سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۹۴۸۱۶
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۱
نشست رونمایی از برنامه همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی با صندوق‌های پژوهش و فناوری صبح امروز (یکشنبه) با حضور دکتر منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رییس جمهور و تنی چند از معاونان و کارشناسان این حوزه در مجتمع شکوفایی شرکت‌های دانش بنیان برگزار شد.

شعار سال: به گزارشادارهروابطعمومیوزارت علوم، دکتر غلامی در این آیین درابتدای سخنان خود با اشاره به لزوم همسویی برنامه‌های صندوق با اهداف در نظرگرفته شدهبرای آن خاطرنشان کرد: همکاران ما در صندوق نوآوری و شکوفایی بایستیبرنامه‌هایی ارائه دهند تادستاوردها بیشاز پیش به اهداف موردنظر صندوق نزدیک شود.
وزیر علوم باتاکیدبر اینکه مذاکرات خوبی در جهتتحرکبیشتر صندوق‌های پژوهش و فناوریصورتگرفته اظهار داشت: امیدوارم با حضور جناب دکتروحدتو همکاران ویدر خصوصبرنامه‌هایدر نظرگرفته شدهصندوق پژوهش و فناوری،شاهدتحولات خوبی باشیم و ایندوستانبا بازنگری در مشکلاتقبلی صندوق و نگاه آیندهنگرانهخود صندوق را به اهدافدرنظرگرفته شده برای آن بیش از پیش نزدیک کنند.
دکتر غلامی در پایان سخنان خود با اشاره به لزومحمایتجدی از طرح‌هایدانش بنیانافزود:حمایتاز ایده‌هایدانش بنیان باتوجهبه ریسک‌پذیری آن بهحمایتجدی و قانونمند نیاز دارد که این مهم در صندوق پژوهش و فناوری امکان‌پذیر خواهد بود.

لزوماستفاده ازروش‌های نوین در صندوق نوآوری و شکوفایی
دکتر سورنا ستاری،معاونعلمی و فناوریرئیسجمهور بهعنوان سخنران بعدی سخنان خود را باتاکیدبروجودضرورت‌های مهم‌تر از سرمایه مادی در طرح‌هایدانش بنیانآغاز کرد و گفت: به نظر من در اکوسیستم دانشبنیان، پولاولویتکمتری نسبت به موضوعات دیگری دارد و شایدبتوانسرمایه مادی رااولویتپنجم یا ششم در نظر گرفت.
وی با اشاره به اینکه نخست باید فضای یک اکوسیستم ساخته شود خاطرنشان کرد: صاحباناستارتاپ‌هاباید در کنارایدهوفکرنو، تلاش را همضمیمهطرح‌های خود کنند.
دکترستاریدر پایان سخنان خود باتاکیدبر لزوماستفاده ازروش‌های نوین در صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: این صندوق باید روش‌های جدید ومدرنسرمایه گذاریرا به جای روش‌های سنتیتوسعهدهد. بهعنواننمونهقرارنیست ما هم از روش‌های ضمانتی سنتی همچون سند زمین و ساختمان استفاده کنیم.ضمانتما طرح،ایدهو تلاش صاحباناستارتاپهاخواهد بود.
در بخش دیگری از نشست،دکترعلیوحدت،رئیسصندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره بهمدلتأمین مالی صندوق‌های پژوهش و فناوریدر خصوصهمکاری‌های بین دو صندوقدر خصوصموضوعاتی همچون چابک کردن فرآیندهای صندوق، تمرکززدایی از صندوق فناوری واستفاده ازسرمایه‌گذاری‌های دیگر بخش‌ها ونحوهاعطایتسهیلاتمالی سخن گفت.
وی در پایان اظهار داشت: هم اکنون ۲۵ صندوقفعالدر سطح کشور بهفعالیتمی‌پردازند.
در ادامه نماینده صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران به نمایندگی از صندوق‌های پژوهش وفناوریبه ایراد سخنرانی پرداخت و اظهار داشت: با بروز تغییرات جدید در صندوق نوآوری و شکوفایی، امید بی‌سابقه‌ای در ما ایجاد شد و ما تصور این را نمی‌کردیم که در اینمدت زمانکم اینتعدادهمکاری‌های جدید و خط اعتباری تازه منعقد شود.
وی در پایان سخنان خود به نمایندگی از صندوق‌ها اظهار داشت: قول خواهیم داد که این اعتماد به صندوق‌ها نتایج مثبتی را در آینده رقم بزند.
در ادامه نشستقراردادهمکاری میان صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق پژوهش وفناوریبه امضای وزیر علوم ومعاونعلمی و فناوریرئیسجمهور رسید. این دو مقام همچنین لوحیابودتفاهم نامهرا نیزامضاءکردند.
پس از امضای تفاهم‌نامه، نه صندوق پژوهش و فناوریشاملصندوق پژوهش و فناوری اصفهان، صندوق کریمه،صنذوق فناوری‌های نوین، صندوق پژوهش و فناوریتجهیزاتپژشکی، صندوق پژوهش و فناوریغیر دولتیخراسان، صندوق پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژی، صندوق پژوهش و فناوریغیر دولتیدانشگاه تهران، صندوقتوسعهصادرات و فناوری شریف و صندوق پژوهش و فناوریغیر دولتییزدمتن تفاهم‌نامه‌های خود را از وزیر علوم ومعاونعلمی و فناوریرئیسجمهور دریافت کردند.
لازمبه ذکر است این نشست با همکاری کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری، نهادریاست جمهوریو صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی دولتی، تاریخ 19 اسفند 97، کد مطلب: 319525: www.dolat.ir


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین