سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۲۹۷۱۶
تعداد نظرات: ۱۲ نظر
تاریخ انتشار: ۳۰ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۶
استان گلستان با مساحتي بالغ بر 74/437/ 20 كيلومتر مربع و بر اساس آخرين برآورد جمعيتي (سال 1383) با جمعيتي حدود 1650000، نفر در سال 1376 از استان مازندران جدا و به نام گلستان نام گذاري شد اين استان داراي 11 شهرستان، 21 شهر، 21 بخش، 50 دهستان، 944 آبادي داراي سكنه و 75 آبادي خالي از سكنه مي باشد.

شعار سال: استان گلستان با مساحتي بالغ بر 74/437/ 20 كيلومتر مربع و بر اساس آخرين برآورد جمعيتي (سال 1383) با جمعيتي حدود 1650000، نفر در سال 1376 از استان مازندران جدا و به نام گلستان نام گذاري شد اين استان داراي 11 شهرستان، 21 شهر، 21 بخش، 50 دهستان، 944 آبادي داراي سكنه و 75 آبادي خالي از سكنه مي باشد. اين استان از شمال به جمهوري تركمنستان با حدود 320 كيلومتر مرز آبي و خاكي و از سمت غرب با استان مازندران و از سمت شرق با استان خراسان شمالي و سر انجام از سمت جنوب به استان سمنان هم مرز مي باشد. اقوام ساكن در استان گلستان به ترتيب عبارتند از : تركمن (1/33 درصد)، سيستاني (4/15 درصد)، بلوچ (3/4 درصد)، كرد (5 درصد)، قزاق (2 درصد)، مسيحي، بهايي، فرق صوفي مانند گنابادي و ...، و مابقي جمعيت قوميت فارس را تشكيل ميدهند كه فارس ها نيز به دوگروه عمده مهاجر و بومي تقسيم مي شوند.

در استان گلستان اقوام مختلفي زندگي مي كنند كه ضرورت دارد به تفكيك بررسياين اقوام پرداخته شود.

1. تركمن ها

تاريخچه قوم تركمن

تركمن ها كه آن را «اغوز» يا «غز» نيز نامديده اند. شاخه اي از تركان آسياي ميانه هستند كه از عهد قديم در صحراهاي وسيع بخش هاي سفل هاي رود سير دريا (سيحون) و بين درياي آرال به زندگي چادرنشيني روزگار مي گذراندند. در مورد چگونگي و پيدايش و خاستگاه اين قوم، نظريات متفاوتي وجود دارد ولي نظر غالب بر اين است كه از آسياي جنوب شرقي (حوالي چين) به اين منطقه آمده اند. تا حدود قرن هفتم ميلادي «تركمن ها» جزئي از قوم بزرگ ترك بودند. در اين سال ها به دنبال اضمحلال امپراطوري گوگ ترك، گروهي از ترك ها كه به نام «اغوز» ناميده شدند. از آنان جدا شده و از ناحيه ارخون به طرف آرال و سيد دريا كوچ كردند.

پيدايش لفظ «تركمن» نيز به حدود قرن 10-9 ميلادي مربوط مي شود. در زمان سلطان «مسعود غزنوي» تركمن ها كه مردمي دامدار بودند به دنبال مرتع بهطرف گرگان كوچ كردند. بين سلطان مسعود و تركمن ها جنگ درگرفت و سلطانشكست خورد و دولت غزنوي منقرض و دولت سلجوقيان روي كار آمد. بعد از آن درطول تاريخ پسروي و پيشروي هايي توسط تركمن ها در سرزمين گرگان انجام ميگرفت. براي مثال در سال 1134 هجري قمري به دنبال انقراض صفويان و به قدرترسيدن محمود افغان، تركمن ها از ضعف دولت مركزي استفاده نموده و درمناطقسرسبز گلستان پيشروي كردند. روحيه صحرانشيني تركمن ها از يك سو وسياست هاي نابخردانه حكومت مركزي از سوي ديگر باعث مي گرديد كه بين تركمنها و حكومت مركزي هميشه جنگ و درگيري وجود داشته باشد.
در سال 1880 ميلادي تركمنستان به طور كلي به تسخير روس ها در آمد و بين دو
كشور ايران و شوروي سابق مرز تعيين شد و اين امر باعث گرديد كه بسياري از فاميل ها و بستگان دور و نزديك ترمن در دو طرف مرز قرار گرفته و براي هميشه ازديدار هم محروم شوند و از طرفي تركمن ها كه به شغل عشايري مشغول بودند.نتوانند به اين طرف و آن طرف مرز ييلاق و قشلاق نمايند.تركمن ها تحت حكومت ايران به دليل روحيه صحرانشيني از يك طرف و عدم زيركيدولت مردان در رام نمودن آنان هميشه بين حكومت و تركمن ها اختلاف و درگيريوجود داشت. در سال 1342 هجري قمري اقدامات حكومت در به اطاعت در آمدنتركمن ها شدت گرفت و اين امر باعث شد كه اتحاد بين طوائف تركمن (گوكلان ها،يموت ها، آتاباي ها، جعفرباي ها و ...) ايجاد شود و شورايي با شركت 6 نفر ازطوائف (كر، توماچ، آرق، كل، قرنجيك و كلته) تشكيل و قرار شد نمايندگان آتاباي ها و گوكلان ها نيز به آن ها بپيوندند. دو سال بعد نيروهاي رضاخاني براي سركوبتركمن ها در چهار ستون به طرف صحرا حمله و تركمن ها را سركوب نمود و آنان رامجبور به اسكان نمود و از حركت هاي گروه هاي كوچنده (عشاير) ممانعت به عملآورد.

تركمن ها در گلستان

جمعيت تركمن ها در استان گلستان بالغ بر 500000 نفر و با توجه به جمعيت كلي استان بيش از 33% را شامل مي شوند و تراكم جمعيتي آن ها عمدتاً در شهر هاي جدار مرز وجود دارد و به ترتيب در گميشان (100%)، آق قلا (98%)، بندرتركمن (85%)، گنبد (77%)، كلاله (55%) و مينودشت (40%) از جمعيت اين شهرها را تراكمهتشكيل مي دهند و درصد كمي نيز در شهرهاي ديگر استان از جمله مركز استان(گرگان) ساكن هستند و درتوصيف وضعيت سرزميني 6/37% مساحت استان با تراكم نسبي 47 نفر در هر كيلومتر مربع در اشتغال قوميت تركمن است كه اين امرگوياي اهميت اين قوم در معادلات استاني و مالاً كشوري است.

اسامي اقوام، طوائف و تيره ها، وجه تسميه

تركمن ها به 9 ايل تقسيم مي شوند. البته ايل ها، طوائف و تيره هاي تركمن تشتتآراء وجود دارد بعض آن را تا 9 و بعضي تا 24 نيز ذكر كرده اند.ايل هاي موجود در ايران عبارتند از: «يموت»، «گوگلانگ»، «تكه» و تعداد بسيار كمي«نخورلي» بر طبق يكي از اساطير مجمود در ميان تركمن ها مردي داراي 3 زن بوده ودر ايام حاملگي، هر كدام از زن ها از شوهر شكارچي خود تقاضاي گوشتي را ميكنند.
شوهر براي زن اولش «قوچ كوهي» را شكار كرده، مي آورد. براي زن دومش شكاري
پيدا نمي كند در نتيجه «گرگي» را شكار كرده و جگر آن را براي زنش مي آورد. برايزن سومش نيز «گوسفندي آبي رنگ كه در ضمن لنگ نيز بوده»، كشته و مي آورد.

هنگام تولد پسران، زنان از شوهر خود، براي آن ها تقاضاي اسم مي كنند. شوهربراي پسر اول خود نام «تكه»، را انتخاب مي كند. براي فرزند دوم، «يموت» و برايفرزند سوم نام «گوگلانگ» را بر مي گزيند. «تكه» به معناي قوچ كوهي، «يموت بهمعناي گرگ و «گوگلانگ» به معناي گوسفند لنگ آبي مي باشد.

يموت هاي ايران به دو طائفه بزرگ «جعفرباي» و «آتاباي» تقسيم مي شوند.گوگلانگ ها نيز به دو طائفه «دودرغه» و «غايي» تقسيم مي شوند. طوائف نيز به تيرههاي متعددي تقسيم مي شوند. مثلاً آتاباي ها به دو تيره «آق» و «آتاباي» وجعفرباي ها به دو تيره «يارعلي» و «نورعلي» تقسيم مي شوند.
طوائف مقدس: طوائف «آتا» و «خوجه» و «مختوم» خود را از شجره خلفاي راشدين
مي دانند، اين طوائف كه در ميان تركمن ها از اقوام خاصي برخوردارند «اولاد» ناميدهمي شوند و به عنوان طوائف مقدس از آن ها ياد مي كنند نقش مهمي را در رفعمخاصمات دارند. تركمن ها بر اين باورند كه هر كس به اين طوائف مقدس آسيببرساند مورد عقوبت الهي قرار مي گيرد و به همين دليل در جنگل ها و ... آنان بهعنوان گروه بي طرف و ميانجي عمل مي كنند.

«نمودار طوائف مقدس با اعتقاد تركمن ها»

عبد شمس- عثمان بن عفان- آرتا
هاشم- علي بن ابي طالب (ع)- خوجه
عامر بن عمرو- ابوبكر بن قحافه- شيخ
نفيل بن الغري- عمربن خطاب- مختوم

گزارشي از توزيع جمعيت قوم تركمن در استان گلستان

شناخت جمعيت و كسب اطلاعات دقيق در خصوص جمعيت استان گلستان ودگرگوني هاي آن در گذشته و پيش بيني آن در آينده براي برنامه ريزي توسعهفرهنگي، اقتصادي- اجتماعي، سياسي و امنيتي استان ضرورتي امكان ناپذيراست.

بر اساس نتايج سرشماري انجام شده در استان گلستان بالغ بر 1531910 نفرجمعيت شامل 305088 خانوار مي باشد كه از اين تعداد 504381 نفر جمعيت شامل85778 خانوار آن به قوم تركمن اختصاص دارد.

توزيع فراواني جمعيت قوم تركمن با كل جمعيت ايراني به تفكيك شهرستان

در استان گلستان

نام شهرستان

تعداد

قوميت تركمن

كلاله

خانوار

17542

جمعيت

108674

مينودشت

خانوار

1469

جمعيت

8197

گنبدكاووس

خانوار

30982

جمعيت

183274

علي آباد

خانوار

2625

جمعيت

12549

آق قلا

خانوار

13350

جمعيت

79190

گرگان

خانوار

564

جمعيت

2519

كردكوي

خانوار

14

جمعيت

52

بندرتركمن

خانوار

109875

جمعيت

13

بندرگز

خانوار

13

جمعيت

51

استان

خانوار

85778

جمعيت

504381

داده هاي آماري در جدول فوق بيانگرآن است كه از مجموع 504381 نفر جمعيت قومتركمن در استان گلستان به تفكيك 108674 نفر در شهرستان كلاله، 8197 نفر درشهرستان مينودشت، 183274 نفر در شهرستان گنبد، 12549 نفر در شهرستانعلي آباد،79190 نفر در شهرستان آق قلا، 2519 نفر در شهرستان گرگان، 52 نفردر شهرستان كردكوي، 109875 نفر در شهرستان بندرتركمن و 51 نفر در شهرستانبندرگزسكونت دارند.

2. قوم « سيستاني »

آخرين و گسترده ترين موج مهاجر اخير سيستاني ها، مهاجرت آنان به گرگان زميناست كه از جهل يا پنجاه سال پيش آغاز شده و در فاصله سال هاي 1330 تا 1350به اوج خود رسيده است . علت اصلي اين مهاجرت خشك شدن آب منطقه ناشي ازبازسازي نشدن بندهاي تاريخي هيرمن و تقسيم سيستان و ايجاد بند هاي جديد درافغانستان بر هيرمند و تغيير مسير آب اين رودخانه در بعضي موارد است. در بارهجمعيت مهاجرين سيستاني در استان گلستان بايد گفت پس از بوميان اين منطقه وتركمن ها از نظر تعداد سومين گروه جمعيتي و تعداد آن ها از غرب به شرق استانرو به افزوني است

پراكندگي جمعيت سيستاني هادر استان

غرب استان ار دير باز آباد بوده و به خاطر مرغوبيت زمين و امنيت كافي از گذشته ايدور جمعيت زيادي داشته و تمركز شديد جمعيت باعث شده كه اراضي مزروعي بهواحدهاي كوچك (( خرد مالكي)) تقسيم شود فلذا جايي براي پذيرش غير بومي هاو مهاجران نداشت اما شرق استان از گذشته اي دور به جهت عدم امنيت و تاخت وتاز تراكمه بيشتر زمين هايش به زير كشت نرفته و مناطق وسيعي از اين منطقهخالي از جمعيت مانده بود. همچنين حضور مالكان بزرگ مزيد بر علت بوده چرا كه نيازمبرمي به كارگر كشاورزي به ويژه براي محصول پنبه داشتند و كارگران سيستاني بامزد كم موقعيت مناسبي براي مالكان به وجود مي آورد و آن ها بي درنگ به جذباين كارگران در واحدها و سازمان هاي كشاورزي خود پرداختند و به همين دليلبيشترين رقم توزيع مهاجرين سيستاني در سطح استان به قسمت هاي شرقياستان اختصاص دارند.

در حال حاضر 15% از جمعيت استان را قوم «سيستاني» تشكيل مي دهند وهمچنان كه اشاره شد عمدتاً در شرق استان سكونت دارند.

3- قوم « قزاق »

حدود 70 الي 80 سال پيش نزاع ها و درگيري هايي كه بين اقوام مختلف در منطقهآسياي ميانه وجود داشت تعدادي از قزاق ها به دليل شرايط بد و ترس از كشتارتوسط اقوام رقيب به كشورهاي همجوار همچون چين، مغولستان، افغانستان،تركمنستان و ايران كوچ كردند. از جمله حدود 500 خانوار از قزاق هاي ساكن استان«منقشلاق» واقع در غرب قزاقستان از طريق تركمنستان به ايران پناه آورده وشهرهاي بندرتركمن و گرگان اسكان يافتند و به مرور زمان در اين شهرها گردهمآمده و محله خاص خود را برپا كردند. از خصوصيات عمده جمعيت قزاق جوان بودن آناست، در واقع نيمي از مهاجرين قزاق به سبب شرايط نامساعد اجتماعي و اقتصادي ايران در بين سال هاي 1313 تا 1320 هنگام مهاجرت تلف شدند و به همبنخاطر خانواده هاي فعلي قزاق قبل از انقلاب پر اولاد بودند.

دين و مذهب

گرايش عموم قزاق ها به اسلام از قرن شانزدهم ميلادي آغاز و در طول قرن نوزدهمتكميل شد، قزاق هاي مقيم استان 98% سني حنفي و تقريباً دو درصد مذهبشيعه و چند نفر نيز مسيحي هستند.

ويژگي هاي منحصر به فرد

قوم قزاق عموماً افرادي كوشا و پرتلاش هستند و به كار فني بيشتر علاقمند بوده واز نظر فرهنگي و اجتماعي به شدت نسبت به حفظ اصالت هاي قومي خود متعصببوده و جامعه اي بسته دارند به طوري كه با هدف حفظ اصالت نژادي خود از هرگونهوصلت با غير قوم خود خودداري مي كنند و افرادي كه با نژاد و قوم ديگري وصلتنمايد را تحقير مي كنند و افراد پست و خائن به قوم قزاق مي شمارند.

4- قوم «ترك»

مردم آذري در طول تاريخ همواره آماج تبليغات «پاك تركسيم» و «پا آذريسم» بوده اند.پس از سركوب فبنه آذربايجان و چرخش سياست شوروي تعداد زيادي از فعالينفرقه دمكرات آذربايجان مجبور به ترك وطن شدند و بسياري از آن ها به شورويعزيمت و در جمهوري آذربايجان آقامت گزيدند. برخي نيز به استان هاي حاشيه مرزشوروي از جمله مازندران و گلستان فعلي نقل مكان كردند. در استان گلستانجماعت آذري زبان بيشتر در شرق استان متمركز شده اند و اكثريت قالب آن ها درراميان، گنبد و گاليكش ساكن و تعدادي ديگر در شهرستان هاي استان پراكندههستند و حدود 5% جمعيت استان را آذري زبان ها تشكيل مي دهند.

5- قوم «بلوچ»

همان شرايطي كه باعث مهاجرت قوم سيستاني به استان شده بود دقيقاً در همانشكل و وضعيت باعث مهاجرت اقليتي به نام قوم بلوچ به استان شد و اين قومبيشتر در شرق استان ساكن مي باشند و بلوچ ها سني حنفي هستند و حدود3/4% از جمعيت استان را تشكيل مي دهند و اين قوم داراي ويژگي هاي فرهنگي،اجتماعي و ... من دي بوده و معمولاً اين افراد در استان گلستان به كشاورزي ميپردازند و دربين آن ها تعصب زياد حصر به فر وجود داشته و با توجه به اين تعصبات،دراستان گلستان اين قوميت از سطح سواد پايين تري برخوردار مي باشند كه اينمسأله باعث بروز مشكلات فرهنگي و اجتماعي براي افراد اين قوم و ساير افرادگرديده است.

6- فارس ها

در استان گلستان فارس ها شامل گيلك ها، گرگاني ها، ترك رامياني، تركمينودشتي، مهاجرين خراساني، استان سمنان و ... بوده و كليه اين قوم دارايمذهب شيعه بوده و اين اقوام داراي ويژگي هاي فرهنگي و اجتماعي خاص خودبوده و اين اقوام در استان گلستان در كنار ساير اقوام زندگي مي نمايند و از نظر آئينهاي فرهنگي همانند ساير اقوام ساكن در ايران بوده كه در ذيل به بيان برخي از آنهامي پردازيم.

آئين ها و گروه هاي مذهبي

همانطور كه در مباحث قبلي اشاره شد 61 درصد از جامعه تحت پوشش را اهلتشيع و 39 درصد از آنان را اهل تسنن تشكيل مي دهند.
اهل تشيع را گروه هاي فارس، ترك، سيستاني و ... و اهل تسنن را نيز گروه هاي
تركمن و بلوچ تشكيل مي دهند.

با اندكي تلخيص و اضافات برگرفته از وبلاگ ایرانشناسی، تاریخ انتشار: -، کد مطلب: -:www. 0098iranian.blogfa.com


اخبار مرتبط
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۴
عمادالدینی
Iran, Islamic Republic of
۰۴:۲۳ - ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
1
6
سلام و عرض خسته نباشی به خاطر مطالب خوبتون. اما اینجا یه اشتباهی که وجود داره استفاده از نام قوم گیلک به جای قوم مازنی یا طبری هست. مردمان غرب استان گلستان مثه نوکنده، بندرگز، کردکوی، روستاهای غرب گرگان، بخش قابل توجهی از جمعیت گرگان و حتی بومیان فاضل آباد و علی آباد کتول مازنی زبون هستن.و گیلکها مربوط به استان گیلان هستن و از شما دوستان پر تلاش انتظار میره دقت بیشتری مبذول بفرمایید
مدیر پایگاه خواننده عزیز سلام
ضمن تشکر از ملاحظه خبر و با توجه به تکرار یک سو برداشت، موارد زیر به استحضار رسانیده می شود:
گرگانی، مازنی و گیلکی زبان محسوب نشده و لهجه هستند.لذا ذیل زبان فارسی دسته بندی می شوند. 
از اقوام موجود در استان گلستان ، به شش قوم اشاره شده و یکی از این اقوام در دسته فارس ها قرار گرفته است که در زیر مجموعه ان ، گرگانی ها ، مازنی ها و .... ذکر شده اند.
ذکر از گیلک ها و استقرار آنها در استان گلستان به معنای همه گیری نبوده و درصد معینی را شامل می شود. 
بر این اساس خواهشمندم، در ارسال کامنت های بعدی توسط سایر دوستان، به توضیحات ارایه شده، توجه مکفی صورت پذیرد.
کارن استر ابادی
Iran, Islamic Republic of
۰۰:۵۲ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۹
1
6
بنده گرگانی هستم.از کی تا حالا ما گرگانی ها فارس شده ایم.ما گرگانی ها طبری تبار هستیم.طبری ها نه فارس هستند نه گیلک هستند.علی اباد کتول گرگان کردکوی بندرگز اکثریت طبری تبارند.طبری ها در رامیان و ازاد شهر و بندر ترکمن و گنبد دارای درصد قابل توجهی هستند.چنین تحریفاتی هویت ما گرگانی ها را تغییر نمی دهد.
مدیر پایگاه سلام
مبنای تقسیم بندی مقاله، قومیت های صاحب زبان می باشند. از آنجا که طبری و ...، زبان محسوب نشده و لهجه به 
حساب آمده است،تمامی موارد ، ذیل قوم فارس گنجانیده شده است
بعنوان شاهد،غالب افراد مهاجر به استان گلستان سیستانی هستند. اما ما زانی بنام زبان سیستانی نداریم، لذا از اصطلاح قوم بلوچ ، استفاده گردیده است(تقسیم بندی شماره پنج).. 
سهیل بهاری
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۵۱ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۹
1
6
سلام.سهیل از گرگان هستم.ما گرگانی ها شمالی هستیم.ما گیلک نیستیم ما طبری هستیم . زبان ما گرگانی ها به زبان مردم کرذکوی بندرگز علی اباد کتول نوکنده فندرسک فاضل اباد و مازندران شبیه هست.لطفا هویت مردم شمالی استان ما را درست ثبت کنید.ما فارس نیستیم ما شمالی هستیم.در ضمن ترک ها فارس نیستند خودتون می گویید ترک بعد ان ها را زیر مجموعه فارس ها قرار می دهید.
مازیار سپهری
Iran, Islamic Republic of
۰۴:۳۲ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۸
1
6
داداش گیلک کجا بود خوبه ما خودمون جد در جد گرگانی هستیما.زبان محلی ما گرگانی ها تبری هست گیلک رو پاک کن لطفا.نصف استان گلستان شمالی اند.
محمد شکوهی
United Kingdom
۰۲:۲۵ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۹
1
8
ادمین جان زبان طبری یک زبان محسوب می شود که همچون زبان گیلکی بلوچی تالشی و کوردی زیر مجموعه ی زبان پهلوی اشکانی است. زبان طبری دومین زبان کهن زنده ایرانی است که از ان اثار فراوانی وجود دارد. پادشاهان ال زیار و اسپهبدان طبرستان نیز به این زبان سخن می گفتند. تمامه زبانشناسان زبان طبری را یک زبان مستقل می دانند و در دانشنامه بیرتانیکا و ایرانیکا زبان طبری یک زبان مستقل محسوب شده است. زبان طبری کاملا با زبان فارسی متفاوت است. زبان طبری از لحاظ دستوری و ساختار فعلی و واژگان و مضاف و مضاف الیه و صفت و موصوف کاملا با فارسی متفاوت است. امروزه بسیاری از مردم کرمانشاه فارسی صحبت می کنند ولی اگر به هویت کوردی انها بتازید سخت اعصبانی می شود. پس لطفا به هویت طبری ما گرگانی ها احترام بگذارید. بنده به عنوان یک گرگانی از زبان طبری که زبان نیاکانم است تا پای جان دفاع می کنم. مه دل بئیته شه گرگانه وسه مه دل تپنده شه دیاره وسه .
اتاش
Netherlands
۰۰:۰۷ - ۱۳۹۶/۰۶/۰۷
8
1
بیش از 70 درصد گلستان ترکمنن این امارم غلطه
محمد رضا گرگان
Iran, Islamic Republic of
۲۰:۰۸ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۰
1
6
با سلام و تشکر بابت پیج خوبتان
مطالبی که ذکر کردید کمی مشکل دارد بنده به عنوان یک گرگانی زبان محلی ام زبان طبری هست که ما در گرگان به آن زبان محلی یا شمالی می گوییم این زبان بیشتر در گرگان، علی آباد، کردکوی، بندر گز و نوکنده صحبت می شود.
بنده در شهر های گنبد و آزاد شهر فامیل های فراوانی دارم که آنها نیز به زبان طبری صحبت می کنند.
همسر بنده گرمساری هست تا قبل از اینکه با یک خانواده ی گرمساری وصلت کنم نمی دانستم که زبان مردم گرمسار نیز طبری هست اکثر مردم گرمسار، آرادان، شهمیرزاد و فولادمحله در استان سمنان به زبان طبری صحبت می کنند و این باعث افتخار ما گرگانی هاست که با این عزیزان هم زبان هستیم.
تا جایی که بنده اطلاع دارم زبان طبری بیش از شش میلیون گویشور دارد که در استان های گلستان، سمنان، مازندران، البرز و تهران پراکنده اند.
ما گرگانی ها باید همچون برادران ترک، ترکمن و بلوچ زبان و فرهنگ خود را حفظ کنیم واقعا حیف هست چنین زبان و فرهنگ غنی ای که ما دارا هستیم به دست فراموشی سپرده شود.
انشالله امی زوان پایدار موندنه و ایما تومبی شه فرهنگ ره حفظ هاکنیم.
محمد
Iran, Islamic Republic of
۲۰:۱۵ - ۱۳۹۶/۱۱/۳۰
0
9
دوست عزیز شما معلومه هیچ شناختی از استان گلستان ندارید. 40% از مردم مینودشت ترکمن هستند؟ کلا و حاشا
نعمت
Iran, Islamic Republic of
۰۹:۱۴ - ۱۳۹۷/۰۱/۱۲
6
1
با توجه به آماری که چند سال قبل گرفته بودن نشستم جمعیت ترکمن ها رو حساب کردم در نسبتن خوشبينانه ترین حالت 53درصد استان ترکمن و در بدبينانه ترین حالت 47درصد استان ترکمن هستن
حامد استرآبادی
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۳۴ - ۱۳۹۷/۰۶/۱۶
1
8
سلام بنده حامد استرآبادی از ساکنان بومی گرگان هستم.
اولا شهر فعلی گرگان تا صد سال پیش نامش استرآباد بود و زمان رضا شاه نامش گرگان گذاشته شد و گرگان اصلی شهری در نزدیکی گنبد بود بنابراین ما خود را در درجه اول استرآبادی می شناسیم.
عبدالله مقدسی می گوید زبان مردم گرگان به مردم طبرستان نزدیک هست و از هاکن و هاده استفاده می کنند.ما نیز از این افعال استفاده میی کنیم.
دوما زبان بخش عمده ای از گرگان و تمام روستاهای استرآباد جنوبی و استرآباد غربی مازندرانی هست حتی علی آباد کتول و فاضل اباد و کردکوی و بندرگز و نوکنده نیز به زبان مازندرانی سخن می گویند.
سوما شهر گرگان در طول دهه های اخیر مهاجران زیادی از خراسان و شاهرود و سیستان داشت.
چهارما زبان فارسی فعلی از سرزمین خوارزم (ازبکستان و تاجیکستان فعلی) یعنی منطقه ای که سامانیان حکومت می کردند وارد ایران شد و زبان پارسی میانه منقرض شده تنها زبان وابسته به زبان پارسی میانه زبان اهالی لارستان و روستاهای هرمزگان در جنوب ایران هست که دقیقا همان گرامر و ساختار دستوری را استفاده می کنند که در زبان پارسی میانه استفاده میشد.
زبان مردم خراسان تا قبل از سامانیان گویشی از زبان پهلوی اشکانی بود که به زبان های مازندرانی و کوردی و بلوچی شباهت داشت و با پارسی متفاوت بود ولی در زمان سامانیان زبان فارسی در خراسان به ویژه شهر توس نفوذ فراوان پیدا کرد.
بنابراین تنها زبان های بومی استان گلستان مازندرانی و ترکمنی هستند.
هامون
Iran, Islamic Republic of
۲۳:۱۰ - ۱۳۹۸/۰۲/۰۲
1
5
ما سیستانی ها پانزده درصد نیستیم بلکه بیست درصدیم و بعد از ترکمن ها و مازندرانی ها سومین قوم بزرگ گلستاتیم.
درسته ما سیستانی ها بیشتر در نواحی مرکزی مثل گنبد متمرکزیم ولی گرگان جمعیت بالایی سیستاتی دارند هرچند خراسانی ها مازندرانی ها و شاهرودی جمعیتشون در گرگان بیشتر است.
بیشتر ساکنان شرقی و شمالی گرگان اصالتا خراسانی اند و ساکنان جنوبی و غربی گرگان هم اصالتا مازندرانی اند.
داریوش
Sweden
۱۳:۴۷ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۳
0
5
مدیریت محترم سایت ، توجه بفرمائید که شهر های غرب استان گلستان مثل کردکوی و بندر گز و روستاهای اطراف گرگان و خود شهر گرگان و علی آباد کتول مازندرانی زبان یا طبری زبان هستند و نه گیلک . گیلک نام یک قوم در استان گیلان هست که صد البته با مردم مازندرانی اشتراکات زبانی و فرهنگی و ختی ژنتیک پیوسته دارند . زبان مازندرانی یا همان زبان طبری از نظر شما لهجه هست ولی در دانشنامه ایرانیکا و هم در دانشنامه ویکی پدیا بنابر نظرات زبان شناسان برجسته زبان تلقی می شود و نه لهجه . پس لطف فرموده اشکالات را اصلاح بفرمائید .
نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین