پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۳۱۳۶۸۲
تعداد نظرات: ۷ نظر
تاریخ انتشار : ۰۵ آذر ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۷
در شرایطی که خانواده‌ها بیشترین پس انداز کنندگان در بانک‌ها به حساب می‌ایند منطق وانصاف حکم می‌کند که تخصیص اعتبارات میان این سه بازیگر از عدالت برخوردار باشد. اما بانک‌های ایرانی از یک سو زیر ضرب دولت قرار دارند و دولت همواره به منابع بانک‌ها مثل قلک نگاه می‌کند واز سوی دیگر به دلیل اینکه بنگاه‌ها در مقیاس کلان اعتبار می‌گیرند بیشترین میزان اعتبارات را به این نهاد‌ها می‌دهد.
شعار سال: بانک‌ها نهاد‌های اقتصادی اند که به ویژه درایران کارشان این است که پس انداز‌های شهروندان را با نرخ بهره مشخص از ان‌ها می‌گیرند و با نرخ بهره مشخص به کسانی که به پول نقد نیاز دارند می‌دهند. درامد بانک‌ها از مابه التفاوت این دونرخ به دست می‌آید. اما درایران تفاوت بیش از اندازه نرخ تورم با نرخ بهره‌ای که بانک‌ها می‌توانند از وام گیرندگان بگیرند موجب شده است همیشه تقاضا برای دریافت وام واعتبار از سوی بنگاه‌ها، دولت وخانواده‌ها وجود داشته باشد.

در شرایطی که خانواده‌ها بیشترین پس انداز کنندگان در بانک‌ها به حساب می‌ایند منطق وانصاف حکم می‌کند که تخصیص اعتبارات میان این سه بازیگر از عدالت برخوردار باشد. اما بانک‌های ایرانی از یک سو زیر ضرب دولت قرار دارند و دولت همواره به منابع بانک‌ها مثل قلک نگاه می‌کند و از سوی دیگر به دلیل اینکه بنگاه‌ها در مقیاس کلان اعتبار می‌گیرند بیشترین میزان اعتبارات را به این نهاد‌ها می‌دهد. بانک مرکزی تا کنون جز یک بار آن هم در سال ۱۳۸۷ پژوهشی درباره اسنکه سهم خانواده‌ها از اعتبارات و وام‌های پرداختی چقدر است انجام نداده است. با این همه وبه رغم نبود اطلاعات دقیق از میزان تسهیلات پرداختی به خانواده‌ها در دسترس معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توانسته است با استناد به برخی اطلاعات سهم خانواده‌ها از وام‌های بانکی را بیابد و ان را با همین شاخص در کشور‌های دیگر مقایسه کند. انچه در زیر می‌خوانید بخشی از این گزارش است:

سهم ناچیز خانواده‌ها

وضعیــت رفاهــی خانوارهــای جامعــه و تغییــرات آن به ویــژه بــه هنــگام بــروز شــوک‌های بیرونــی از موضوعــات مهــم حــوزه سیاستگذاری است. یکی از این شوک‌ها که گسترۀ جهانی داشت، بروز و شیوع بیماری کرونا در اوایل سال جاری میلادی بود که منجر به کاهش رفاه خانوار‌ها شــد. یکی از روش‌هایی که برای اعمال حمایت از خانوار‌ها معرفی شــده، اســتفاده از تســهیلات در قالب کارت‌های اعتباری و اعتبار مصرف کننده اســت. هدف از تهیۀ این گزارش، مقایســۀ نســبت‌های بدهی خانوار در ایران وکشــور‌های مختلف اســت. بــرای تحقق این هدف پنج زیرموضوع ترکیب تســهیلات به خانوار‌ها در ایران، میــزان بدهی خانوار درایران، اندازه گیری شــاخص‌های ســنجش تسهیلات خانوار در ایران، اندازه گیری شاخص‌های ماندۀ تسهیلات (بدهی) خانوار درمقایسۀ میزان دسترسی خانوار‌های ایرانی به تسهیلات با کشور‌هایی که آمار‌های آن‌ها در دسترس است، مد نظرایران و نهایتا قرار گرفت که در قالب پنج پرسش در قسمت مقدمه به تفصیل آمده است.

یافته‌های مهم این گزارش را می‌توان در پنج حوزۀ میزان و نسبت تسهیلات خانوار به کل تسهیلات، نسبت تسهیلات خانوار به مخارج مصرفی، درآمد وی و تولید ناخالص داخلی، برآورد ماندۀ تســهیلات خانوار، نســبت ماندۀ تسهیلات) بدهی (خانوار به مخار ج مصرفی، درآمد و تولید ناخالص داخلی، مقایسۀ بینکشوری نسبت‌های ماندۀ تسهیلات خانوار به درآمد و تولید ناخالص داخلی تقسیم بندی کرد که بخشی از آن‌ها به شرح زیر است:

● در کل دوره (۹۸-۱۳۹۳) بــه طــور متوســط تنهــا حــدود ۱۳ درصــد از تســهیلات بــه اقــلام خریــد شــخصی و خریــد مســکن اختصــاص یافتــه اســت.

● میانگیـن نسـبت تسـهیلات خانـوار "خریـد کالای شـخصی و خریـد مسـکن" بـه تولیـد ناخالـص داخلـی ۵ درصـد محاسـبه شـده اسـت.

● متوسـط نسـبت تسـهیلات "خریـد کالای شـخصی بـه مخـار ج مصرفـی خانـوار در دوره (۹۸-۱۳۹۳) برابـر بـا ۶.۶ درصـد بـوده اسـت؛ یعنـی ۶.۶ درصـد از مخـار ج مصرفـی خانـوار بـرای خریـد کالای شـخصی از طریـق اعتبـار و وامگیری خانـوار از مؤسسـات مالـی تأمیـن مالـی شـده اسـت.

● میانگیـن نسـبت تسـهیلات اعطایـی "خریـد مسـکن" بـه مخـار ج مصرفـی خانـوار در کل دوره برابـر بـا ۳.۵۶ درصـد محاسـبه شـده اسـت.

● میانگیــن نســبت تســهیالت اعطایــی ســرجمع خریــد کالای شــخصی و خریــد مســکن بــه مخــارج مصرفــی خانوارهــا در کل دوره برابــر بــا ۱۰.۱۸ درصــد محاســبه شــده اســت.

● نسـبت مانـدۀ تسـهیلات (بدهـی خانـوار) بـه تولیـد ناخالـص داخلـی در ایـران رونـدی صعـودی داشـته کـه میانگیـن آن حـدود ۹.۸ درصـد در دورۀ بررسی شـده بـوده اسـت.

● نسـبت مانـدۀ تسـهیلات (بدهـی خانـوار) بـه درآمـد خانـوار در دورۀ بررسی شـده رونـدی صعـودی همـراه بـا نوسـان را نشان می‌دهد. میانگین این نسبت در کل دوره ۱۳.۱ درصد بوده است.

● نســبت مانــدۀ تســهیلات (بدهــی خانــوار) بــه مخــار ج مصرفــی خانــوار در دورۀ بررسی شــده رونــدی صعــودی را نشــان می‌دهــد. میانگیــن ایــن نســبت در کل دوره ۱۹.۵ درصــد بــوده اســت.

● میانگیـن نسـبت بدهـی خانـوار بـه تولیـد ناخالـص داخلـی در سـال ۲۰۲۰ بـرای ۹ کشـور اروپایـی و ۱۱ کشـور آسـیایی کـه آمـار آنهـا در دسـترس بـوده اسـت، برابـر بـا ۴۸/۵۱ درصـد بـه دسـت آمـده اسـت. ایـران بـا شـاخص ۱۱.۲۵ درصـد کوچکتریـن نسـبت و نـروژ بـا شـاخص ۱۰۵ درصـد بزرگتریـن نسـبت را داشـته اند. کوچک بـودن ایـن شـاخص بـرای ایـران بـه معنـی دسترسـی محـدود خانوارهـای ایرانـی بـه تسـهیلات در مقایسـه بـا کشـور‌های دیگـر اسـت.

● میانگیـن نسـبت بدهـی خانـوار بـه درآمـد خانـوار بـرای ۱۷ کشـور اروپایـی و دو کشـورآسـیایی (چیـن و ایـران) کـه داده هـا در دسـترس بـوده، برابـر بـا ۱۰۰ درصـد به دسـت آمده اسـت. کوچکتریـن ایـن نسـبت متعلـق بـه ایـران حـدود ۱۳.۱ درصـد و بزرگتریـن آن برابـر بـا ۲۳۵ مربـوط بـه کشـور دانمـارک اسـت.

● میانگیـن نسـبت مصـرف بخـش خصوصـی بـه تولیـد ناخالـص داخلـی در سـال‌های ۱۳۸۳ تـا ۱۳۹۸ برابـر بـا ۴۵.۱۷ درصـد و میانگیـن نسـبت مصـرف نهایـی خانـوار بـه تولیـد ناخالـص داخلـی در سـال‌های ۱۳۸۳ تـا ۱۳۹۵ برابـر بـا ۴۴.۱ درصـد بـوده اسـت.  در کشــور‌های دیگر کارت‌های اعتباری حدود ۲۰ درصد از اعتبارات مصرفکننده را تشــکیل میدهند. در حالی که در کشــور ما از این ظرفیت استفاده نشده است.  نسبت بدهی خانوار به تولید ناخالص داخلی در ایران در مقایسه با سایر کشور‌های درحال توسعه بسیار پایین است زیر ۱۲ درصد که می‌تواند به نوعی محدودیت دسترسی به اعتبار برای خانوار‌ها را نشان دهد. در نهایــت، بــا توجــه بــه اینکــه خانوار‌ها ســهم اصلی در تقاضــای کل اقتصــاد را دارند و حــدود ۴۵ درصد از تقاضــای کالا‌ها وخدمــات اقتصــاد داخلی از ســوی آن‌ها تقاضا می‌شــود، الزم اســت افزایش ســهم خانوار‌ها از تســهیلات و اعتبــار بانکی آن چنان که در کشــور‌های مختلف مشــاهده می‌شــود، در دســتور کار سیســتم بانکــی قرار گیرد. در ایــن خصوص، اعطای اعتبــارات بانکی به خانوارهــا از طریــق تعریــف کارتهــای اعتبــاری، به خصوص بــرای گروه‌های ضعیــف و کم درآمد، اهمیــت بالقوۀ فراوانــی دارد که عــلاوه بــر جنبه هــای کاهش فقر آن، امــکان ایجاد ارتباط نظام‌مند با زنجیرۀ تأمین، تقویت و بهبود آن را فراهم میکند. اســتفادۀ هرچه بیشتر از کارت‌های اعتباری که لازمه  آن ایجاد همزمان زیرساخت‌های حقوقی، فنی و اجرایی اعطای اعتبار و نیز فا کتور الکترونیکی است، امکان افزایش تقاضا بدون آثار تورمی را میسر میکند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از ساعت ۲۴، تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۹، کد خبر: ۵۲۲۲۹۲، saat۲۴.news
اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۲۸ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
0
0
همينه ديگه..اين مشكلات تا جايي ادامه پيدا ميكنه كه خانواده ها به معني واقعي از هم بپاشه
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۴۴ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
0
0
خانواده ها در صف اخر براي چي بايد باشن؟ با همين كارها اقتصاد رو ضعيف كرديد
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۱:۵۸ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
0
0
دريافت وام از بانك ها براي مردم واقعا دردسر شده و بانك ها همكاري نميكنن
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۰۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
0
0
اصلا كارشون انصاف نيست واقعا مردم ناراضي هستن در اين زمينه
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۲:۳۲ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
0
0
الان وضعتي رفاهي خانواده ها داره رزو به روز بدتر ميشه و كسي هم پيگير اين ماجرا نيست
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۳:۱۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۵
0
0
مردم پول بانک ها رو تامین می‌کنند تا آقازاده ها و مسولین میلیاردی وام بگیرن
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۰:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
0
0
با اینکه این ها سپرده های زیادی دارن برای چی باید سهمشون ناچیز باشه؟
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین