پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۴۲۷۸۲
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار : ۳۰ تير ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۴
گزارش زیر اقدام به ارایه چکیده پژوهشی می کند که مستقیما مرتبط با بانک پاسارگاد بوده و یا بخشی از جامعه آماری آن را بانک پاسارگاد تشکیل می دهد(1394-1388). نوع پژوهش های زیر عموما کاربردی بوده در طیفی از پژوهش های پایان نامه ای و طرح های تحقیقاتی ، قرار دارند.چکیده پژوهش های مورد اشاره ، یا در قالب چکیده طرح های تحقیقاتی و پایان نامه مورد استفاده قرار گرفته و یا از چکیده مقالات ارایه شده در همایش ها و نشست های علمی، استخراج شده است.
شعار سال :گزارش زیر اقدام به ارایه چکیده پژوهشی می کند که مستقیما مرتبط با بانک پاسارگاد بوده و یا بخشی از جامعه آماری آن را بانک پاسارگاد تشکیل می دهد(1394-1388). نوع پژوهش های زیر عموما کاربردی بوده در طیفی از پژوهش های پایان نامه ای و طرح های تحقیقاتی ، قرار دارند.چکیده پژوهش های مورد اشاره ، یا در قالب چکیده طرح های تحقیقاتی و پایان نامه مورد استفاده قرار گرفته و یا از چکیده مقالات ارایه شده در همایش ها و نشست های علمی، استخراج شده است.


* دلاویز، مجتبی. (1394). ارتباط رفتار مشتری گرایی کارکنان با ارتقاء کیفیت خدمات در بانک پاسارگاد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، دانشکده مدیریت و حسابداری .
موضوع تحقیق بررسی ارتباط بین رفتار مشتری‌گرایی کارکنان با ارتقاء کیفیت خدمات در بانک پاسارگاد می‌باشد. این تحقیق شامل یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی می‌باشد. فرضیه‌های اصلی این تحقیق بدین شرح می‌باشد. بین رفتار مشتری‌گرایی کارکنان و ارتقاء کیفیت خدمات در بانک پاسارگاد رابطه معنادار مثبتی وجود دارد. در این تحقیق پنج بعد از رفتار مشتری‌گرایی مورد توجه قرار گرفت که عبارتند از: پاسخگویی کارکنان، سرعت ارائه خدمات، شفافیت و اطلاع‌رسانی کارکنان، صحت و دقت و صداقت کارکنان روش انجام تحقیق به صورت میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق مشتریان بانک پاسارگاد می‌باشد. جامعه آماری نامحدود بوده و اندازه نمونه 267 نفر می‌باشد. تکنیک آماری مورد استفاده در این تحقیق ضریب همبستگی اسپیرمن می‌باشد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به کمک نرم افزار SPSS انجام شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که بین ابعاد رفتاری مشتری‌گرایی کارکنان و ارتقاء کیفیت خدمات در بانک رابطه معناداری وجود دارد. بر اساس نتایج بدست آمده، مشاهده شد که صداقت کارکنان، سرعت ارائه خدمات، شفافیت و اطلاع‌رسانی و پاسخگویی کارکنان باارتقاء کیفیت خدمات رابطه‌ای متوسط دارند. رابطه بین صحت و دقت ارائه خدمات با ارتقاء کیفیت خدمات ضعیف می باشدو در نهایت با بررسی رابطه بین ابعاد رفتار مشتری‌گرایی کارکنان و ارتقاء کیفیت خدمات مشاهده شده که رابطه ایی متوسط بین رفتار مشتری گرایی و ارتقاء کیفیت خدمات وجود دارد.
کلیدواژه ها: مشتری گرایی کارکنان ، کیفیت خدمات‏ ، بانک پاسارگاد

* حاجی محمدی، ندا. (1394) . بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر واکنش مشتریان بانک پاسارگاد.  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده مدیریت و حسابداری.
تحقیق حاضر با عنوان بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر واکنش مشتریان بانک پاسارگاد انجام گردیده است.اهداف تحقیق 1-تعیین وضعیت تاثیر ارزش ویژه برند بانک پاسارگاد2-تعیین تاثیر ابعاد ارزش ویژه برند بر ارزش ویژه برند کلی3-تعیین تاثیر ارزش ویژه برند کلی بر واکنش مشتریان می باشد.که روش تحقیق توصیفی پیمایشی در جامعه اماری مشتریان بانک پاسارگاد شهر تهران است.ابزار اندازه گیری پرسشنامه و مقیاس اندازه گیری نگرش ها لیکرت و روش تجزیه و تحلیل داده ها PLS می باشد.
کلیدواژه ها : ارزش وی‍‍ژه برند ، واکنش مشتریان ، بانک پاسارگاد

* دانشورطهرانی، مریم. (1394). تاثیر سرمایه انسانی بر مسئولیت اجتماعی کارکنان بانک پاسارگاد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، دانشکده مدیریت.
این تحقیق از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق شامل 1905 نفر از کارکنان بانک پاسارگاد شهرستان تهران می باشند که برای تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 233 نفر انتخاب شدند که به صورت نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که: 4/18 درصد از تغییرات مربوط به مسئولیت پذیری اجتماعی توسط نوآوری، 3/19 درصد از تغییرات مربوط به مسئولیت پذیری اجتماعی توسط انگیزش، 5/18 درصد از تغییرات مربوط به مسئولیت پذیری اجتماعی توسط رضایت شغلی، 2/21 درصد از تغییرات مربوط به مسئولیت پذیری اجتماعی توسط آموزش، 1/8 درصد از تغییرات مربوط به مسئولیت پذیری اجتماعی توسط تعهد و در کل 2/22 درصد از تغییرات مربوط به مسئولیت پذیری اجتماعی توسط سرمایه انسانی قابل تبیین و توضیح است. بین پنج مولفه سرمایه انسانی با مسئولیت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد.
کلیدواژه ها: بانک پاسارگاد ، کارکنان ، مسئولیت اجتماعی ، سرمایه انسانی

* نورآئین، رحیم و زین العابدین رحمانی. (1394). تاثیر بازاریابی اثربخش بر خرید مجدد مشتریان داده کاوی: بانک های پاسارگاد. دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی.
پژوهش حاضر به تاثیر بازاریابی اثربخش بر خرید مجدد مشتریان در بانک صادرات می پردازد. تحقیقی کاربردی و توصیفی با جامعه آماری 40 نفره می باشد. اعضای جامعه آماری را مدیران و سرپرستان بانک های پاسارگاد شهرستان آمل تشکیل می دهند. با استفاده از فرمول کوکران 36 انتخاب شدند. از پرسشنامه که روایی و پایایی آن باتوجه به استاندارد بودن تایید شد برای جمع آوری داده ها استفاده شد. با نرخ بازگشت 70 درصد تعداد 26 پرسشنامه تکمیل شده جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار اس پی اس اس استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که تمامی مولفه های بازاریابی اثربخش بر خرید مجدد مشتریان تاثیر گذار هستند.
کلیدواژه ها: بازاریابی اثربخش ، خرید مجدد ، بانک های پاسارگاد

* وفادار، فرید وتارا حبیبی. (1394). مهندسی ارزش برسازه ساختمان مرکزی بانک پاسارگاد. سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری.
مهندسین مشاور کران سازه پاسارگاد با بهره گیری از متخصصین مجرب در حوزه های مختلف مانند طراحی سازه های خشکی ودریایی از یک سو وسیستم های مهندسی ، مدیریتی از سوی دیگر موفق تلفیقی بهره ور ازاین دانش ها شده ولذا مهندسی ارزش را به عنوان نقطه تلاقی این تخصص ها ، سرلوحه بهبود طرح های خود وطرحهای ارائه شده توسط کارفرمایان قرارداده است . با توجه به اهمیت طرح به لحاظ شکل گیری ساختمان مرکزی بانک در هیات یک برج در منطقه ای از پایتخت با کاراکتر اداری وبرخوردار از معماری شاخص ومنحصر به فرد وهمچنین هزینه اجرائی قابل توجه آن ( مطابق برآورد اولیه حدود 2500 میلیارد ریال که ازاین مبلغ حدود 4700 میلیارد ریال آن برای سازه می باشد ) بررسی امکان افزایش ارزش طرح ، شامل بهبود تامین نیازها وکاهش هزینه ها از طریق ابزار مهندسی ارزش در دستور کار قرار گرفت . از ویژگی های این مطالعات کمی نمودن تمامی خواسته ها نیازها وانتظارات طرح می باشد که به استخراج دقیق عدد تامین نیاز (Worth) در طرح می انجامد که دراین فرآیند از روش پیشرفته آنالیز معیار استفاده شده است دراین مقاله به انجام مطالعات مهندسی ارزش برسازه ساختمان مرکزی بانک پاسارگاد پرداخته شده که در نهایت منتج به استفاده از دمپرهای اصطکاکی به جای دیوار برشی بتنی به عنوان آلمان باربرجانبی شد، که از سویی باعث کاهش وزن ساختمان ، افزایش ارزش افزوده در هنگام بهره برداری ( این طرح در حدود 830 متر مربع شامل 530 مترمربع در طبقات و300 مترمربع در زیرزمین ها ، به مساحت کل ساختمان افزود ) وکاهش هزینه فولاد مصرفی شد، از سوی دیگر سرعت اجرا وهزینه های مرتبط را به شدت کاهش داد .
کلیدواژه ها: مهندسی ارزش ، سازه فلزی ، میراگرهای اصطکاکی ، دیوار برشی ، المان باربرجانبی

* عابدی، احسان، مریم شعار و شهاب الدین بادبان.(1394). بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری های اطلاعاتی و تاثیر آن بر تسهیم دانش،مطالعه موردی: بانک پاسارگاد. سومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالش ها و راهکارها.
تغییرات سریع در محیط امروزی،شرکت ها را به اکتساب و به روز رسانی دانش به منظور کسب مزیت رقابتی ملزم کرده است،از این رو شرکت های موفق دنیا، توجه ویژه ای به امر مدیریت دانش سازمانی مبذول داشته اند. مشاهدات حافظی و نور نشان می دهد که استقرار و به کارگیری مفهوم تسهیم دانش در موسسات مالی مالزی و همچنین درسراسر دنیا، به طور اصولی انجام نشده و همچنان در مرحله ابتدایی مانده است این امر بهره برداری از سیستم تسهیم دانش را با دشواری بسیار همراه کرده است از این رو این پژوهش با استفاده از مدلی برگرفته از مدل مورد استفاده در تحقیق بلووچان2014 به بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری های اطلاعاتی و تاثیر ان بر تسهیم دانش در بانک پاسارگاد پرداخته است. در پژوهش حاضر ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد که برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی برای بررسی ویژگی های جمعیت شناختی افراد نمونه به کمک نرم افزار اس پی اس اس نسخه 22استفاده شده است همچنین برای بررسی صحت و سقم فرضیه ها و روابط بین متغییرها آمار استنباطی با استفاده از روش معادلات ساختاری و به ویژه تکنیک تحلیل مسیر به وسیله نرم افزار اسمارت پی ال اس نسخه 2مورد استفاده قرار گرفته است. نتیجه تحلیل داده ها نشان داد که سودمندی ادراک شده تاثیربیشتری برقصد رفتاری دارد در مقایسه با تاثیر هنجارهای ذهنی برقصد رفتاری از این رو پیشننهاد می شود تا با برگذاری برنامه های آموزشی سمینارها و کارگاه های آموزشی نسبت به افزایش آگاهی پرسنل و همچنین ارتقای سطح سودمندی ادراک شده کارمندان به استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعاتی برای تسهیم دانش اقدام گردد.
کلیدواژه: فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ، تسهیم دانش

* کریمی، فاطمه .( 1394). بررسی رابطه مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکردسازمانی بانک پاسارگاد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت و حسابداری.
در شرایطی که منابع انسانی به عنوان با ارزش ترین دارایی و پایدارترین مزیت رقابتی برای سازمان ها به شمار می آید، توجه راهبردی به آن و پیامدهای حاصل از آن برای هر سازمانی ضرورت پیدا می کند. سازمان های موفق همواره تلاش می کنند تا اتکا بر منابع انسانی خود عملکرد خود را بطور مستمر بهبود بخشند. از این رو هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد سازمانی بانک پاسارگاد می باشد. برای دستیابی به این هدف یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی تدوین گردید. مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد سازمانی دو متغیر اصلی این تحقیق می باشند. روش تحقیق در این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی بوده و از لحاظ روش انجام آن، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران و کارکنان بانک پاسارگاد (منطقه دو تهران) به تعداد 365 نفر تشکیل می دهند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 187 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه بوده است که روایی آن به روش محتوایی و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ تایید شده است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات داده ها از روش های آمار توصیفی (در قالب جداول و نمودارهای فراوانی، میانگین و انحراف معیار و ...) و آمار استنباطی (از جمله آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و آزمون تی تک نمونه ای) به کمک نرم افزار SPSS بهره گرفته شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد سازمانی بانک همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین براساس نتایج پژوهش، هر پنج بُعد مدیریت استراتژیک منابع انسانی(آموزش، تامین منابع انسانی، جبران خدمت، ارزیابی عملکرد و مشارکت کارکنان) همبستگی مثبت و معناداری با عملکرد سازمانی دارند. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که هر پنج بُعد مدیریت استراتژیک منابع انسانی توانایی پیش بینی تغییرات عملکرد سازمانی را دارند. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که در حال حاضر وضعیت مدیریت استراتژیک منابع انسانی و همچنین عملکرد سازمانی در بانک پاسارگاد در شرایط نسبتاً مطلوبی قرار دارند. همچنین تامین منابع در بین مولفه های مدیریت استراتژیک منابع انسانی و امور مالی در بین ابعاد عملکرد سازمانی دارای اهمیت بیشتری نسبت به سایر مولفه ها و ابعاد دارند.
کلید واژه ها: مدیریت منابع انسانی استراتژیک، عملکرد سازمانی، بانک پاسارگاد

* رحمان سرشت، حسین ، سعید حسن زاده نبی جان و کامران حاتمی.(1394). بررسی موانع مدیریت دانش در بانکداری الکترونیکی از دیدگاه کارکنان مطالعه موردی بانک پاسارگاد. کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی.
فناوری اطلاعات به عنصری کلیدی در اقتصاد تبدیل شده است. نوآوری های دانش محور به عامل مهمی در رقابت صنایع مختلف تبدیل شده است. یکی از این صنایع صنعت بانکداری است که در استفاده از فناوری اطلاعات به نظر می رسدهمواره پیشگام بوده است. از اینرو بکارگیری بانکداری الکترونیک یکی از مظاهر بکارگیری فناوری اطلاعات در عرصه بانکداری است. با افزایش بکارگیری بانکداری اینترنتی استفاده از فناوری اطلاعات با سرعت بیشتری در بانک های ایرانی بکار گرفته شود. در این میان مدیریت دانش تاثیر مهمی در بکارگیری فناوری در عرصه بانکداری داشته است. تسهیم دانش به عنوان مهمترین عنصر مدیریت دانش است. اماتسهیم دانش گاها با موانعی روبو می شود. در این مقاله هدف بررسی موانع تسهیم دانش در بانک پاسارگاد بر اساس موانع شناسایی شده در مطالعه ریگه 5002 است. در این تحقیق ابتدا پرسشنامه ای مبتنی بر موانع تسهیم ارائه شده در مطالعه ریگه تدوین شده و بین 131 نفر از کارکنان فعال در بانکداری الکترونیک به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توزیع شد. روش فریدمن برای رتبه بندی موانع ذکر شده در تحقیق ریگه استفاده شد و دربافتیم که مهمترین مانع تسهیم دانش از نظر کارکنان بانک پاسارگاد عدم امنیت شغلی است که کارکنان احساس می کنند در اثر تسهیم دانش ممکن است برای آنان اتفاق بیفتد و آنها شغل خود را از دست بدهند. همچنین این تحقیق به این نتیجه گیری دست یافت که عامل فرهنگ سازمانی مانعی است که کمتر از بقیه موانع تسهیم دانش برای کارکنان بانک مذکور اهمیت دارد.
کلیدواژه ها: تسهیم دانش ، مدیریت دانش ، بانکداری الکترونیک ، موانع ، بانک پاسارگاد

* حسن زاده نبی جان، سعید ، فتح اله تاری و کامران حاتمی.(1394). بررسی نقش بانکداری الکترونیک در کاهش مصرف کاغذدر بانک پاسارگاد. کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی.
این مطالعه بر روی بررسی رابطه بین بانکداری الکترونیک و میزان مصرف کاغذ تمرکز دارد. در این مطالعه بانک پاسارگاد به عنوان مطالعه موردی انتخاب شد و داده ها از این بانک بدست آمد. داده های به دست آمده مربوط به مصرف کاغذ در کلیه شعب این بانک است. روش بررسی داده ها در این مطالعه تحلیل همبستگی پیروسون است که با استفاده از نرم افزار Spss انجام گرفت. روشجمع آوری نظرات متخصصان در این تحقیق برای تعیین متغیر های مستقل نشانگر استفاده از بانکداری الکترونیک مورد استفاده قرار گرفت و هشت متغیر ) شامل هزینه خدمات بانکداری الکترونیک، تعداد پایانه های فروش،تعداد دستگاه های خود پرداز،تعداد کارت نقدی صادر شده، تعداد کارت اعتباری صادر شده، تعداد کارت هدیه و بن کارت ، تعداد مشتریان بانکداری اینترنتی، تعداد مشتریان دارای تلفن بانک( به عنوان متغیر های مستقل اصلی نشانگر استفاده از بانکداری الکترونیک و تعداد شعب به عنوان متغیر عمومی مستقل تعیین شدند. نتایج نشان داد که به غیر از تعداد شعب بانک سایر متغیر های مستقل با متغیر وابسته میزان کاغذ مصرفی رابطه معناداری ندارند.
کلیدواژه ها: بانکداری الکترونیک ، فناوری اطلاعات ، کاغذ ، بانکداری الکترونیک بانک پاسارگاد

* بابایی، محمدرضا ، المیرا نفری و میثم شاه آبادی.(1394). بررسی رابطه میان ساختار سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد. پنجمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت.
هدف از این تحقیق بررسی رابطه میان ساختار سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد است. تعداد جامعه آماری یا به عبارتی کارکنان این سازمان 3۹۳ نفر است. بر اساس جدول مورگان تعداد افراد نمونه برابر۹۱ نفر است. روش نمونه گیری نیز تصادفی ساده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه است. در این پژوهش، ه استاندارد و محقق ساخته استفاده خواهد شد. پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی جهت سنجش متغیرها، از پرسشنامه اسپریتزر که به بررسی یک بعد احساس شایستگی، احساس معنی دار بودن، احساس موثر بودن، احساس داشتن حق انتخاب واحساس داشتن اعتماد به دیگران می پردازد. پرسشنامه دارای یک گویه و براساس مقیاس یک گزینه ای لیکرت تنظیم شده است. به منظور سنجش ساختار سازمانی نیز پرسشنامه ای طرح شد که از شاخص های مدل رابینز استخراج شده است. فنون آماری مورداستفاده در این تحقیق در زمینه ی آمار توصیفی و استنباطی می باشد. در بخش آمار توصیفی از فنون آماری همچون جدول توزیعفراوانی استفاده شد . همچنین در زمینه ی آمار استنباطی نیز از آزمون کولمونگراف اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون استفاده نمودیم. جهت انجام محاسبات نیز ، نرم افزار Spss را مورد استفاده قرار خواهیم داد. نتایج نشان داد که میان میان رسمیت وتوانمندسازی کارکنان و میان پیچیدگی و توانمندسازی کارکنان رابطه معناداری وجود ندارد اما میان تمرکزوتوانمند سازی کارکنان رابطه معنادری وجود دارد. و در مجموع میان ساختار سازمانی و توانمندسازی کارکنان در شرکت پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد رابطه معناداری وجود ندارد.
کلیدواژه ها: ساختار سازمانی ، توانمندسازی کارکنان ، شرکت پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد

* حاتمی، کامران، محمدتقی تقوی فرد و سعید روحانی.(1394). عوامل موثر بر اعتماد مشتریان حقیقی بانکداری اینترنتی بانک پاسارگاد. کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی.
علی رغم مطالعات فراوان صورت گرفته در زمینه پذیرش بانکداری الکترونیک، مطالعات کمی در زمینه اعتماد مشتریان به اینترنت بانک در ایران صورت پذیرفته است و این در حالی است که بسیاری از محققان اظهار نموده اند، موفقیت ایجاد و توسعه بانکداری اینترنتی تا حد زیادی در گرو وجود اعتماد مشتریان می باشد. هدف از این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر بوجود آمدن اعتماد درمشتریان استفاده کننده از بانکداری اینترنتی بانک پاسارگاد بوده است. با بررسی تحقیقات پیشین مدل ارایه شده توسط یوسفزای و همکاران( 2009 ) به عنوان مدل پایه تحقیق در نظر گرفته شده است. در این مدل متغیر قابلیت اعتماد ادراک شده (شایستگی، یکپارچگی و خیر خواهی ادراک شده)، امنیت ادراک شده و حریم خصوصی ادراک شده به عنوان متغیر موثر بر اعتماد در نظر گرفته شده اند. گرد آوری داده ها از 406 مشتری اینترنت بانک پاسارگاد انجام گردید. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از آن بود که متغیر قابلیت اعتماد ادراک شده به صورت مستقیم، بیشترین تاثیر مثبت معنا دار را بر متغیر اعتماد دارد. از طرفی امنیت ادراک شده و حریم خصوصی ادراک شده نیز تاثیر مثبت معنا داری را بر متغیر وابسته اعتماد نشان دادند. همچنین قابلیت اعتماد ادراک شده به صورت غیر مستقیم از طریق متغیرهای امنیت و حریم خصوصی ادراک شده بر متغیر اعتماد تأثیر مثبت معنا داری را نشان داد. در نتایج مشاهده گردید که تاثیر متغیر حریم خصوصی ادراک شده بر متغیر اعتماد از سایر روابط ضعیف تر می باشد که به نظر مولفین این امر می تواند ناشی از عوامل فرهنگی و یا نوپا بودن رفتارهای مشتریان در استفاده از اینترنت بانک ، در ایران باشد. رتبه بندی متغیرهای موثر بر اعتماد، از دید افراد نمونه به ترتیب اهمیت شامل، امنیت ادراک شده، شایستگی ادراک شده، خیرخواهی ادراک شده، یکپارچگی ادراک شده و حریم خصوصی ادراک شده بودند.
کلیدواژه ها: اعتماد ، تجارت الکترونیک ، بانکداری الکترونیک ، بانکداری اینترنتی

* منافی، زینب.(1394). تاثیر مسئولیت اجتماعی، کیفیت ارائه خدمات و هویت مشتری با شرکت بر وفاداری مشتریان (مورد مطالعه بانک پاسارگاد). دانشگاه غیر دولتی غیر انتفاعی خاتم - دانشکده حسابداری و مدیریت.
این پژوهش تأثیرمسئولیّت اجتماعی ، کیفیّت ارائه خدمات و هویّت مشتری با شرکت را بر وفاداری مشتریان مورد مطالعه قرار داده است. در این پژوهش تأثیر متغیرهای مسئولیّت اجتماعی،کیفیّت ارائه خدمات،هویّت مشتری با شرکت و رضایت مشتریان بر روی وفاداری مشتری مورد بررسی قرار گرفته ؛ پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها پژوهش توصیفی از نوع تحلیل ماتریس کواریانس یا همبستگی و همچنین پیمایشی محسوب می شود. جامعۀ آماری مشتریان بانک پاسارگاد در سطح شهر تهران می باشد. روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد تعداد نمونه 384نفر می باشند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات و مدل پژوهش از شیوۀ تحلیل آماری تأثیری و تحلیل مسیر از طریق نرم افزارهای Amos و18 Spss استفاده نموده ایم. یافته های پژوهش نشان می دهد که کیفیّت خدمات با ضریب مسیر 64 % بر رضایت مشتریان تأثیر مثبت و معنی داری دارد. همچنین کیفیّت خدمات بر هویّت مشتری با ضریب مسیر 51 % تأثیر مثبت و معنی دار دارد. مسئولیّت اجتماعی بر هویّت مشتری با ضریب مسیر 32 % تأثیر مثبت و معنی دار دارد. هویّت مشتری بر رضایت با ضریب 31 % تأثیر مثبت و معنی دار دارد. رضایت مشتری بر وفاداری با 15 % تأثیر مثبت و معنی دار دارد و کیفیّت خدمات و مسئولیّت اجتماعی با ضریب مسیر 04/0 % و 02/0 % بر وفاداری تأثیر مثبت ومعنی دار دارد.
کلیدواژه: تعریف خدمات ، کیفیّت خدمات ، رضایت مندی ، رضایت مشتری ، مسئولیت اجتماعی

* بیگی، مهدی ، فرشید عبدی ومحمود البرزی.(1394). ارزیابی مدل ساختاری عوامل موثر بر پذیرش رایانش ابری در صنعت بانکداری ایران مطالعه موردی : بانک پاسارگاد. سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری.
امروزه بسیاری از سازمان ها با پذیرش را حل های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات سعی در کسب مزیت رقابتی و بهبود عملکرد خود دارند رایانش ابری یکی از موضوعات بحث برانگیز در دنیای فناوری اطلاعات بوده و رشد پذیرش این تکنولوژی روش های توسعه، سنجش، نگهداری و پرداخت را در سیستمهای اطلاعاتی تجاری تغییر داده است به منظور ازمون مدل به صورت تجربی، پرسشنامه ای طراحی و توزیع شد و داده های جمع آوری شده مربوط به 208 نفر از مدیران و کارشناسان بانک پاسارگاد مورد استفاده قرار گرفت. در مقابل پژوهش شواهد کافی برای تعیین کننده بودن عامل آمادگی تکنولوژی بر پذیرش رایانش ابری یافت نشد.
کلیدواژه ها: رایانش ابری ، صنعت بانکداری پذیرش تکنولوژی ، نظریه اشاعه نوآوری DOI چارچوب تکنولوژی ، سازمان محیط TOE ، مدلسازی ساختاری

* قربان زاده ، پیمان.(1394). تاثیرتجربه برند بر ترجیحات مشتریان ؛مطالعه تطبیقی از بانک های ملی و پاسارگاد شهرستان رشت. مؤسسه آموزش عالی راهبرد شمال - دانشکده مدیریت.
هدف از این پژوهش بررسی تاثیر تجربه برند بر ترجیحات مشتریان می باشد.تحقیق حاضر از نظر ماهیت و روش توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می باشد.جامعه مورد مطالعه شامل مشتریان بانک های ملی و پاسارگاد شهرستان رشت (بانک ملی 48 شعبه و بانک پاسارگاد 3 شعبه) بوده و نمونه مورد مطالعه شامل 384 نفر از مشتریان این بانک ها می باشد که به صورت اتفاقی انتخاب شده اند.ابزار اندازه گیری این پژوهش پرسشنامه بوده که از 32 سوال تخصصی تشکیل شده است و ضریب اعتبار آن برای نمونه 30 تایی از طریق آلفای کرونباخ مقدار 658/0 اندازه گیری شده است.نرم افزار های استفاده شده در این پژوهش شامل LISREL8.54 و SPSS22 می باشد. از تکنیک های آمار توصیفی به منظور طبقه بندی داده های خام و ترسیم جداول و نمودارها استفاده گردید.جهت بررسی نرمال بودن داده های از آزمون کلموگروف-اسمیرنف، برای تایید روایی سوالات و مشخص سازی عوامل کلیدی هر مولفه از آزمون تحلیل عاملی و در نهایت جهت بررسی برازش مدل پژوهشی از فن مدل یابی معدلات ساختاری استفاده شده است.
کلیدواژه ها: تجربه برند ، نگرش برند ، ارزش ویژه برند ، شخصیت برند

* طیبی فرد، لیلا  وعلی ثریایی.(1394). بررسی چالش های اجرای بانکداری الکترونیک درشعب بانک پاسارگاد استان مازندران با استفاده ازتکنیک AHP. اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی.
هدف تحقیق حاضر شناسایی و اولویت بندی چالش های اجرای بانکداری الکترونیک در بانک پاسارگاد استان مازندران مدی باشد. موانع شناسایی شده در اجرای بانکداری الکترونیک در پنج دسته عوامل حقوقی، فرهنگی اجتماعی، فنی، سازمانی مدیریتی و محیطی مورد بررسی قرار گرفته است. سپس پرسشنامه ای مبتنی بر 35 مولفه طراحی گردید و در اختیار کارکنان بانک مورد مطالعه قرار گرفت و با استفاده از نرم افزار SPSS و تکنیک AHP پرسشنامه ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون Binomial نشان داد که وضعیت معیار های)حقوقی، فرهنگی اجتماعی، فنی، سدازمانی مددیریتی و محیطی( در بانک پاسارگاد استان مازندران مطلوب و اولویت چالش های بانکداری الکترونیک به ترتیب به صورت: معیار محیطی، حقوقی و سازمانی مدیریتی ) به طور مشترک (، معیار فرهنگی اجتماعی و فنی می باشد. همچنین در اولویت بندی زیر شاخص ها به ترتیب، عدم حمایت کافی از سوی دولت، ضعف سیستم های پشتیبانی در زمینه بانکداری الکترونیک، کمبود شرکت های خصوصی ارائه کننده خدمات در زمینه بانکداری الکترونیک، هزینه های بالای بکارگیری بانکداری الکترونیک در شعب، عدم توسعه زیر ساخت های قانونی همزمان با توسعه بانکداری الکترونیکی، اقدامات جزیره ای و پراکنده بانک ها در زمینه اجرای بانکداری الکترونیک در شش اولویت اول می باشند.
کلیدواژه ها: بانکداری الکترونیک ، AHP ، فرهنگی اجتماعی ، حقوقی ، سازمانی مدیریتی ، محیطی و فنی

* صیدی هدی.(1394). توسعه یک مدل برای ارزیابی رضایت مندی مشتری  CSM  در بانکداری اینترنتی بانک پاسارگاد. دانشگاه غیر دولتی غیر انتفاعی خاتم - دانشکده مهندسی صنایع.
افزایش کیفیت و ویژگی های منحصر به فرد در خدمات و برآورده شدن انتظارات و نحوه ی اداره ی شکایات و حفظ وفاداری مشتریان از مهمترین عوامل در بهبود سطح رضایت مندی مشتری در سیستم بانکداری اینترنتی می باشد . از طرفی مدل سرآمدی EFQM ، در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر توانمندسازها از قبیل مشتریان ،کارکنان ، فرآیندها و مدیریت بر روی نتایج مشتری می پردازد. نکته ی مهمی که در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است توجه به تاثیر توانمندسازها بر روی نتایج مشتریان در رضایت مندی مشتریان می باشد . ساختار ارائه شده در این تحقیق بر پایه ی 7 هدف طراحی گردید ، که بر اساس اهداف تعریف شده پرسش نامه ی اول با استفاده از مدل دلفی بین خبرگان توزیع گردید . سپس پرسش نامه ی دوم طراحی گردید که 7 معیار اصلی مدل را مورد بررسی قرار داد و بین مشتریان بانک پاسارگاد توزیع گردید.
کلیدواژه ها: مدیریت رضایت مندی مشتری ، مدل تعالی سازمانی

* موسوی، سیدفرید ، سعید محمدی نیک و منیر سادات جلالی.(1394). نو آوری در سازمان هایی با گزایص به استراتژی کارآفرینانه مطالعه موردی: بانک پاسارگاد. چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز.
این مقاله به بررسی اهمیت نوآوری در سازمان هایی که گرایش به استراتژی کارآفرینی دارد می پردازد. به این منظور بانک پاسارگاد را به منظور مطالعه اهمیت نوآوری در پیاده سازی سیستمهای کنترل مدیریت MCS و بهبود عملکرد در این سازمان برگزیدیم. پرسشنامه ها به تعداد 105 عدد به طورتصادفی در بین کارکنان سی شعبه بانک پاسارگاد در شهر تهران توزیع گردید. پس از تجزیه و تحلبیل کمی داده ا نتایج نشان می دهد که نوآوری به عنوان واسطه ای برای رابطه بین استراتژی کارآفرینی و هریک از اجزای سیستمهای کنترل مدیریت MCS می باشد سپس رابطه بین سیستم های کنترل مدیریت MCS و عملکرد را بررسی کردیم. نتایج نشان می دهد بودجه مشارکتی رابطه معناداری با استراتژی های کارآفرینی دارد و نقش مهمی را در اتخاذ استراتژی های کارآفرینانه در سازمان ایفا می کند همچنین نتایج وجود رابطه معنی دار بین سیسم کنترل مدیریت عملکرد را اثبات کردند. این مطالعه تجربی نقش حیاتی نوآوری در بانک پاسارگاد را براساس آزمون چرخه تطبیقی استراتژی کارآفرینی که توسط مایلز واسنو توصیف 1978 توصیف شده بودند را بررسی می کند علاوه بر این نتایج یک مدل استراتزی چندبعدی را که برای اولین بار توسط لانگفیلد اسمیت 1997 پیشنهاد شده است را تایید می کند.
کلیدواژه ها: استراتژی کارآفرینانه ، نوآوری ، سیستم کنترل مدیریتی ، علمکرد سازمانی ، فناوری اطلاعات

* احمدزاده برابی، فاطمه ، نرگس رضائی ملک و محمد اسماعیل آهنگران. 1394. شناسایی موثرترین عوامل فناوری اطلاعات بر کاهش فساد اداری ( مطالعه موردی : بانک پاسارگاد ). اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت و حسابداری.
این مقاله سعی بر آن دارد تا با بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر کاهش فساد اداری، به اولویت بندی سیستم های مدیریت اطلاعات و اسناد الکترونیک، حسابرسی مالی، امنیت اطلاعات و برنامه ریزی منابع بر فساد اداری بپردازد. به این منظور ابتدا ادبیات موضوعی تحقیق و مقالات در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به پیشینه تحقیق مدل پیشنهادی تحقیق ترسیم گردید. سپس بانک پاسارگاد به عنوان جامعه آماری انتخاب گردید. تعداد نمونه با توجه به تعداد کارشناسان بانک برابر با 215 نفر برآورد شد. از آنجاییکه تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی پیمایشی و با هدف کاربردی می باشد، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته اقدام به جمع آوری داده های تحقیق گردید. به منظور سنجش روایی و پایایی پرسشنامه از روایی محتوایی و آلفای کرونباخ استفاده گردید. سپس به منظور تجزیه و تحلی داده های تحقیق از تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شد. براساس نتایج تحقیق بهره مندی از فناوری اطلاعات تاثیر مثبت و معناداری به میزان 70% بر کاهش فساد اداری در بانک پاسارگاد می گذارد. بالاترین اولویت در بین سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی به سیستم حسابداری مالی با ضریب تاثیر 66% تعلق گرفت. بنابراین به بانک پیشنهاد گردید تا براساس اولویت های بدست آمده اقدام به بهبود و توسعه سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی نماید.
کلیدواژه ها: فساد اداری ، فناوری اطلاعات ، سیستم مدیریت اطلاعات ، سیستم حسابرسی مالی ، سیستم مدیریت اسناد الکترونیک

* حاتمی، کامران، محمدتقی تقوی فرد و سعید روحانی. (1394). عوامل موثر بر اعتماد مشتریان حقیقی بانکداری اینترنتی بانک پاسارگاد. کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی.
علی رغم مطالعات فراوان صورت گرفته در زمینه پذیرش بانکداری الکترونیک، مطالعات کمی در زمینه اعتماد مشتریان به اینترنت بانک در ایران صورت پذیرفته است و این در حالی است که بسیاری از محققان اظهار نموده اند، موفقیت ایجاد و توسعه بانکداری اینترنتی تا حد زیادی در گرو وجود اعتماد مشتریان می باشد. هدف از این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر بوجود آمدن اعتماد درمشتریان استفاده کننده از بانکداری اینترنتی بانک پاسارگاد بوده است. با بررسی تحقیقات پیشین مدل ارایه شده توسط یوسفزای و همکاران( 2009 ) به عنوان مدل پایه تحقیق در نظر گرفته شده است. در این مدل متغیر قابلیت اعتماد ادراک شده (شایستگی، یکپارچگی و خیر خواهی ادراک شده)، امنیت ادراک شده و حریم خصوصی ادراک شده به عنوان متغیر موثر بر اعتماد در نظر گرفته شده اند. گرد آوری داده ها از 406 مشتری اینترنت بانک پاسارگاد انجام گردید. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از آن بود که متغیر قابلیت اعتماد ادراک شده به صورت مستقیم، بیشترین تاثیر مثبت معنا دار را بر متغیر اعتماد دارد. از طرفی امنیت ادراک شده و حریم خصوصی ادراک شده نیز تاثیر مثبت معنا داری را بر متغیر وابسته اعتماد نشان دادند. همچنین قابلیت اعتماد ادراک شده به صورت غیر مستقیم از طریق متغیرهای امنیت و حریم خصوصی ادراک شده بر متغیر اعتماد تأثیر مثبت معنا داری را نشان داد. در نتایج مشاهده گردید که تاثیر متغیر حریم خصوصی ادراک شده بر متغیر اعتماد از سایر روابط ضعیف تر می باشد که به نظر مولفین این امر می تواند ناشی از عوامل فرهنگی و یا نوپا بودن رفتارهای مشتریان در استفاده از اینترنت بانک ، در ایران باشد. رتبه بندی متغیرهای موثر بر اعتماد، از دید افراد نمونه به ترتیب اهمیت شامل، امنیت ادراک شده، شایستگی ادراک شده، خیرخواهی ادراک شده، یکپارچگی ادراک شده و حریم خصوصی ادراک شده بودند.
کلیدواژه: اعتماد ، تجارت الکترونیک ، بانکداری الکترونیک ، بانکداری اینترنتی

* رادفرد، مریم و حمیدرضا سعیدنیا.(1394). عوامل مؤثر بر انتخاب کانال دریافت خدمات بانکی مشتریان (مطالعه موردی: بانک پاسارگاد). کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع.
پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر انتخاب کانال دریافت خدمات بانکی مشتریان (مطالعه موردی: بانک پاسارگاد) پرداخته است. نوع تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش مشتریان بانک پاسارگاد را شامل میگردد، که تعداد 384 نفر از آنها به روش تصادفی ساده و با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدهاند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه هست. روایی پرسشنامه با استفاده از روش روایی تحلیل محتوا و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرنباخ مورد تأیید قرار گرفته شده است. در این پژوهش تحلیل داده ها با استفاده نرم افزارهای SPSS11 و Lisrel 8.8انجام شده است. بررسی حاصل شده از عملیات تحقیق نتایج نشان می دهد که متغیرهای میل به روابط اجتماعی، شناخت از دستگاه خودپرداز، راحتی ادراک شده از دستگاه خودپرداز، میل به کنترل اطلاعات شخصی، شناخت از اینترنت، راحتی کانال اینترنت بر انتخاب کانال اینترنت و میل به کنترل اطلاعات شخصی بر انتخاب کانال اینترنت دارای تأثیر معناداریبر انتخاب کانال دریافت خدمات بانکی مشتریان دارند.
کلیدواژه ها: میل به روابط اجتماعی ، راحتی ادراک شده از دستگاه خودپرداز ، راحتی کانال اینترنت بر انتخاب کانالاینترنت ، میل به کنترل اطلاعات شخصی ، انتخاب کانال دریافت خدمات.

* جلالی بیدگلی، زهره ، میلاد حامدجاهدی و علی طالبی.(1394). بررسی تاثیر ابعاد آزردگی عاطفی بر تعهد سازمانی کارکنان بانک پاسارگاد شهر تهران. کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع.
باتوجه به اهمیت حفظ و نگهداری پرسنل سازمان و به منظور حداکثر کردن رضایت کارکنان طی سالهای اخیر این مسأله، دغدغه و نگرانی اکثر سازمان های کشور شده است. با افزایش فشارهای اقتصادی در ایران تمامی سازمان ها را بر آن داشته است که بهره وری را افزایش دهند اما همیشه این افزایش در بهره وری با روش های علمی همراه نبوده و نیستند. در اکثر مواقع مدیران فشار را بر نیروی انسانی جهت بالابردن بهروری افزایش می دهند. با این وجود شواهد متفاوتی از منابع مطالعاتی دانشگاهی حاکی از آن است که بسیاری از تلاش ها جهت افزایش بهروری از این طریق در دستیابی به اهداف خود دچار شکست شده اند. یکی از دلایل شکست این سازمان ها در دستیابی به اهدافشان تاثیرات منفی افزایش فشار بر روح و جسم کارکنان بوده است که باعث فرسودگی در کارکنان و کاهش در سطح تعهد آنها می شود که برآیند هر دو اینها کاهش بهره وری در سازمان است. هدف این پژوهش بررسی رابطه ی بین آزردگی عاطفی و تعهد سازمانی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کارکنان بانک پاسارگاد در شهر تهران می باشد. به منظور بررسی فرضیات این پژوهش از رگرسیون خطی و آزمون معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهند که رابطه معنی داری بین آزردگی عاطفی و تعهد سازمانی وجود دارد. همچنین نتایج بررسی برازش کلی مدل پژوهش نشان می دهند که مدل استفاده شده در این پژوهش مدل مناسبی برای بررسی رابطه ی بین آزردگی عاطفی و تعهد سازمانی می باشد.
کلیدواژه ها: تعهد سازمانی ، ابهام شغلی ، تعارض در نقش ، حجم زیاد کار ، فشار کار

* طبع خشنود، نیکو.(1394). بررسی اثر چابکی استراتژیک بر قابلیت های رقابتی در بانک های خصوصی ایران ( مورد مطالعاتی: بانک پاسارگاد) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت و حسابداری.
توسعه قابلیت های چابکی،پاسخگویی وسازگاری سریع با تغییرات محیط، به عنوان ابزاری به منظور کسب مزیت رقابتی شناخته می شود. چابکی استراتژیک، نوع توسعه یافته ای از چابکی است که علاوه بر پاسخگویی سریع، توجه ویژه ای به جنبه راهبردی و پیش بینی تغییرات محیط شهری قبل از وقوع دارد. اغلب مطالعات حوزه چابکی و مزیت رقابتی، متمرکز بر چابکی تولید و چابکی زنجیره تأمین بوده اند. بنابراین در این پژوهش تلاش شده است تا علاوه بر تبیین مفهوم چابکی استراتژیک و عوامل تعیین کننده آن، به بررسی تأثیر آن بر قابلیت های رقابتی در بانک های خصوصی ایران پرداخته شود. این پژوهش به شیوه توصیفی، پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را مدیران و کارشناسان ستاد مرکزی بانک پاسارگاد تشکیل دادندکه بر طبق روش نمونه گیری تصادفی و با استفاده از فرمول کوکران، در مجموع ۱۰۱ نفر از مدیران و کارشناسان این بانک، نمونه آماری پژوهش را تشکیل دادند. داد ههای پژوهش به وسیله پرسشنامه جمع آوری شد و با استفاده از آزمون های تحلیل عاملی، مدل یابی معدلا ت ساختاری، همبستگی و فریدمن تحلیل شد. نتایج حاکی از آن است که چابکی استراتژیک ، تأثیر معناداری قابلیت های رقابتی بانک های خصوصی ایران داشته است. علاوه بر آن، از میان ابعادچابکی استراتژیک ،وضوح و روشنی چشم اندازتأثیرگذارترین عامل بر قابلیت های رقابتی شناخته شده است.
کلید واژه ها: چابکی- چابکی استراتژیک – قابلیت های رقابتی

* زاهدی، حامد و بردیا بهنیا، عزت ا... اکبریان.(1394). بررسی و مقایسه آمیخته بازاریابی 4 - پی در بانک های دولتی و خصوصی - مطالعه موردی: بانک ملی و بانک پاسارگاد. دومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21.
هدف از این مطالعه، بررسی و مقایسه آمیخته بازاریابی پی در بانک های دولتی و خصوصی در استان مازندران میباشد که برای این منظور بانک های ملی ایران و پاسارگاد انتخاب شده اند. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی است و به لحاظ جمع آوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی است. در این تحقیق روش جمع آوری، کتابخانه ای و میدانی بوده و ابزار پرسشنامه محقق ساخته 4پی بوده که آلفای کرونباخ 0/86 بوده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان داد بین میزان آمیخته بازاریابی در بین بانک های دولتی و خصوصی تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین در بین ابعاد ترفیع و توزیع نیز در بین بانک های دولتی و خصوصی تفاوت معنی داری وجود داشته است.
کلیدواژه ها: آمیخته بازاریابی 4پی ، قیمت ، محصول ، توزیع ، ترفیع

* نوزاده قورتلار، قدیر ، عبدالله سهرابی بیدار و ابراهیم اصغری کلجاهی.(1394). بررسی زمین شناسی مهندسی آبرفت های پروژه گود برداری بانک پاسارگاد. دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی.
پروژه ساختمان مرکزی بانک پاسارگاد در تهران، بلوار میرداماد واقع شده و محدوده طرح به مساحت 2836 متر مربع از سمت جنوب به خیابان دامنافشار محدود شده است. عمق گودبرداری نسبت به بلوار میرداماد 33 متر و نسبت به خیابان دامن افشار حدود 27/5 متمر خواهد بود. برای مطالعات زیرسطحی این محدوده، حفاری های شناسایی و آزمایشات مختلفی انجام شده است. این شناسایی ها باحفر گمانه و چاهک و انجام آزمایش های برجا وآزمون های آزمایشگاهی صورت گرفته است. به علت عدم امکان تهیه نمونه دست نخورده از خاک های درشت دانه موجود، به مقدار قابل توجهیآزمایش های برجا انجام شده است. قبل از شروع عملیات حفاری، تخریب ساختمان های موجود در محدوده طرح شروع شده است. به همین دلیل دربخش هایی از سطح زمین خاک دستی به ضخامت حداکثر 2 متر وجود دارد. این خاک دستی متشکل از قطعات ، نخاله ساختمانی و غیره می باشد کهدر هنگام عملیات تخریب ساختمان ایجاد شده است. در این مقاله مشخصات زمین شناسی مهندسی و پارامترهای ژئوتکنیکی آبرفت های محمدوده اینطرح بررسی شده است. برای این منظوراز نتایج آزمایش های SPT ، پرسیومتری، بارگذاری، و برش برجا وآزمایشات آزمایشگاهی استفاده شده است.بر اساس نتایج آزمایشات برش مستقیم خاک مقدار چسبندگی بین 03 / 0 و 14 / 0 کیلوگرم برسانتی متر مربع بوده و زاویه اصطکاک داخلی خاک بین 22و 41 درجه قرار دارد.
کلیدواژه ها: آزمایش های SPT ، پرسیومتری ، برش برجا ، چسبندگی ، زاویه اصطکاک داخلی

* صداقت منش، آمنه ، محمد تقی پور، فرناز گنجی و کرم اله دانشفرد.(1394). شناسایی و الویت بندی شاخص های موثر بر پیاده سازی بهینه مدیریت ارتباط با مشتری با به کارگیری روش های TOPSIS و AHP مورد کاوی  بانک پاسارگاد. کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت، مهندسی صنایع، اقتصاد و حسابداری با رویکرد توسعه کسب و کار.
یکی از دلایل شکست اجرای مدیریت ارتباط با مشتری ، آن چنان که محققان مختلف به آن اشاره کرده اند، نداشتن ابزار و معیارهای مناسب برای سنجش و ارزیابی ارتباط با مشتری است. این مفهوم سازمانی نیز اگرهم چون سایر مفاهیم سنجیده نشود نمی توان آنرا به درستی مدیریت کرد ؛ لذا داشتن ابزاری جامع برای ارزیابی ارتباط با مشتریان ، از دیدگاه سیستمی، ضروری می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر پیاده سازی بهینه مدیریت ارتباط با مشتری در بانک پاسارگاد با استفاده از روش های آماری می باشد.جامعه آماری مدیران و معاونین و کارمندان، کارشناسان و مشتریان 5 شعبه بانک پاسارگاد مرتبط با این تحقیق در شهر تهران به تعداد 384 نفر می باشد.با توجه به این که پژوهش حاضر به دنبال بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر پیاده سازی بهینه مدیریت ارتباط با مشتری با روش های MADM است و از نتایج آن در جامعه مورد نظر می توان استفاده نمود، از نوع پژوهش های کاربردی می باشد. همچنین پژوهش حاضر از لحاظ گرد آوری داده در زمره پژوهش های توصیفی پیمایشی قرار میگیرد و پایایی پرسشنامه 0/925 محاسبه گردید. آمارهای توصیفی متغیرها با استفاده از نرم افزار SPSS محاسبه و بررسی شده اند. در اصلی ترین بخش با استفاده از روش تاپسیس به رتبه بندی شاخص ها می پردازیم .لازم به بیان است که با توجه به اینکه در این مدل نیاز به وزن دهی شاخص ها می باشد، وزن هر کدام از شاخص ها با استفاده از روش AHP محاسبه و سپس برای رتبه بندی گزینه ها از نرم افزار TOPSIS استفاده شده است. در نهایت عامل سازمانی دارای بیشترین وزن و سپس عوامل فرهنگی و تکنولوژی به ترتیب در الویت های بعدی قرار گرفتند. بانک پاسارگاد شعبه ونک رتبه اول را در بکار گیری عوامل موثر بر مدیریت ارتباط با مشتری به خود اختصاص داد و شعبات خیابان شیراز ، ملاصدرا ، توانیر و گاندی رتبه های 2 تا 5 را به خود اختصاص دادند.
کلیدواژه: AHP ، TOPSIS مدیریت ارتباط با مشتری ، بهینه ، بانک پاسارگاد ، تاپسیس ، CRM

* آزاد، ریحانه، ساناز نیک قدم حجتی و فاطمه سلیمانی روزبهانی.(1394). بررسی تأثیر پیاده سازی نظام مدیریت دانش بر ارتقاء مهارت های مدیریتی مطالعه موردی: شرکت پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد. هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش.
از ابتدای دهه 90 میلادی نظام مدیریت دانش شاهد پژوهش و توسعه بی وقفه ای زمینه ارتقاء عملکرد مدیران بوده است، بااین حال پژوهش های چشمگیری درزمینه تأثیر نظام مدیریت دانش بر وضعیت مهارت های مدیریتی صورت نپذیرفته است. بانک پاسارگاد به عنوان یک سازمان مالی خصوصی نیازمند بهره گیری از کلیه توانمندی های دانشی و مدیریتی خود می باشد. بنابراین نظام مدیریت دانش در شرکت پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد پیاده سازی گردیده است، که بر این اساس نیاز به بررسی تأثیر پیاده سازی نظام مدیریت دانش بر ارتقاء مهارت های مدیریتی در بین مدیران این سازمان احساس می شود. مطالعه حاضر که از نوع توصیفی –پیمایشی می باشد، به بررسی این موضوع با استفاده از ابزار پرسشنامه پرداخته است. جامعه آماری مطالعه، مدیران و سرپرستان شرکت پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد می باشد و حجم نمونه آماری با استفاده ازجدول مورگان و فرمول کوکران 19 نفر به دست آمد. . جهت تجزیه تحلیل داده از نرم افزارSPSS و آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد میان پیاده سازی مدیریت دانش و ارتقاء مهارت های مدیریتی مدیران رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد. یافته ها دال بر آن است که میزان همبستگی پیاده سازی نظام مدیریت دانش در شرکت پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد و ارتقاء مهارت های مدیریتی مدیران، متوسط بوده و پیاده سازی مدیریت دانش بر مهارت های مدیریتی تأثیر مثبتی داشته است.
کلیدواژه ها: نظام مدیریت دانش ، مهارت های مدیریتی ، شرکت پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد


* مرجانی، بابک و عماد هاشمی بهرمانی.(1393). بررسی اثر رفتار شهروندی سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان بانک پاسارگاد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت.
رفتار شهروندى سازمانى به عنوان وضعیت مطلوب دیده مى‌شود؛ چرا که چنین رفتارى از یک طرف منابع موجود و در دسترس را افزایش مى‌دهد و از طرف دیگر نیاز به سازوکارهاى کنترل رسمى و پر هزینه را مى‌کاهد.یکی از مهمترین خصیصه‌های هر سازمان برای کار در شرایط متغیر، داشتن افرادی است که راغب‌اند در تغییرات موفقیت‌آمیز سازمان بدون وجود الزامات رسمی‌شغل شرکت کنند؛ رفتارهایی که از انتظارات رسمی‌نقش فرارفته ولی برای بقاى سازمان خیلی مهم و حتی ضروری هستند و به عنوان رفتارهای شهروندی سازمانی تعریف شده‌اند. سازمان‌های موفق نیازمند کارکنانی هستند که بیش از وظایف معمول خود کارکرده و عملکردی فراتر از انتظارات سازمان داشته باشند. از مهمترین عواملی که می‌تواند رفتارها، نگرش‌ها و تعاملات کارکنان را در جهت ارائه هر چه بهتر کیفیت خدمات به کار گیرد، رفتار شهروندی سازمانی است.
کلیدواژه ها: رفتارشهروندی سازمانی ، اطاعت سازمانی ، وجدان کاری ، نزاکت ، مشارکت سازمانی ، وفاداری سازمانی ، نوع دوستی ، جوانمردی ، رضایت شغلی.


* جوادی فر، پیمان.(1393). بررسی وفاداری مشتریان بانک بر مبنای محاسبه درصد خالص مشتریان مبلّغ (NPS) و تأثیر رضایت مشتری بر میزان وفاداری. دانشگاه پیام نور.
پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان وفاداری مشتریان بانک پاسارگاد وتاثیر رضایت مندی بر میزان وفاداری انجام شد.جامعه آماری شامل کلیه مشتریان در دسترس شعب بانک در سطح شهر تهران می‌باشدکه بطور میانگین 40000 نفر در نظر گرفته ،نمونه‌گیری به روش تصادفی،وحجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 380 نفر که در مرحله تحلیل، جهت افزایش دقت به 400 نفر افزایش یافت. جهت تعیین میزان وفاداری مشتریان از روشNPS((Net Promoter Score« درصد خالص مشتریان مبلغ» استفاده گردید،این روش با طرح یک سئوال که؛چقدر تمایل دارید سازمان ما را به دوستان،آشنایان و بستگان خود معرفی کنید مشتریان را به سه گروه مبلّغ ،منفعل و کاهنده تقسیم می کند که در نهایت پس از کسر مشتریان کاهنده از مبلّغ؛درصد خالص مشتریان مبلّغ بدست می‌آید.این عدد برای بانک پاسارگاد در این تحقیق 69%(درصد خالص مشتریان مبلغ)می‌باشد.در مرحله بعدجهت تحلیل تاثیر رضایتمندی بر میزان وفاداری، از مشتریانی که طبق روش فوق الذکر مبلّغ نامیده شدند،خواسته شد که به سئوالات بخش دوم پرسشنامه که شامل 21 سئوال استاندارد در خصوص مولفه‌ها و شاخص‌های رضایتمندی می‌باشد،پاسخ دهندتا بتوان عواملی که باعث رضایت مشتریان ودر نهایت وفاداری آنان می‌گردد را مشخص نمود(مشتریان منفعل و کاهنده حذف گردیدند) سئوالات بخش دوم در پنج مولفه ی؛ پاسخ گویی،شواهد فیزیکی،اطمینان خاطر،بهای خدمات و تنوع خدمات قرار گرفتند( متغیرهای مستقل ) تا بتوان تاثیر آنها را بر روی متغیر وابسته(رضایتمندی)بررسی کرد.
کلیدواژه ها: رضایت مشتری ، وفاداری ، بانک پاسارگاد ، درصد خالص مشتریان مبلغ ، سودآوری ، تبلیغ

* وكیل یزدی، ابراهیم و فاطمه خواجه فینی. (1393). بررسی عوامل تاثیرگذار بر پیاده سازی و توسعه سیستم اطلاعاتی در منابع انسانی. مطالعه موردی : شعب بانك پاسارگارد استان تهران. كنفرانس بين المللي حسابداري، اقتصاد و مديريت مالي.
اين مقاله به تحليل عوامل مرتبط در منابع انساني با پياده سازي و توسعه سيستم اطلاعاتي در صنعت بانكداري مي پردازد. در اين راستا متغيرهاي با اهميتي براي منابع انساني همچون (آينده شغلي، امنيت شغلي، رفاه و پشتيباني، ارتقاي شغلي، دريافتي بيشتر، دستيابي به اهداف سازمان، نوع وطبيعت كار، امكان نوآوري و خلاقيت و آموزش و فراگيري تجارب) كه عواملي موثر بر فرايند پياده سازي و توسعه سيستم اطلاعات مي باشد، در اينبحث مورد مطالعه قرار مي گيرد. روش نمونه گيري، تصادفي ساده و نمونه پژوهش شامل 384 نفر از كاركنان بانك پاسارگاد شعبات واقع در تهران مي باشد. باتوجه به نتايج تحليل رگرسيوني، از متغيرهاي (دريافتي بيشتر)، (نوع و طبيعت كار)و (آموزش و فراگيري تجارب) بر فرآيند پياده سازي وتوسعه سيستم اطلاعاتي تاثيرگذار هستند.
کلیدواژه ها: سیستم اطلاعات منابع انسانی ، انگیزش منابع انسانی ، بانك پاسارگاد


* متین، مهدی.(1393). بررسی تطبیقی نقش رسانه‌های جمعی در توسعه بانکداری الکترونیک از دیدگاه متخصصان (مطالعه موردی بانک ملت و بانک پاسارگاد). دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم اجتماعی.
چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): ظهور بی سابقه فناوری های متعدد اطلاعاتی در ارایه خدماتی ارزان، سریع و متناسب با نیازمندی های مشتریان، نظام بانکداری نوین را وادار به کاربست رویکردهای نوینی جهت افزایش رقابت پذیری خود در عرصه خدمات مالی کرده است. از این رو لازم است بانک ها به جهت حفظ و توسعه بازار خود از یک سو و افزایش رضایتمندی مشتریان از سوی دیگر، به بررسی علل استفاده مشتریان از خدمات الکترونیک و اهمیت آنها بپردازند، در این میان رسانه های جمعی مهمترین نقش را بازی می کنند. هدف اصلی این پژوهش بررسی تطبیقی نقش رسانه های جمعی در توسعه بانکداری الکترونیک از دیدگاه متخصصان در بانک های ملت و پاسارگاد می باشد. در این پژوهش پیمایشی، جهت تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از پرسش نامه ها و با توجه به نرمال بودن داده ها، آزمون تی استودنت تک نمونه ای و تی استودنت مستقل مورد استفاده قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که رسانه های جمعی بر توسعه ی بانکداری الکترونیک و مولفه های آن در بانک ملت و بانک پاسارگاد تأثیر معناداری داشته است. از سوی دیگر بین بانک ملت و بانک پاسارگاد از نظر نقش رسانه های جمعی بر توسعه ی بانکداری الکترونیکی و مولفه های آن تفاوت معناداری مشاهده نشد.
کلیدواژه ها: رسانه جمعی ، بانکداری الکترونیکی ، بانک ملت ، بانک پاسارگاد ، توسعه ، مطالعه تطبیقی ، کارشناس

* فرهادی، علی و پویا ثابت فر. (1393). بررسی تاثیر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیکی بر رضایت مشتریان بانک پاسارگاد. اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد.
با توجه به اینکه در سال های اخیر گرایش به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی به دلیل ویژگی های منحصر به فرد آن رواج یافته و حضور بانک جهت نقل وانتقال منابع مالی بانکداری الکترونیک را به عنوان بخش تفکیک ناپذیر تجارت الکترونیک و دارای نقش اساسی در اجرای آن نموده است لذا در این تحقیق با توجه به اهمیت رضایت مشتری در دریافت خدمات الکترونیک تاثیر کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک بانک پاسارگاد شهر تهران شامل بانکداری اینترنتی، خدمات دستگاه های خودپرداز و پایانه های فروش بر رضایت مندی مشتریان مورد بررسی وتجزیه و تحلیل قرار گرفت براساس جزئیات مرور ادبیات نظری تحقیق پنج بعد کیفیت برای بررسی کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی شامل: کارایی،قابلیت اعتماد مسئولیت پذیری، اجرا و قابلیت تامین می باشد.
کلیدواژه ها: بانکداری الکترنیکی ، رضایت مشتری ، کیفیت خدمات ، بانک پاسارگاد


* نظری، مژده ، علی نبوی و آزاده كیاپور. 1393. بررسی دو عامل كیفیت و خدمات FRO بر سطح وفاداری مشتریان بانك پاسارگاد استان مازندران. كنفرانس بين المللي اقتصاد، حسابداري، مديريت و علوم اجتماعي.
در اين مطالعه شناسايي عوامل وفادارساز مشتريان اين بازار ها با استفاده از مدل سازمان هاي پاسخگوي سريع FRO در دست تحقيق قرار مي گيرد. جامعه آماري مشتريان بانك پاسارگاد استان مازندران مي باشد حجم جامعه آماري نامحدود مي باشد بااستفاده از جدول مورگان تعداد نمونه لازم 383 نفر ازمشتريان بانك بوده كه پرسشنامه در بين 383 نفر توزيع شده است كه 301 پرسش نامه كامل مورد بررسي قرار گرفته است .نمونه آماري بر اساس روش خوشه اي تصادفي تعيين شده است . جمع آوري داده ها در اين پژوهش پرسشنامه اي مشتمل بر مدل سازمان هاي پاسخگوي سريع مي باشد. نتايج نشان مي دهد هر يك از عوامل ششگانه مدل سازمان هاي پاسخگويي سريع بر ميزان وفاداري مشتريان بانك پاسارگاد مازندران موثر است. همچنين ميزان تاثير ابعاد مدل مذكور بر وفاداري مشتريان بانك پاسارگاد مازندران متفاوت است.
کلیدواژه ها: وفاداری ، بانك پاسارگاد ، مدل سازمان های پاسخگوی سریع.


* میر محمدی، سید جواد، زهره طباطبایی نسب و جلیل توتونچی. (1393). بررسی نقش متغیرهای پولی بر جذب منابع بانكی (مطالعه موردی بانك پاسارگاد). نخستين كنفرانس ملي آينده پژوهي، مديريت و توسعه.
از آن جا كه متغيرهاي كلان اقتصادي بر جذب سپرده هاي بانكي تأثير بسيار با اهميتي دارد از اين رو هدف اين مطالعه بررسي تأثير متغيرهاي كلان اقتصادي از قبيل نرخ ارز، تورم، توليد ناخالص داخلي، حجم پول و ... بر سپرده هاي سرمايه گذاري و سپرده هاي پس انداز با استفاده از داده هاي ماهانه در طي دوره زماني1391-1387,روش خود همبسته با وقفه هاي توزيعيARDL در بانك پاسارگاد بود. نتايج اين مطالعه حاكي از آن است كه متغيرهاي نرخ سود بانكي، درآمد سرانه، نرخ تورم، حجم پول و نقدينگي تأثير مثبت بر جذب سپرده و نرخ ارز تأثير منفي بر جذب سپرده هاي بانكي در بانك پاسارگاد دارد.
کلیدواژه: متغیرهای پولی ، مدلARDL ، بانك پاسارگاد ، سپرده های بانكی

* ميرمحمدي، سيدجواد  وزهره طباطبايي نسب، جليل توتونچي. (1393). كنكاشی پیرامون بررسی تأثیر متغیرهای پولی بر جذی منابع بانكی در بانك پاسارگاد ومقایسه آن با بانك های منتخب. دومين كنفرانس ملي پويايي مديريت، توسعه ي اقتصادي و مديريت مالي.
در اين مطالعه به بررسي تأثير متغيرهاي كلان اقتصادي بر جذب سپرده هاي بانكي پرداخته شده است. هدف اين تحقيق بررسي دو رويكرد مي باشد در رويكرد اول به بررسي تاثير متغيرهاي كلان اقتصادي از قبيل نرخ ارز، تورم، توليد ناخالص داخلي، حجم پولو .... بر سپرده هاي بانكي از قبيل سپرده هاي سرمايه گذاي و سپرده هاي پس انداز با استفاده از داده هاي ماهانه در دوره زماني 1387-91و روش خودهمبسته با وقفه هاي توزيعيARDLدر بانك پاسارگارد بود. در رويكرد دوم به بررسي موضوع ذكرشده با استفاده از داده هاي فصلي براي برخي از بانك هاي منتخب كشور با استفاده از روش داده هاي پنلي پرداخته شد تا عملكرد بانك پاسارگاد در مقابل ساير بانك هاي كشور بررسي شود. نتايج حاصل از تحقيق نشان دهنده اين بود كه متغيرهاي نرخ سود بانكي، درآمدسرانه، نرخ تورم، حجم پول و نقدينگي تاثير مثبت بر جذب سپرده و نرخ ارز تاثير منفي بر جذب سپرده هاي بانكي در بانك پاسارگارد و ساير بانك هاي تحقيق دارند. در نهايت نتايج نشان داد كه تاثير متغيرهاي بر سپرده هاي پس انداز بيشتر از سپرده هاي سرمايه گذاري بوده و عملكرد بانك پاسارگاد در مقابل ساير بانك ها و تاثير پذيري اين بانك بيشتر بوده است.
کلیدواژه ها : متغیرهای پولی ، بانك پاسارگاد ، مدلARDL/مدل پنل دیتا


* مرتضوی افرمجانی ، سیده جمیله. (1393). بررسی تاثیر تبلیغات تلویزیون بر جذب مشتریان بانک پاسارگاد استان مازندران .موسسه آموزش عالی کوشیار - دانشکده حسابداری و مدیریت.
امروزه تأثیر تبلیغات در بقا و رشد سازمانها در محیط متلاطم و رقابتی دنیای کنونی غیر قابل انکار است. عرصه بانکداری نیز از این قاعده مستثنی نیست در این راستا این تحقیق با هدف بررسی تاثیر تبلیغات تلویزیون بر جذب مشتریان بانک پاسارگاد استان مازندران صورت پذیرفته است.
کلیدواژه ها: تبلیغات تلویزیونی ، آگاهی دادن ، ایجاد علاقه ، بانک پاسارگاد


* صالح خیل، اعظم.1393. بررسی کیفیت خدمات داخلی و سطح بازاریابی داخلی بانک پاسارگاد و ارتباط با کیفیت خارجی(شعب کرج دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
مقدمه امروزه ، شناخت وپیش بینی نیازهای مشتریان برای بنگاه های اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار است.مشتری به عنوان عامل کلیدی ومحوری در بقای آنها ایفای نقش می کند وجهت گیری کلیه اهداف،استراتژی ها ومنابع حول محور جذب ونگهداری مشتری می باشد حفظ وتقویت وفاداری مشتریان برای شرکت هایی که دغدغه حفظ وتوسعه جایگاه رقابتی خوش را در بازار دارند،چالشی استراتژیک تلقی می شود (سالتون وکلین ،2003). اکنون در اقتصاد جهانی مشتریان بقای شرکت را رقم می زنند،شرکت ها دیگر نمی توانند،نسبت به انتظارات وخواسته های مشتریان بی تفاوت باشند .آنها باید همه فعالیت ها وتوانمندی های خود را متوجه رضایت مشتری کنند، چرا که تنها منبع برگشت سرمایه ،مشتریان هستند.لذا تمامی فعالیت های نرم افزاری وسخت افزاری ،باید نشانگرخواست وانتظار مشتری باشد (ﻻوﻻک و راﻳـﺖ، 175 ،1382).در این راستا نقش کارکنان به عنوان واسطه هایی میان سازمان ومشتریان می تواندحائز اهمیت بوده شودوتاثیر بسزایی بررابطه مشتری وموسسه داشته باشد(ریچهلر وساسر ،1999.23-31).بنابراین لز وم توجه برنیروی انسانی وتامین نیازها وخواسته های آنها اصل اول رقابت در عصر رقابتی امروز میباشد.تا زمانی که نیازها وخواسته های نیروی انسانی سازمان (مشتریان داخلی) تامین وبرآورده نشود،کسب رضایت وفاداری مشتریان بیرونی امری غیر ممکن خواهد بود.از مهمترین رویکردها که می تواند به سازمان در این راستا کمک کند،بازاریابی داخلی می باشد(هاگ وکاتر ،2000،109-124). بازاریابی داخلی ازابزارها واقدامات حیاتی در این راستا است که به کارکنان به عنوان مشتریان داخلی می نگردو بر این فرض قرار دارد که تا زمانی که نیازها وخواسته های مشتریان داخلی برآورده نشود،ارضای نیازهای مشتریان بیرونی ممکن نخواهد بود،بازاریابی داخلی مفهومی است که در این راستا می تواند به کارکنان وسازمان دردستیابی به اهداف بسیار تسهیل کننده باشد.
کلیدواژه: كيفيت خدمات داخلي ، سطح بازاريابي داخلي


* پرهیزی، رضا.(1393). ارزیابی و سنجش رضایتمندی مشتریان براساس شاخص ها و ادراکات مبهم(فازی) مطالعه موردی بانک پاسارگاد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت.
سازمان های مختلف اعم از خدمات یا تولیدی، دولتی و یا خصوصی به منظور ارایه خدمات با کیفیت و مورد نیاز مشتری بایستی به دنبال جلب رضایت مشتریان خود باشند. برای نیل به این هدف ابتدا باید وضعیت جاری سازمان تعیین و میزان رضایت مشتریان از سازمان مشخص شود. با توجه به نکات فوق اهمیت سنجش میزان رضایت یک سازمان خدماتی مانند بانک که خدماتی در راستای رفاه حال شهروندان و مشتریان خود به آنها خدمات مالی ارایه می‌کند، دو چندان است. در این تحقیق سعی خواهد شد تا با استفاده از توزیع پرسشنامه، که شاخص های اولیه موجود در آن بر اساس روش دلفی و با حضور کارشناسان خبره تعیین شده است، در شعب منتخب بانک پاسارگاد و تحلیل توصیفی و تحلیلی نتایج آن، از طریق منطق فازی (با توجه به این نکته که وجود عامل انسانی به عنوان مشتری به خودی خود باعث وجود ابهام در نظرات و پاسخهای ارایه شده خواهد شد) الگویی به منظور سنجش رضایت مراجعین بانکها ارایه شود. در تحلیل نتایج بدست آمده از پرسشنامه عوامل موثر در افزایش رضایتمندی، که ابتدا با استفاده از نظر خبره بدست آمده بودند، به دسته های مختلف طبقه‌بندی و اهمیت هر دسته و نیز شاخصهای موجود در هر دسته ارایه خواهد شد. نکته قابل توجه در این تحقیق و تفاوت آن با سایر تحقیقات مشابه این است که سطح رضایتمندی مشتریان از هر یک از شاخص های تعیین شده با استفاده از داده‌های فازی جمع‌آوری شده و به تفکیک انتظارات و ادراکات مشتریان بدست خواهد آمد.
کلیدواژه: رضایتمندی مشتریان

* سعیدی، طاهره.(1393). بررسی تأثیر استراتژی‌های سطح کسب و کار بر ساختار سازمانی- مطالعه موردی: بانک پاسارگاد. دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده مدیریت.
این تحقیق تحت عنوان "بررسی رابطه بین استراتژی های سطح کسب و کار و ساختار سازمانی در بانک پاسارگاد" صورت گرفته است. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین استراتژیهای سطح کسب و کار و ساختار سازمانی در بانک پاسارگاد و ارائه‌ی پیشنهاداتی برای انطباق هرچه بیشتر ساختار با استراتژی کسب و کار می باشد. ساختار سازمانی دارای سه مولفه‌ی اصلی پیچیدگی، رسمیت و تمرکز می‌باشد.
کلیدواژه ها: استراتژی ، رهبری هزینه ، تمایز ، ساختار سازمانی

* عزیززاده، فرشته و محمدامین اریمی. 1393. بررسی عوامل موثر بر بی انگیزگی کارکنان مطالعه موردی: بانک پاسارگاد استان مازندران. دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالش  ها و راهکارها.
عدم شناخت و درک صحیح از انگیزش مشکلات بسیاری را در محیط های سازمانی از قبیل بی تفاوتی نسبت به کار، کاهش کارایی و اثر بخشی سازمان ها، اتلاف وقت، بالارفتن ضایعات، اتلاف منابع و ... ایجاد می کند. بنابراین با توجه به اینکه یکی از مهمترین عوامل در کاهش بهروری منابع انسانی بی انگیزگی می باشد لذا شناسایی عواملی که سبب بی انگیزگی کارکنان می شود بسیار با اهمیت می باشند. در این پژوهش به منظور بررسی عوامل موثر در بی انگیزگی کارکنان 021 نفر از کارکنان بانک پاسارگاد را به عنوان نمونه انتخاب نمودیم و داده ها را با استفاده از پرسشنامه گردآوری نموده و با استفاده از آزمون های T و فریدمن به تجزیه و تحلیل آن پرداختیم نتایج پژوهش نشان می دهد مولفه های ، نداشتن امنیت شغلی، وجود تبعیض و عدم شایسته سالاری، نبود پیشرفت شغلی، و عدم اطلاع کارکنان از نتایج عملکرد خود در بی انگیزگی کارکنان بانک پاسارگاد استان مازندران تاثیر گذار است و مولفه های حقوق و دستمزد نامناسب، شرایط کاری، بی توجهی به مسائل رفاهی کارکنان و وجود هرم تصمیم گیری در بی انگیزگی کارکنان بانک پاسارگاد استان مازندران تاثیر گذار نیست.
کلیدواژه ها: بی انگیزگی ، نارضایتی شغلی ، عدم امنیت شغلی ، پیشرفت شغلی

* عطائی رویانی، احسان وجواد عین آبادی.(1393). بررسی تاثیر فرهنگ بر ارزش برندهای خدماتی(مورد مطالعه شعب بانک پاسارگاد خراسان). کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت.
در دنیای رقابتی امروز، برند ابزاری برای ترویج ارزش محصولات و همچنین یکی از با ارزشترین داراییهای شرکت میباشد و فرهنگ نیز به عنوان منبعی است که میتواند موقعیت رقابتی سازمان را بالا ببرد و شامل ارزشها، محصولات و نشانههای اعضای سازمان و رفتارشان است و به طور کلی بیانگر شخصیت سازمان میباشد. در این پژوهش تلاش شده است تا تاثیر فرهنگ سازمانی با استفاده از مدل دنیسون بر ارزش برند شرکت های خدماتی سنجیده شود. ابعاد فرهنگ در این تحقیق به دو دسته ابعاد اصلی شامل(درگیرشدن درکار،سازگاری، انطباق پذیری و رسالت) و ابعاد فرعی تقسیم شده است. این تحقیق از نوع کاربردی و از لحاظ روش توصیفی است. جامعه آماری، کارکنان بانک پاسارگاد در سطح استان خراسان میباشد. برای انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری ساده استفاده شد و سپس با استفاده از روش تحلیل معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. ابزار پژوهش در این تحقیق پرسشنامه بود که پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ و روایی آن به شیوه روایی محتوا بر اساس نظر اساتید مجرب و صاحب نظر در حوزه بانکداری مورد تایید قرار گرفت. ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه برابر 0/871 بدست آمد. نتایج حاکی از آن است که نتایج بررسی تاثیر ابعاد اصلی فرهنگ سازمانی بر روی ارزش برندهای خدماتی حاکی از تایید تاثیر دو متغیر انعطافپذیری و رسالت و عدم تایید تاثیر دو متغیر سازگاری و درگیر شدن در کار بر ارزش برندهای خدماتی میباشد و توسعه برند و نقش آن در شرکت، کاملا مرتبط با فرهنگ سازمان می باشد.
کلیدواژه ها: برند ، فرهنگ سازمانی ، سرمایه انسانی ، خدمات.


* میر محمدی، جواد.(1393). تاثیر متغیرهای پولی بر جذب منابع بانکی و مقایسه آن با عملکرد بانک پاسارگاد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد - دانشکده علوم انسانی.
در این پایان نامه به بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر جذب سپرده های بانکی پرداخته شده است. هدف این تحقیق بررسی دو رویکرد می باشد در رویکرد اول به بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ ارز، تورم، تولید ناخالص داخلی، حجم پول و .... بر سپرده های بانکی از قبیل سپرده های سرمایه گذای و سپرده های پس انداز با استفاده از داده های ماهانه در دوره زمانی 1391-1387 و روش خودهمبسته با وقفه های توزیعی (ARDL) در بانک پاسارگارد بود. در رویکرد دوم به بررسی موضوع ذکر شده با استفاده از داده های فصلی برای برخی از بانک های منتخب کشور با استفاده از روش داده های پنلی پرداخته شد تا عملکرد بانک پاسارگاد در مقابل سایر بانک های کشور بررسی شود. نتایج حاصل از تحقیق نشان دهنده این بود که متغیرهای نرخ سود بانکی، درآمدسرانه، نرخ تورم، حجم پول و نقدینگی تاثیر مثبت بر جذب سپرده و نرخ ارز تاثیر منفی بر جذب سپرده های بانکی در بانک پاسارگارد و سایر بانک های تحقیق دارند. در نهایت نتایج نشان داد که تاثیر متغیرهای بر سپرده های پس انداز بیشتر از سپرده های سرمایه گذاری بوده و عملکرد بانک پاسارگاد در مقابل سایر بانک ها و تاثیر پذیری این بانک بیشتر بوده است.
کلیدواژه ها: بانک پاسارگاد ، سپرده بانکی ، بانکداری ، تخصیص منابع ، مدل خود توضیح با وقفه‌های گسترده

* دلخواهی، شهرزاد.(1393). بررسی آثارشرایط اقتصادی (رونق، رکود، رکود تورمی) بر فعالیت و سودآوری بانک پاسارگاد طی سال های 1390- 1386. دانشگاه پیام نور استان البرز - دانشکده مدیریت و اقتصاد.
در پژوهش حاضر هدف اصلی تحقیق بررسی آثار شرایط اقتصادی (رونق ورکود و رکود تورمی) بر سودآوری بانک پاسارگاد طی سال های 1386 الی 1390 می باشد. در این پژوهش با استفاده از مدل خطی تاثیر متغیرهای مستقل را بروی متغیر وابسته که سودآوری بانک می باشد بررسی نمودیم. متغیرهای وابسته ای که به عنوان شاخص عملکرد سودآوری بانک ها قلمداد شدند، عبارت بودند از بازده کل دارایی ها(ROA)و بازده سرمایه صاحبان سهام (ROE ) و متغییرهای مستقل عبارتند ازعوامل داخلی و عوامل بیرونی که از عوامل داخلی می توان به نرخ های سود، مجموع سرمایه گذاریهای بانک، مجموع سپرده گذاریها در بانک، مجموع میزان سرمایه و اندوخته ها و ذخائر و تعدیلات سنواتی سود (حقوق صاحبان سهام) و مجموع هزینه های بانکی اشاره نمود و عوامل بیرونی مورد نظر تحقیق با توجه به فرضیه و اهداف تحقیق عبارت اند از نرخ تورم و نوسانات تولید ناخالص داخلی ونقدینگی. باتوجه به روش اتخاذ شده دراین روش ابتدا به منظور اطمینان از نرمال بودن متغیرهای وابسته از آزمون جارکو- برا استفاده نموده و در گام بعدی به منظور اطمینان از کاذب نبودن روابط آماری برآورد شده، آزمون دیکی- فولر تعمیم یافته برای سنجش مانایی متغیرهای مدل استفاده شد و سپس روابط متغیرها با روش حداقل مربعات معمولی OLS و ARDL برآورد شد و در نهایت جهت پیش بینی متغیرهای وابسته از مدل ARIMA استفاده گردید . لازم به ذکر است که داده های مورد بحث در آن به صورت سه ماهه جمع آوری و از طریق نرم افزار Eviews مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده در این پایان نامه تاثیر متغیر تورم و نقدینگی بر سودآوری بانک پاسارگاد به صورت تاخیری و معکوس و تاثیر متغیر تولید ناخالص داخلی بر متغیر سودآوری بانک پاسارگاد به صورت تاخیری و مستقیم می باشد.
کلیدواژه: بانک پاسارگاد ، سودآوری ، بهره‌وری سرمایه ، شرایط اقتصادی ، تورم (اقتصاد) ، کساد اقتصادی ، رونق اقتصادی

* عزیززاده، فرشته و محمدامین اریمی. 1393. بررسی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان مطالعه موردی: بانک پاسارگاد استان مازندران. دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالش ها و راهکارها.
منابع انسانی کار آمد و پر انگیزه، در افزایش اثربخشی هر سازمانی نقشی مهم و اساسی ایفا می کند. منابع انسانی عمده ترین سرمایه و عامل راهبردی هر سازمان به حساب می آید. شناخت میزان انگیزه کارکنان به مدیران در پیشرفت و بهبود بهره وری منابع انسانی یاری می رساند. بی شک کارمندان راضی تر، اثربخشی بیشتری دارند و بهتر می توانند سازمان را در رسیدن به اهداف سازمانی یاری رسانند . هرچه کارکنان راضی تر باشند، با انگیزه بیشتری به فعالیت های روزمره خود می پردازند. لذا شناسایی عواملی که سبب انگیزش کارکنان می شود بسیار با اهمیت می باشند. در این پژوهش به منظور بررسی عوامل موثر در انگیزش کارکنان 021 نفر از کارکنان بانک پاسارگاد را به عنوان نمونه انتخاب نمودیم و داده ها را با استفاده از پرسشنامه گردآوری نموده و با استفاده از آزمون های T و فریدمن به تجزیه و تحلیل آن پرداختیم نتایج پژوهش نشان می دهد مولفه های مورد بررسیحقوق و دستمزد، امنیت شغلی، شرایط کاری، پیشرفت شغلی، شان شغل و سبک رهبری در انگیزش کارکنان بانک پاسارگاد استان مازندران تاثیر گذار می باشند.
کلیدواژه: انگیزش ، رضایت شغلی ، پیشرفت شغلی

* موجودی، امین ، عبدالهادی درزیان عزیزی و پریا قاسمی .(1393). بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان به وفاداری مشتریان (بانك پاسارگاد اهواز). مدیریت بازاریابی 22. 99-116.
براي انجام اين پژوهش، 450 پرسشنامه در بين مشتريان شعبه سرپرستي بانك پاسارگاد شهرستان اهواز توزيع كه 380 پرسشنامه جمع آوري شد. روش تحقيق به لحاظ هدف، كاربردي و به لحاظ ماهيت و روش، توصيفي است. آزمون فرضيه­ ها در نرم افزار ليزرل انجام شد. نتايج تحقيق نشان داد كه مسئوليت اجتماعي شركت بر كيفيت خدمات ادراك شده و رضايت، تاثير مثبت و مستقيمي دارد. همچنين نتايج حاكي از وجود رابطه­اي مثبت بين رضايت و وفاداري رفتاري و نگرشي مشتريان بانك بود. اين تحقيق نتايجي را در خصوص مسئوليت اجتماعي شركت و كيفيت خدمات ادراك شده مي ­دهد كه مي­تواند مورد استفاده مديران بانك­ ها قرار بگيرد.
کلیدواژه ها: رضایت ، كیفیت خدمات ادراك شده ، مسئولیت اجتماعی شركت ، وفاداری نگرشی ، وفاداری رفتاری

* كاظمی، محدثه و میرهادی موذن جمشیدی.(1393). تاثیر ابعاد برند خدمات بر وفاداری برند (مطالعه موردی بانك پاسارگاد). سومين كنفرانس ملي حسابداري و مديريت.
امروزه، اهميت توجه به خدمات ارائه شده در شركت هاي خدماتي به اندازه اي افزايش يافته كه توجه بسياري از انديشمندان مراكزتحقيقاتي ومديران سازمان هارا به خود معطوف داشته است و وفاداري نيز از جمله مواردي است كه بازاريابي امروز به آن توجه زيادي مي كند.هدف از اين پژوهش بررسي قابليت پيش بيني وفاداري برند توسط ابعاد برند خدمات )ارتباطات برند ، شواهد برند( از رضايت ونگرش برند است. پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع كاربردي است اين تحقيق از لحاظ نحوه گرد آوري داده ها از نوع توصيفي وجامعه آماري تحقيق حاضر مشتريان بانك پاسارگاد در شهر رشت مي باشد. تعداد نمونه در اين تحقيق 222 نمونه بوده كه از طريق روش نمونه گيري در دسترس اتفاقي انتخاب شدند.به منظور تحقق اهداف تحقيق، پس از جمع آوري داده ها و اطلاعات، فرضيات پژوهش از طريقنرم افزار pls مورد آزمون قرار گرفت و يافته ها نشان دهنده تاثيرمتغيرهاي ارتباطات برند و شواهد برند بر وفاداري برند از طريق تاثير برروي متغيرهاي رضايت و نگرش برند مي باشد.
کلیدواژه ها: برندینگ خدماتی ، ابعاد برند خدمات ، نگرش برند ، رضایت برند ، وفاداری برند
 
* معین، رحیم.(1393). بررسی نقش مدیریت سرمایه انسانی بر تعهد سازمانی در بانک پاسارگاد. کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت.
هدف این پژوهش بررسی نقش مدیریت سرمایه انسانی بر تعهد سازمانی کارکنان می باشد تا با بررسی و تعیین اثرگذاری و میزان اهمیت آن بر تعهد سازمانی بتوان سازمان را در دست یابی به عملکردی پویا یاری رساند. ایده اصلی این مقاله بر آن است که نقش مدیریت سرمایه انسانی بر تعهد سازمانی چگونه است؟ در این پژوهش دو الگوی مدیریت سرمایه انسانی باسی و یک مورر و مدل تعهد سازمانی کارکنان پورتر بعنوان مبنای نظری پژوهش انتخاب شده اند . همچنین در این پژوهش از شعب بانک پاسارگاد شهر تهران بعنوان جامعه آماری استفاده گردید که از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ایی 130 شعبه بعنوان حجم نمونه انتخاب گردید. تحلیل ها با استفاده از آمار توصیفی و از آمار استنباطی شامل آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون انجام گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مدیریت سرمایه انسانی با مولفه های (اقدامات رهبری، مشارکت کارکنان، دسترسی به دانش، بهینه سازی نیروی کار و ظرفیت یادگیری) بر تعهد سازمانی کارکنان تاثیرمثبت و معنا داری داشته و مولفه های اقدامات رهبری،مشارکت کارکنان و دسترسی به دانش تاثیر بیشتر و با اهمیتی نسبت به سایر مولفه ها بر تعهد سازمانی کارکنان داشته اند.
کلیدواژه ها: مدیریت سرمایه انسانی ، تعهد سازمانی ، مولفه های سرمایه انسانی

* باباخانی سنگری، معصومه.(1393). بررسی اثرات نامتقارن تورم روی سپرده های بانکی(مورد بانک پاسارگاد). دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی.
چکیده در ادبیات اقتصادی یکی از نقش های مهم سپرده ها تجهیز منابع جهت سرمایه گذاری وافزایش رشد اقتصادی مبتنی برتوان داخلی کشوراست. هدف اصلی ما در این تحقیق این است که ساز و کار متغیرهایی همچون نرخ تورم و اثرات آن را بر حجم سپرده های بانکی در نظام کنونی بانکداری)مورد بانک پاسارگاد) طی سالهای 1391-1386 مورد بررسی قرار دهیم . در پژوهش اخیر بااستفاده از اقتصاد سنجی الگوی خودبازگشت برداریVAR) ) ،اثر هر کدام از متغیرها،همچون تورم را بر سپرده گذاری مورد بررسی قرار می دهیم . نتایج تحقیق نشان می دهندکه اثرات تورم بر سپرده گذاری نامتقارن است و رابطه منفی بین حجم سپرده های بانک پاسارگاد وتکانه ی مثبت ومنفی تورم وجود دارد وتاثیر تکانه های منفی تورم بر سپرده گذاری بیشتر از تکانه های مثبت است .
کلید واژه ها: سپرده ،تورم ، الگوی VAR ،نامتقارن،تکانه ی مثبت ،تکانه ی منفی.

* حسامی، ایمان  و وحید قدم خیر.(1392). بررسی ارتباط بین چرخه های تئوری بیوریتم و میزان رضایتمندی كاركنان بانك (مطالعه موردی : بانك پاسارگاد). دومين همايش ملي بررسي راهكارهاي ارتقاء مباحث مديريت، حسابداري و مهندسي صنايع در سازمان ها.
پژوهش حاضر در پي تعيين رابطه بين تغيير در ميزان عملكرد و چرخه هاي زيست آهنگ ( بيوريتم ) كاركنان مي باشد .گروه مورد مطالعه در اين پژوهش شامل 30 نفر از كاركنان بانك پاسارگاد مي باشد و براي تحليل نتايج از روش هاي آمارياستفاده شده است . با استفاده از نرم افزار رسم نمودارهاي زيست آهنگ براي روزهاي بحراني و نقاط اوج سيكلهاي بيوريتم و با توجه به ارزيابي عملكرد در روزهاي مورد بررسي و تاريخ تولد كاركنان به اطلاعات موجود در واحد سرمايه هاي انساني گروه ماليپاسارگاد و بانك پاسارگاد مراجعه شده است . نتايج به تفكيك هر آزمودني و طبق فواصل زماني مورد تائيد بيوريتميك شرح داده مي شود .نتايج حاصل از تحليل اطلاعات جمع آوري شده و با استفاده از نرم افزارSPSSميانگين ميزان رضايتمندي كاركنان زماني كه ميزان چرخه هاي بيوريتم آن ها بالاست با زماني كه ميزان چرخه هاي بيوريتم آن ها پايين است، مقايسه شده و تفاوت معني داري بين آن ها مشاهده شده است و نشان مي دهد كه بالاترين ميزان عملكرد مربوط به روزهايي است كه چرخه هاي سه گانه بيوريتم در ميانگين بهتر و بالاتري نسبت به روزهاي ديگر قرار دارد .
کلیدواژه ها: بیوریتم ، چرخه های فیزیكی ، چرخه های حسی ، چرخه های ذهنی ، رضایتمندی

* اروجی، اشرف. (1392). سنجش نابی فناوری اطلاعات سازمان با رویکردبان پاسارگاد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت.
در این تحقیق به شناسایی شاخصها والویت بندی ضایعات و تعیین شاخص های کلیدیفناوری اطلاعات ناب در بانک پاسارگاد پرداخته شده است .در این راستا از دو شیوه تحقیق پیمایشی و کتابخانه ای جهت شناسایی عوامل استفاده شده که در بخش تحقیق کتابخانه ای با مرور پژوهش های انجام گرفته در زمینه شناسایی ضایعات در اطلاعات فهرست جامعی از عوامل تهیه نموده و با استفادهاز تحقیق میدانی با توجه به نظر خبرگان و فعالان در صنعت بانکداری به شناسایی عوامل ایجاد ضایعات در اطلاعات اقدام شد. در گام بعدی ساختار شبکه ای عوامل شناسایی شده را ایجاد نموده و با بهره گیری از روش تحلیل شبکه ای فازی(FANP) رتبه بندی عوامل انجام شد. همحنین جهت اعتبار سنجی مدل روش فوق با روش فرایند شبکه ای مقایسه شده است. نتایج بدست آمده منجر به شناسایی 28 شاخص منجر شد ورتبه بندی آنها نشان دهنده تاثیر فراوان شاخص های اصلی پیپیدگی ها غیرضروری وتوانایی بلا استفاده نیروی ,خطا و دوباره کاری ,حرکت وحمل ونقل اضافی بعنوان 3 عامل اصلی در ایجاد ضایعات در بانک پاسارگاد می باشد.
کلیدواژه ها: بانک پاسارگاد ، فرایند تحلیل شبکه‌ای فازی ، فناوری اطلاعات ناب ، اتلاف (اطلاعات)

* امینی، مونا. (1392). تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر سود آوری بانک های خصوصی(مطالعه موردی بانک پاسارگاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد و حسابداری.
نوسانات متغیرهای کلان، انعکاس بحران‌ها، اعمال سیاست‌ها و هر نوع شوکی اقتصاد یک کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بانکها به واسطه نقش کلیدی که در اقتصاد به عهده دارند، مهم میباشند. بر اساس نظریه لوین (1997)، نقش بنیادی آن‌ها در اقتصاد ملی، یک متغیر حیاتی در فرایند توسعه مالی و رشد اقتصادی است. در تحقیق حاضر به بررسی عوامل کلان اقتصادی بر سودآوری بانک‌های خصوصی پرداخته خواهد شد. در تخمین مدل تابع عوامل کلان اقتصادی بر سودآوری بانک‌های خصوصی از اطلاعات بانک‌های سامان، سینا، کارافرین، انصار، پاسارگاد، سرمایه، اقتصاد نوین، دی و پارسیان در فاصله زمانی 1385-1390 استفاده شده است. برای بررسی نحوه اثرگذاری شاخص‌های کلان اقتصادی بر سودآوری بانک‌های خصوصی از مدل‌های پانل‌ استفاده خواهد شد. جهت تخمین این معادلات در فضای نرم افزار ایویوز 7 اقدام به محاسبه نتایج شده است. نتایج تحقیق حاضر به شرح زیر بوده است: متغیرهای مخارج دولت و تورم تأثیر منفی و متغیرهای رشد اقتصادی و نقدینگی تأثیر مثبت بر سودآوری بانک‌های خصوصی داشته‌اند. همچنین میزان ضریب تعیین مدل 91 درصد بوده که بیانگر قدرت بالای متغیرهای توضیحی در توضیح دهندگی تغییرات متغیر وابسته است. بر اساس نتایج حاصله بیشترین تأثیر عوامل کلان اقتصادی (صرف نظر از تأثیر مثبت و منفی) به ترتیب بر بانک پاسارگاد، پارسیان، اقتصاد نوین و... دارد.
کلیدواژه ها: رشد اقتصادی 

* كریم نژاد خانقاه، معصومه، فیروزه حاجی علی اكبری.(1392). بررسی تأثیر كارایی خدمات الكترونیك بر تقویت ارتباط مؤثر با مشتریان (مطالعه موردی: بانك پاسارگاد استان آذربایجان شرقی). دومين همايش ملي علوم مديريت نوين.
هدف كلي مقاله بررسي تأثير كارايي خدمات الكترونيك بر تقويت ارتباط مؤثر با مشتريان مي باشد. به منظور تحقق اين هدف، فرضيه هايي به شرح زير طراحي شده است: 1) بررسي تأثير كارايي خدمات الكترونيك بر جذب مشتريان 2) بررسي تأثير كارايي خدمات الكترونيك بر وفاداري مشتريان 3) بررسي تأثير كارايي خدمات الكترونيك بر رضايت مشتريان در اين مقاله با استفاده از روش تحقيق توصيفي- پيمايشي نمونه اي متشكل از 100 نفر از مشتريان بانك مورد بررسي قرار گرفته اند. بعد از جمع آوري داده ها و طبقه بندي آنها از روش هاي كتابخانه اي و ميداني (پرسشنامه) براي پردازش استفاده شده و با استفاده از روش هاي آمار استنباطي و نرم افزار spss روابط بين متغير كارايي خدمات الكترونيك 1 (متغير مستقل) و متغير ارتباط با مشتري (متغير وابسته) مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به نتايج به دست آمده از مقاله هر سه فرضيه مورد تأييد قرار گرفته و متغيرها به ترتيب وفاداري، رضايت و جذب مشتري الويت بندي شده اند.
کلید واژه ها: خدمات الکترونیک 

* حاجی آقابابایی، انسیه.(1392). عوامل موثر براعتماد،نگرش و ارزش دریافت شده مشتریان در بانکداری الکترونیک (مطالعه موردی : بانک پاسارگاد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس.
بررسی عوامل موثر بر اعتماد، نگرش و ارزش دریافت شده مشتریان در بانکداری الکترونیک یکی از مهمترین عواملی می باشد که موجب رقابت بین بانکها و آسایش و امنیت مشتریان می شود. هدف از این تحقیق شناسایی عواملی است که موجبات اعتماد مشتری به خدمات بانکداری الکترونیکی را فراهم می کند.فرضیات این تحقیق به بررسی تأثیر امانت داری دریافت شده ،انتظار از عملکرد ،انتظار از تلاش، شرایط تسهیل کننده و هنجارهای ذهنی براعتماد اینترنتی وتاثیر اعتماد اینترنتی بر ارزش دریافت شده و نگرش،وتاثیر ارزش دریافت شده برکاربرد بانکداری اینترنتی و استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی می پردازد. نتایج تحقیق حاضر بیان می کند که متغیرهای امانت داری دریافت شده ، انتظار از تلاش، شرایط تسهیل کننده و هنجارهای ذهنی تأثیر مثبت و معناداری بر اعتماد اینترنتی دارند. اعتماد اینترنتی تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش دریافت شده و نگرش به کاربرد بانکداری اینترنتی دارد. نگرش به بانکداری اینترنتی تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش دریافت شده و استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی دارد.
کلیدواژه: اعتماد

* کاکایی، امید.(1392). بررسی عوامل موثر بر اجرای برنامه ریزی استراتژیک صنعت بانکداری کشور مورد مطالعه بانک پاسارگاد. دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده مدیریت.
در این پژوهش تلاش گردید تا با مطالعه توانایی‌های شاخص در صنعت بانکداری، عوامل موثر بر اجرایی شدن استراتژی‌های تدوین شده در بانک‌ها و موسسات مالی کشور مورد بررسی قرار گرفته و میزان تاثیر و رابطه هریک از آن‌ها با اجرای استراتژی‌ها در سازمان مشخص گردد.
کلیدواژه ها: برنامه ریزی استراتژیک ، صنعت بانکداری

* بنیادی ، عباس.(1392). بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان بانک پاسارگاد استان گیلان بااستفاده از مدل AHP. - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم انسانی.
سازمانی که یکی از اهداف عملی خود را ارائه خدمات مناسب بر پایه انتظارات و نیازهای مشتری طرح ریزی نموده باشد، می تواند با تکیه بر سایر اصول تجارت ، سازمان موفقی باشد. ارائه خدمات مناسب جز بر پایه شناخت نیازها ، علاقه مندی ها، امکانات و انتظارات مشتریان امکان پذیر نیست.گردآوری اطلاعاتی از این قبیل بصورت یکپارچه ، سازمان را در جهت ارائه خدمات مناسب ، مطابق با نیازها و انتظارات مشتریان یاری می رساند. این تحقیق به بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر رضایتمندی مشتریان شعب بانک پاسارگاد استان گیلان می پردازد. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری انتخاب شده همه مشتریان و مدیران شعب بانک پاسارگاد می باشند ، که تعداد 35نمونه از طریق روش نمونه گیری غیراحتمالی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد . به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و اولویت بندی عوامل موثر بر رضایت مشتریان از روش AHP استفاده شد. با توجه به نتایج به دست آمده مشاهده شد، از بین متغیرها و عوامل اصلی تحقیق ویژگی های کارمندان با وزن 511/0 اولویت اول ، ابعاد خدمات بانکی با وزن 211/0 اولویت دوم ، فرآیندها و مدیریت با وزن 153/0 اولویت سوم و امکانات و ابعاد ظاهری بانک با وزن 067/0 اولویت چهارم را کسب نمودند.
کلیدواژه: رضایت مشتری ، گیلان (استان) ، کیفیت خدمات ، اولویت ، وفاداری ، فرایند تحلیل سلسله مراتبی ، بانکداری

* ملک فر، عباس.(1392). ارزیابی سیستم مدیریت کیفیت خدمات مشتریان با رویکردخدمات ناب و ارائه راهکارهای بهبود با استفاده از تصمیم‌گیری چند معیاره ANP FUZZY در بانک پاسارگاد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت.
در اوخر قرن 20 باتوجه به کمبود منابع و اهمیت کسب بیشترین ستاده از کمترین داده و حذف اتلافها از فرایند های کاری ،لذا توجه به رویکرد ناب مورد تاکید مهندسان در صنایع قرار گرفت .اما چون در سالهای اخیر ، بخش خدمات گوی سبقت را در رشد تولید ناخالص ملی کشورها ، از بخش صنعت گرفته لذا استفاده از تکنیکهای مدیریت تولید و عملیات چون رویکرد ناب در بخش خدمات ،خصوصا بانکها نیز بسیار احساس می شود لذا در تحقیق حاضر سعی شده است تا با در نظرداشتن 3 استراتژی کاهش زمان و کاهش هزینه و افزایش نرخ سود سپرده ها، عوامل موثر بر رضایت مشتری با استفاده از رویکرد ناب شناسایی گردد .و سپس با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره ANP FUZZY این عوامل اولویت بندی گردند .لذا با توجه به پیشینه تحقیق در بحث کیفیت خدمات و رضایت مشتری نهایتا 3عامل اصلی تجهیزات ،محصولات و عوامل انسانی به عنوان عوامل اصلی موثر بر کیفیت خدمات با توجه به مفهوم رویکرد ناب شناسایی گردیده و فرضیه اصلی تحقیق شکل گرفت و در ادامه با استفاده از نتایج آزموهای میانگین واستفاده از نظر خبرگان و نتایج استخراج شده از نرم افزار SUPER DECISION مشخص گردید که در بخش تجهیزات به ترتیب اولویت باتجهیزات وفناوری مدرن وخدمات الکترونیکی و تعداد و مکان شعب وامکانات فیزیکی وتناسب فضای داخلی و ساعت کار بانک می باشد و در بخش عوامل انسانی به ترتیب اولویت با انجام کار بدون معطلی و انجام کاروعده داده شده و رفتار و دانش کارکنان و امنیت محیطی وظاهر و آراستگی کارکنان می باشد و در بخش محصولات به ترتیب اولویت با ارائه خدمات در قبال سپرده و کیفیت در ارائه خدمات و سرعت در روند اعطای تسهیلات و پرداخت سودو تنوع سپرده ها ودر نهایت کاهش کارمزدها می باشد .
کلیدواژه ها: مدیریت کیفیت ، کیفیت خدمات ، خدمت به مشتری ، تصمیم‌گیری چند معیاره ، بانک پاسارگاد ، رضایت مشتری

* اجلی، امین ، محمد فقیهی و مهدی جعفرزاده كناری. (1391). شناسایی مهمترین استراتژی های موثربرافزایش اعتمادوجذب مشتریان وفادار به بانكداری الكترونیك مورد مطالعه بانك پاسارگاد شهرستان زنجان. چهارمين كنفرانس بين المللي بازاريابي خدمات بانكي.
اهمیت روزافزون گرایش به سمت بانکداری الکترونیک لزوم تغییر نگرشهای مشتریان از شیوه سنتی به الکترونیکی را بیش از پیش آشکارساخته دراین راستا پژوهش حاضر درصدد است تا اولا با شناخت مهمترین استراتژی های قابل اتخاذ به وسیله مدیران بانکی و تاثیر آنها براعتماد مشتریان به بانکداری الکترونیک با چالشهای کم اعتمادی مشتریان دراین حوزه به صورت مناسب مقابله نماید و ثانیا تاثیر اعتماد مشتریان به بانکداری الکترونیک برجذب مشتریان وفادار را بسنجد نوع مطالعه حاضر ازنوع پیمایشی بوده و برای جمع آوری داده ای تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است نمونه تحقیق را 233 نفر ازمشتریان خدمات الکترونیک بانک پاسارگاد زنجان تشکیل میدهند جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدلسازی معادلات ساختاری sEM تحلیل عاملی تاییدی CFA و تحلیل واریانس یک طرفه ANOVA استفاده شد یافته های پژوهش حاکی ازاین بود که استراتژیه ای تقویت مربوط به امنیت ساختاری امنیت حفظ حریم خصوصی و وضع قوانین و مقررات ثبات وضعیتی بانکداری الکترونیک گواهینامه ها و شهرت و کیفیت ارایه خدمات متنوع سازی شخصی سازی و کیفیت خدمات شعب تاثی رمعنیداری برارتقا اعتماد مشتریان به بانکداری الکترونیک دارند.
کلیدواژه ها: بانکداری الکترونیک ، اعتمادسازی ، جذب مشتری ، بانک پاسارگاد

* نوع پسنداصیل، سیدمحمد ، محمد دوستار و عاطفه ابراهیم پور.(1391). ارزیابی نقش استراتژی بازاریابی رابطه مند بر سهم بازار بانك ها (مطالعه موردی: شعب بانك پاسارگاد استان گیلان). چهارمين كنفرانس بين المللي بازاريابي خدمات بانكي.
یکی از مهم ترین اهداف بانک ها در نظام بانکداری ایران کسب سهم بازار حداکثری می باشد. سهم بازار به معنی بخشی از کل بازار است که سازمان آن را به خود اختصاص داده و برنامه های بازاریابی خود را در راستای رفع نیازهای آن تنظیم می نماید. به اعتقاد بسیاری، ایجاد و حفظ سهم بازار تنها فلسفه شکل گیری نام های تجاری بوده و نام تجاری قدرتمند مترادف با سود کلان است. اهمیت ارتقاء سهم بازار از آنجا ناشی می شود که نقش سهم بازار در سنجش موفقیت یا شکست بنگاه، فرصت های رشد و قدرت رقابتی، کسب شهرت و اعتبار و نهایتاً کسب سود و بقای سازمان به اثبات رسیده است. در طی دو دهه گذشته تلاش های زیادی در زمینه بازاریابی، به ویژه بازاریابی رابطه مند انجام شده که یکی از نمادهای رقابت فزاینده در جهت کسب سهم بازار بیشتر است. بازاریابی رابطه مند با تکیه بر تکنولوژی اطلاعات به دنبال ایجاد روابط بلندمدت با مشتریان است. مهم ترین ابعاد بازاریابی رابطه مند عبارت اند از: اعتماد، ارتباطات، تعهد و مدیریت تعارض. مدیران خبره بانکی درصدد اند با ارائه ارزش های بیشتر برای مشتری از طریق ابعاد اصلی بازاریابی رابطه مند منابع مالی در اختیار مشتریان را جذب کنند و بدین وسیله سهم بازار خود را در محیط رقابتی افزایش دهند. در این مقاله به بررسی و ارزیابی نقش بازاریابی رابطه مند بر سهم بازار بانک ها پرداخته شده است. به همین منظور پس از شناسایی ابعاد اصلی بازاریابی رابطه مند، با استفاده از نظر خبرگان و کارشناسان بانکی عوامل مربوط به سهم بازار بانک شناسایی شد. روش تحقیق به کاررفته در این مقاله، روش توصیفی از نوع کاربردی است که به این منظور پرسشنامه ای تهیه گردید. نمونه مورد بررسی 191 نفر از مشتریان بانک پاسارگاد استان گیلان می باشد که در نهایت با استفاده از نرم افزار spss به تحلیل اطلاعات بدست آمده پرداخته و این نتیجه حاصل شده است که بین ابعاد اصلی بازاریابی رابطه مند )شامل اعتماد، تعهد، ارتباطات و مدیریت تعارض( با سهم بازار بانک رابطه مثبت وجود دارد، در این میان نقش اعتماد و ارتباطات بر سهم بازار بانک پررنگ تر می باشد.
کلیدواژه ها: بازاریابی ، بازاریابی رابطه مند ، سهم بازار ، محیط رقابتی

* حاتمی، کامران.(1391). عوامل موثر بر اعتماد مشتریان حقیقی بانکداری اینترنتی بانک پاسارگاد. - موسسه آموزش عالی مهر البرز - دانشکده مدیریت.
علی رغم مطالعات فراوان صورت گرفته در زمینه پذیرش بانکداری الکترونیک، مطالعات کمی در زمینه اعتماد مشتریان به اینترنت بانک در کشورمان صورت پذیرفته است و این در حالی است که بسیاری از محققان اظهار نموده اند، موفقیت ایجاد و توسعه بانکداری اینترنتی تا حد زیادی در گرو وجود اعتماد مشتریان می باشد. هدف از این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر بوجود آمدن اعتماد در مشتریان استفاده کننده از بانکداری اینترنتی با استفاده از عوامل مورد استفاده در سایر تحقیقات علمی است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی همبستگی می باشد. مدل تحقیق برگرفته از مدل یوسفزای و همکاران(2009)، توسط ارسال پرسشنامه به 450 مشتری اینترنت بانک پاسارگاد تست گردید. مقیاس سنجش عامل ها از ادبیات موجود استخراج شده و برای سنجش متغیر ها از مقیاس هفت نقطه ای لیکرت با دو سر طیف از پاسخ های "بسیار موافق" و "بسیار مخالف" استفاده شد. برای عوامل موجود در سنجه ها تحلیل عاملی انجام شد و با استفاده از معادلات ساختاری، مدل تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از آن بود که متغیر قابلیت اعتماد ادراک شده به صورت مستقیم، بیشترین تاثیر مثبت معنا دار را بر متغیر اعتماد دارد. از طرفی امنیت ادراک شده و حریم خصوصی ادراک شده نیز تاثیر مثبت معنا داری را بر متغیر وابسته اعتماد نشان دادند. همچنین قابلیت اعتماد ادراک شده به صورت غیر مستقیم از طریق متغیرهای امنیت و حریم خصوصی ادراک شده بر متغیر اعتماد تاثیر مثبت معنا داری را نشان داد. در نتایج مشاهده گردید که تاثیر متغیر حریم خصوصی ادراک شده بر متغیر اعتماد از سایر روبط ضعیف تر می باشد که به نظر محقق این امر می تواند ناشی از عوامل فرهنگی و یا نوپا بودن رفتارهای مشتریان در استفاده از اینترنت بانک، در ایران باشد. رتبه بندی متغیرهای موثر بر اعتماد، از دید افراد نمونه به ترتیب اهمیت شامل، امنیت ادراک شده، شایستگی ادراک شده، خیرخواهی ادراک شده، یکپارچگی ادراک شده و حریم خصوصی ادراک شده بودند.
کلیدواژه ها: بانکداری الکترونیک ، بانکداری اینترنتی

* رزاقیان، فریبا.(1390). الویت‌بندی عوامل بازاریابی رابطه‌مند موثر بر میزان رضایت مشتریان کلیدی بانک پاسارگاد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت.
چکیده با توجه به تغییرات فزاینده، رقابت و محیط نا مطمئن، بانک‌ها بایستی بتوانند سریع تر، منعطف تر و هوشمندانه تر عمل کنند و خود را با این تغییرات هماهنگ نمایند تا بتوانند پاسخ گوی هر چه بیشتر نیازهای مشتریان باشند. زیرا در کشورها امروزه بانک‌ها نقش اقتصادی بسزایی بر عهده دارند و با توجه به جمع کثیر بانک‌های خصوصی که به وجود آمده اند. بانک‌ها باید خود را با نیازها و خواسته ‌های مشتریان هر چه بیشتر وفق دهند، تا بتوانند مشتریان را به سمت خود کشیده و پاسخ گویی نیازهای آنها باشد. بانک‌ها هم چنین نیاز دارند که از کارکنانی با سطح دانش و مهارت بالا برخوردار باشند زیرا این کارکنان هستند که با مشتریان در تعامل هستند و باید دارای مهارت و دانش کافی باشند تا پاسخ گوی آنها باشند. هدف اصلی این تحقیق. اولویت بندی عوامل بازاریابی رابطه مند بر میزان رضایت مشتریان کلیدی بانک پاسارگاد. و اهداف فرعی شامل 1- بررسی عوامل بازاریابی رابطه مند بر میزان رضایت مشتریان کلیدی بانک پاسارگاد 2- بررسی رضایت یا عدم رضایت مشتریان کلیدی بانک پاسارگاد از عوامل بازاریابی رابطه مند در این بانک.
کلیدواژه ها: فنون بازاریابی ، رضایت مشتری ، بانک پاسارگاد ، اولویت ، بازاریابی رابطه‌مند ، مدیریت ارتباط با مشتری

* نجارزاده اسبفروشانی، منصور. (1390). ارائه مدل آموزشی مناسب برای بانک پاسارگاد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت
با توجه به تغییرات فزاینده، رقابت و محیط نامطمئن، سازمان‌ها بایستی بتو‌انند سریع‌تر، منعطف‌تر و هوشمندانه‌تر عمل کنند، تغییرات شتابان محیط کسب‌وکار نیازمند سازگاری و انعطاف مداوم در استفاده از منابع است. کارکنان بایستی شایسته‌تر و تواناتر باشند و سازمان نیز بایستی سیستم‌هایی ایجاد کند که از شایستگی‌ها، به‌طور اثربخش‌تری استفاده کند. بنابراین سازمان‌ها نیازمند کارکنانی هستند که از سطح دانش و مهارت بالایی برخوردار با‌شند، آموزش تحت تأثیر نیروهایی است که به طور مداوم در حال تغییر و تحولند در عصر رقابت‌های داخلی و بین‌المللی، آموزش به ویژه آموزش‌های جدید به یکی از چالش‌های مدیریتی تبدیل شده است. بنابراین نیازها و تغییرات محیطی اقتضا می‌کند که بین استراتژی آموزش و استراتژی سازمان ارتباط وهماهنگی ایجاد شود و برنامه‌های آموزشی باید از اصول راهنمایی برای تصمیم‌گیری در مورد آموزش گیرندگان، زمان، چگونگی و امکان آن با توجه به استراتژی سازمان و قابلیت‌ها و توانایی‌های آن بهره گیرند .هدف اصلی این تحقیق : ارائه مدل آموزشی مناسب برای بانک پاسارگاد واهداف فرعی شامل1: شناسایی و تعیین عوامل، ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌های کلیدی سنجش اثربخشی سیستم آموزشی2- بررسی میزان اثربخشی عوامل، ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌های کلیدی سیستم آموزشی3- شناسایی نقاط قوت و ضعف عوامل موثر بر سیستم آموزشی4- منطقی و نظام‌مند کردن تصمیم‌گیری در مورد سیستم، برنامه‌ها و دوره‌های آموزشی.دستاوردهای آموزشی عبارتند از یادگیری، عملکرد فردی و نتایج سازمانی و به ترتیب به عنوان تحقق دستاوردهای یادگیری مطلوب در یک مداخله توسعه منابع انسانی، تغییر در عملکرد فردی به عنوان یک نتیجه یادگیری به کار گرفته شده در شغل، و نتایج در سطح سازمانی به عنوان یک پیامد تغییر در عملکرد فردی تلقی می‌شوند.وهمچنین نتایجی که از بررسی داده ها با از استفاده آزمون دو جمله ای،تحلیل واریانس فریدمن به دست آمده نشان میدهد همه مولفه ها و شاخص ها د رمدل آموزشی مهم هستند بنابراین می توان نتیجه گرفت که همه مولفه ها و شاخص ها به درستی انتخاب شده اند و همچنین دستاورد دیگری که از این تحیق به دست آمده این است که اگر د رهدف گذاری توجه کافی ومناسب به استراتژی های منابع انسانی به طور اخص و استراتژی های سازمانی به طور عام مبذول گردد دراین صورت است که اثر بخشی دوره ها بر مبنای استرتژی های منابع انسانی قابل حصول خواهد بود.
کلیدواژه: آموزش

* محمودیان، خدیجه.(1390). بررسی و تحلیل عوامل موثربر جذب و تخصیص سپرده های بانکی(مطالعه موردی بانک پاسارگاد). دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده اقتصاد.
امروزه سازمان‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات با ضرورتی انکار‌ناپذیر روبرو هستند: کاهش هزینه¬ها همراه با بهبود در سطوح گوناگون خدمات.این سازمان‌ها باید به¬منظور مدیریت اثربخش تغییرات (چابکی، نوآوری و بهبود مستمر)، رهبری فعالی را در سراسر تشکیلات خود اعمال کنند تا بتواند انعطاف¬پذیری کارآمدی را درفرآیندهایی که ارزش آفرینی داشته و مزایایی را از نگاه مشتری خلق می¬کنند، به‌وجود آورند. این اهداف رقابتی بالقوه با وجود منابع محدود تنها با پیاده سازی اصول ناب در سازمان و شناسایی ضایعات در آن بدست می آید.در این تحقیق به شناسایی شاخصها والویت بندی ضایعات و تعیین شاخص های کلیدی فناوری اطلاعات ناب در بانک پاسارگاد پرداخته شده است .در این راستا از دو شیوه تحقیق پیمایشی و کتابخانه ای جهت شناسایی عوامل استفاده شده که در بخش تحقیق کتابخانه ای با مرور پژوهش های انجام گرفته در زمینه شناسایی ضایعات در اطلاعات فهرست جامعی از عوامل تهیه نموده و با استفادهاز تحقیق میدانی با توجه به نظر خبرگان و فعالان در صنعت بانکداری به شناسایی عوامل ایجاد ضایعات در اطلاعات اقدام شد. در گام بعدی ساختار شبکه ای عوامل شناسایی شده را ایجاد نموده و با بهره گیری از روش تحلیل شبکه ای فازی(FANP) رتبه بندی عوامل انجام شد. همحنین جهت اعتبار سنجی مدل روش فوق با روش فرایند شبکه ای مقایسه شده است. نتایج بدست آمده منجر به شناسایی 28 شاخص منجر شد ورتبه بندی آنها نشان دهنده تاثیر فراوان شاخص های اصلی پیپیدگی ها غیرضروری وتوانایی بلا استفاده نیروی کار ,خطا و دوباره کاری ,حرکت وحمل ونقل اضافی بعنوان 3 عامل اصلی در ایجاد ضایعات در بانک پاسارگاد می باشد.
کلیدواژه: فناوری اطلاعات ، تحلیل شبکه ، بانک پاسارگاد ، فرایند تحلیل شبکه‌ای فازی ، نیروی کار ، کیفیت اطلاعات ، اتلاف (اطلاعات)

* رحمانی نژاد، لیلا و حبیب اله سالارزهی.(1390). مدیریت ارتباط با مشتری رویكردی برای بهبود وفاداری مشتری مطالعه موردی: بانك پاسارگاد شهرستان خرم آباد. كنفرانس فناوري اطلاعات و جهاد اقتصادي.
مدیریت ارتباط با مشتری دریک مفهوم وسیع و ساده و به معنی اداره کردن تمامی ارتباطات با مشتری است بهترین رویکرد جهت حفظ و نگهداری مشتریان این است که رضایتمندی فراوان در مشتری ایجاد کرده و آنچه را برای او ارزش تلقی می شود مورد توجه قرار داد تا درنتیجه وفاداری او نبست به شرکت مستحکم شود مدیریت ارتباط با مشتری نیزدر پی ارایه ارزشهای بیشتر برای مشتری و دستیابی به مزایای ملموس و غیرملموس ناشی از این رابطه است دردنیای کنونی توجه و عمل به اصول بازاریابی رابطه مند و مدیریت ارتبط با مشتری به عنوان یک مزیت رقابتی به شمار می رود این پژوهش با توجه به اهمیت مشتریان در صنعت بانکداری با ارایه یکمدل مفهومی به تبیین فرایند وفاداری مشتریان از طریق بررسی تاثیرات متغیرهای رضایت اعتماد تعهد و تصویر ذهنی از بانک پرداخته است جامعه آماری تحقیق مشتریان بانک پاسارگاد شهرستان خرم آباد می باشند و داده های موردنظر با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردیده و همچنین تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS صورت پذیرفته است و ازآزمون تی برای تحلیل فرضیه ها استفاده شده است.
کلیدواژه ها: مدیریت ارتباط با مشتری ، رضایت ، اعتماد تصویر ذهنی ، تعهد ، وفاداری مشتری

* پوربخش، بابک.(1390). شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر رقابت پذیری بانک های خصوصی در ایران (مطالعه موردی: بانک پاسارگاد موسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی کار - دانشکده مدیریت.

پژوهش حاضر ضمن شناسایی عوامل موثر بر رقابت پذیری بانک های خصوصی در ایران و بررسی میزان تأثیر هریک از این عوامل بر رقابت پذیری و تحلیل آنها، متغیرهای توان مالی، سهم بازار، سرمایه انسانی، فعالیتهای ارزی و بین المللی و فناوری اطلاعات، که بیشترین تأثیر را بر رقابت پذیری بانک های دولتی و خصوصی ایرانی داشته اند، شناسایی کرده است و به صورت موردی در بانک پاسارگاد مورد آزمون قرار داده است. که با توجه به تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی مدل رقابت پذیری بانکهای خصوصی در بانک پاسارگاد تبیین شد.
کلیدواژه ها: رقابت پذیری ، بانک خصوصی ، تحلیل عاملی ، مدلسازی معادلات ساختاری

* سیف نیا ملکشاه، اسماعیل. (1389). بررسی تاثیر تبلیغات در جذب مشتریان بانک پاسارگاد در شهرستان آمل بر اساس مدل آیدا. دانشگاه پیام نور مرکز - دانشکده مدیریت.
دراین پژوهش با توجه به مساله مطرح شده یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی وجود دارد که فرضیه اصلی این پایان نامه عبارت است از : « تبلیغات بانک پاسارگاد، با توجه به مدل آیدا در جذب مشتریان موفق بوده است». تحقیق حاضر تحقیقی توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است و با توجه به هدف پژوهش که پرداختن به اثر بخشی تبلیغات بانک پاسارگاد را برای خود تعریف کرده است، جامعه آماری تحقیق را شامل صاحبان حساب بانک پاسارگاد شعبه آمل که بالای 20 سال سن و بالای ده میلیون ریال سپرده دارند، در نظر گرفته که شامل 963 نفر بوده اند. به منظور گرد آوری اطلاعات پرسشنامه ای با 32 سوال طراحی گردید که 8 سوال ابتدای آن به موضوع جمعیت شناختی و دیگر سوالات به بررسی چهار مولفه مدل آیدا پرداخته است که بین 91 نفر از مشتریان این بانک که با روش انتخاب تصادفی ساده انتخاب شده بوده اند، پخش و پس از آن جمع آوری و با استفاده از نرم افزارSPSS تجزیه تحلیل گردید. پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه که برابر بوده است با 89 درصد که بیانگر پایایی مناسبی است. همچنین از روش های آماری مختلف شامل آزمون «کلوموگروف – اسمیرینوف» برای مشخص نمودن نرمال بودن سوالات ، آزمون « دو جمله ای » برای معنی دار بودن فرضیه ها و از آزمون « فریدمن » برای رتبه بندی مولفه های مدل آیدا استفاده شده است. در نتیجه کلیه فرضیات اصلی و فرعی این تحقیق تایید شده اند و این بدین معنا می باشد که تبلیغات در جذب مشتریان بانک پاسارگاد شعبه آمل موثر بوده است. در انتها نیز با پیشنهاداتی به بانک پاسارگاد و محققان آتی این تحقیق را به پایان رساندیم.
کلیدواژه ها: مدل آیدا ، بانک پاسارگاد ، تبلیغات ، Propaganda ، بازاریابی ، MARKETING ، مشتری

* میزبانی، رضا.(1389). بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی در بانک پاسارگاد در تهران. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده مدیریت.
پیشرفتهای تکنولوژی چهره جهان را دگرگون ساخته است. در طول دو دهه گذشته صنعت بانکداری برای استفاده از فناوری اطلاعات سرمایه گذاری های زیادی انجام شده است. با گسترش فناوری اطلاعات به شکل چشمگیری سرعت تحولات در ساز و کارهای مالی جهان افزایش یافت که موجب منسوخ شد ن روش های سنتی نقل و انتقال پول در ایران و سایر کشورهای در حال توسعه شد.امروزه راه دستیابی به پرداختهای الکترونیکی و انبوه کثیرمشتریان متصل شده به اینترنت، بینش بانکها را به سمت بازارهای الکترونیکی سوق داده وبه پیشرفت بانکداری الکترونیکی با حذف محدودیت های جغرافیایی و زمانی سرعت بخشیده است. لذا در این تحقیق بر آن شدیم که عوامل موثر بر پذیرش بانکداری الکترونیکی را در بانک پاسارگاد در تهران مورد بررسی قرار دهیم. در این راستا با توجه به تحقیقات گذشته رابطه سه عامل نوع کسب و کار و نوع مشتری و انگیزه را با پذیرش بانکداری الکترونیکی مورد بررسی قرار دادیم و 384 پرسشنامه را بین مشتریان بانک پاسارگاد توزیع کردیم و اطلاعات جمع آوری شده را با استفاده از آماره آزمون کای دو و تابع ضریب همبستگی گاما و آزمون همبستگی کرامر و همچنین مدل معادلات ساختاری ، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار دادیم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که هر سه عامل نوع مشتری و نوع کسب و کار و انگیزه و همچنین عوامل تعدیل کننده تکنولوژیکی و اجتماعی با پذیرش بانکداری الکترونیکی از سوی مشتریان رابطه مثبت دارند و از بین این سه عامل نوع کسب و کار با پذیرش بانکداری الکترونیکی بیشترین رابطه مثبت و قوی را دارد و در پایان پیشنهادات منتج از فرضیات تحقیق و پیشنهاداتی برای محققین آتی و نیز یافته های علمی جدید تحقیق خود را بیان نمودیم.
کلیدواژه: بانکداری الکترونیکی

* ساری خانی، زهره. (1388). بررسی عوامل موثر در پایش سطوح سنگی محوطه پاسارگاد با نگاه ویژه به هوازدگی فیزیکی و نقش آن در فرسایش.دانشگاه هنر - دانشکده هنرهای کاربردی.
هدف از ارائه این پایان نامه بررسی پایش در محوطه میراث جهانی پاسارگاد با توجه به عمده آسیب های موجود در محوطه و تخریب های ناشی از آن می باشد که طی یک سری مطالعات کتابخانه ای و بررسی های میدانی و مطالعات آزمایشگاهی حاصل شده است. توصیف محوطه میراث جهانی پاسارگاد و آسیب شناسی سنگ های محوطه ، انجام مطالعات جامع درباره پایش و ابزار و روش های آن و بیان نمونه هایی از تجارب جهانی در این زمینه بخش دیگری از فرایند بررسی صورت گرفته است. ارائه طرح پایش جهت پایش سنگ های تاریخی محوطه میراث جهانی پاسارگاد و طراحی سیستمی که اساس آن سنجش مقاومت سنگ در نتیجه تغییرات ساختاری صورت گرفته به دلیل تاثیر عوامل فرساینده است وامکان سنجی کاربرد این سیستم بر روی سنگ های تاریخی محوطه بخش دیگری از بررسی هایی است که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است.
کلیدواژه : پاسارگاد(ایران)


اختصاصی پایگاه خبری شعار سال
اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۲۰:۵۰ - ۱۳۹۷/۰۴/۳۰
0
1
کار بسیار خوب و ارزشمندی انجام داده اید. اما سوال من اینجاست که چنین کاری جایش در سایت خبری نیست. خود بانک باید با انتشار یک کتابچه چکیدنامه پژوهشی، این کار را منتشر کند. شاید هم شما از روی چنین کتابی، اقدام به استخراج چکیده پژوهشی کرده اید؟
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۴۴ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
0
0
کی میخونه این همه متن و آخه ...
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین