک

تشویق مشتریان به استفاده از بانکداری الکترونیک


جدول ۱-۲ : ارتباط شاخص مدیریت برند با بخش های مسئولیت های اجتماعی

اهداف کلان مسئولیت های اجتماعی

براساس حوزه های تعیین شده از سوی سازمان ملل متحد برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار، اهداف کلان بانک پاسارگاد در زمینه مسئولیت های اجتماعی مشخص شده اند:

۱- تحقق شعار «مشتری ذات بانک است.»

۲- توجه ویژه به سرمایه های انسانی و خانواده ایشان

٣- توجه به جامعه و ایفای نقش به عنوان یک شهروند شرکتی مسئول

۴- خلق منافع مشترک و پایدار با شرکای تجاری و تامین کنندگان

۵- گسترش بانکداری سبز و خدمات بانکداری دیجیتال

۶- رعایت اصول کسب و کار منصفانه و سودآوری

براساس اهداف کلان و بخش بندی ذینفعان اهداف به تفکیک ذی نفعان به شرح زیر تدوین شده است:


اهداف مرتبط با بخش مشتریان

۱- افزایش نوآوری در ارایه محصولات و خدمات

۲- افزایش رضایت مشتریان

٣- ارتقای برند بانک


اهداف مرتبط با بخش همکاران

١- بهبود مستمر فرآیند «جذب و تامین سرمایه انسانی»

۲- حفظ و توسعه فرهنگ سازمانی با تاکید بر محوریت سرمایه انسانی

٣- پرورش و توسعه سرمایه انسانی

۴- ارتقای ایمنی و سلامت همکاران و رعایت استانداردهای کار


اهداف مرتبط با بخش جامعه

١- توسعه بنگاه اقتصادی و فراهم آوردن فرصت اشتغال برای اقشار مختلف جامعه

۲- ارتقای سطح آگاهی و فرهنگ جامعه

٣- افزایش مشارکت در طرح ها و سرمایه گذاری های اجتماعی

اهداف مرتبط با بخش شرکای تجاری و تامین کنندگان

١- افزایش حمایت از تامین کنندگان داخلی

۲- پایش دورهای زنجیره تامین از طریق مولفه های مالی، اخلاقی، اجتماعی و محیط زیستی


اهداف مرتبط با بخش محیط زیست

١- تشویق مشتریان به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک

۲- بهره گیری از راهکارهای سازگار با محیط زیست و به حداقل رساندن مصرف کاغذ در فعالیت های مرتبط با امور بانکی و نیز امور اداری و ستادی

اهداف مرتبط با بخش سهامداران

١- تأمین منافع و ارایه سود معقول به سهامداران

۲- رعایت کامل ضوابط، مقررات و اساسنامه بانک و رعایت کامل اصول حاکمیت شرکتی

٣- تهیه و ارایه اطلاعات و گزارش های مطلوب درباره عملیات و وضعیت عمومی بانک و نتایج عملکرد به صورت منصفانه

۴- ایجاد شفافیت و دسترسی برابر به اطلاعات مورد نیاز

رویکرد راهبردی بانک به موضوع مسئولیت های اجتماعی بر اساس رابطه ماموریت، بخش بندی ذینفعان، تقسیم بندی اهداف کلان و اهداف حوزه ای در تصویر زیر نشان داده شده است:
رویکرد راهبردی به مسئولیت های اجتماعی بانک پاسارگاد

رویکرد راهبردی بانک پاسارگاد به مسئولیت اجتماعی

اختصاصی پایگاه خبری تحلیلی شعار سال، برگرفته از کتاب گزارش مسئولیت اجتماعی بانک پاسارگاد
اخبار مرتبط
برچسب ها: بانک پاسارگاد ، توسعه پایدار ، توسعه پایدار زیست محیطی ، دکتر قاسمی ، قاسمی پاسارگاد ، قاسمی بانک پاسارگاد ، مسئولیت اجتماعی بانک پاسارگاد ، دکتر مجید قاسمی ، رویکرد راهبردی بانک پاسارگاد به مسئولیت اجتماعی ، رویکرد راهبردی به مسئولیت اجتماعی ، حوزه های اصلی اهداف توسعه پایدار ، مسئولیت اجتماعی ، توسعه پایدار اقتصادی ، توسعه پایدار اجتماعی ، توسعه پایدار از نگاه کمیسیون جهانی محیط زیست ، سند راهبردی بانک پاسارگاد در مسئولیت اجتماعی ، نظام جامع مدیریت برند ، سرمایه برند ، دارایی برند ، عملکرد برند ، اهداف کلان مسئولیت های اجتماعی ، اهداف کلان مسئولیت های اجتماعی در بانک پاسارگاد ، شعار اصلی بانک پاسارگاد ، اهداف مرتبط با بخش مشتریان بانک پاسارگاد ، اهداف مرتبط با بخش همکاران بانک پاسارگاد ، اهداف مرتبط با بخش جامعه بانک پاسارگاد ، اهداف مرتبط با بخش شرکای تجاری و تامین کنندگان بانک پاسارگاد ، اهداف مرتبط با بخش محیط زیست بانک پاسارگاد ، اهداف مرتبط با بخش سهامداران بانک پاسارگاد ، الگوی توسعه پایدار در بانک پاسارگاد
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین