پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۴۱۸۹۹
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار : ۲۶ تير ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۹
گزارش زیر اقدام به ارایه چکیده 26 پژوهشی می کند که مستقیما مرتبط با بانک پاسارگاد بوده و یا بخشی از جامعه آماری آن را بانک پاسارگاد تشکیل می دهد(1397-1395). نوع پژوهش های زیر عموما کاربردی بوده در طیفی از پژوهش های پایان نامه ای و طرح های تحقیقاتی ، قرار دارند.چکیده پژوهش های 26 گانه مورد اشاره ، یا در قالب چکیده طرح های تحقیقاتی و پایان نامه مورد استفاده قرار گرفته و یا از چکیده مقالات ارایه شده در همایش ها و نشست های علمی، استخراج شده است.

شعار سال: گزارش زیر اقدام به ارایه چکیده 26 پژوهشی می کند که مستقیما مرتبط با بانک پاسارگاد بوده و یا بخشی از جامعه آماری آن را بانک پاسارگاد تشکیل می دهد(1397-1395). نوع پژوهش های زیر عموما کاربردی بوده در طیفی از پژوهش های پایان نامه ای و طرح های تحقیقاتی ، قرار دارند.چکیده پژوهش های 26 گانه مورد اشاره ، یا در قالب چکیده طرح های تحقیقاتی و پایان نامه مورد استفاده قرار گرفته و یا از چکیده مقالات ارایه شده در همایش ها و نشست های علمی، استخراج شده است.


* قائم دوست، ناصر و نسا صادقی.(1397). تأثیر فعالیت‌های خارج از ترازنامه بر ریسک بانک پاسارگاد . تهران: پنجمین همایش ریاضیات و علوم انسانی. 19 و 20 اردیبهشت 1397 .

در سه دهه گذشته در کشورهای پیشرفته صنعتی شدت گرفتن رقابت در بازارهای مالی، قوانین و مقررات سخت‌گیرانه و ایجاد و گسترش استفاده از ابزارها و امکانات نوین در عرصه بانکداری، بانک‌ها را به سمت استفاده از فعالیت‌های خارج از ترازنامه متمایل ساخته است. لذا با توجه به جایگاه ویژه‌ای که برای مبحث ریسک خصوصاً رابطه فعالیت‌های خارج از ترازنامه با ریسک در بانکداری مطرح می‌باشد در این مقاله با استفاده از داده‌ها به بررسی رابطه‌ی فعالیت‌های خارج از ترازنامه با سه ریسک کل، ورشکستگی (نقدینگی)و اعتباری بانک پاسارگاد پرداخته ‌شده است. داده‌های تحقیق شامل اطلاعات بانک پاسارگاد طی سال‌های 1384 تا 1394 می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که بین فعالیت‌های خارج از ترازنامه و ریسک در بانک پاسارگاد رابطه مستقیم برقرار است و با افرایش سطح فعالیت‌های خارج از ترازنامه ریسک کل مبتنی بر بازده دارایی، ریسک ورشکستگی و ریسک اعتباری بانک افزایش یافته و تنها در مورد ریسک کل مبتنی بر بازده حقوق صاحبان سهام این تاثیرپذیری معکوس می‌باشد یعنی افزایش در میزان فعالیت‌های خارج از ترازنامه باعث کاهش در ریسک کل مبتنی بر بازده حقوق صاحبان سهام می‌گردد.

کلیدواژه ها : فعالیت‌های خارج از ترازنامه، ریسک کل، ریسک ورشکستگی، ریسک اعتباری

* صباغی، الهام و الهام غلامی.(1396). بررسی عوامل تعیین کننده نقدینگی در بانک های اسلامی با تاکید بر شرایط بازار بورس مطالعه موردی : بانک پاسارگاد . تهران : سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی.

مدیریت نقدینگی از مهم ترین نکاتی است که بانکداران به آن توجه اساسی دارند. زیرا چنان چه تطابق زمانی سررسید دارایی ها و بدهی ها صورت نگیرد ممکن است عملیات بانک تحت الشعاع قرار گرفته و مانعی بزرگ در جهت سودآوری باشد. از اینرو، در این پژوهش تاثیر سه دسته عوامل شامل عوامل درون سازمانی (اندازه بانک، حجم منابع، هزینه عملیاتی و هزینه مالی) و عوامل کلان اقتصادی (تورم و تولید ناخالص ملی) و همچنین شرایط بازار بورس کشور (رکود یا رونق بازار بورس) بر جریان نقدینگی بانک پاسارگاد بررسی شده است. برای این منظور، یک مدل رگرسیون چندمتغیره با استفاده از داده های سری های زمانی ماهانه سالهای 1389 الی 1394 به روش الگوی خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده(ARDL) برآورد گردید. نتایج نشان می دهد متغیرهای درون سازمانی از قبیل اندازه، حجم منابع، هزینه های عملیاتی و هزینه های مالی و از بین متغیرها کلان اقتصادی نیز تورم و تولید ناخالص داخلی تاثیر معنی داری بر جریان نقدینگی بانک پاسارگاد دارند. شرایط بازار بورس نیز تاثیر معنی دار و معکوس بر جریان نقدینگی بانک مذکور دارد، بدین ترتیب که در شرایط رکود اقتصادی به ازای هر واحد تغییر در نرخ بازده بازار شاهد تغییر کمتر از یک واحد (0.06) در جریان نقدینگی بانک خواهیم بود.

کلیدواژه ها : مدیریت نقدینگی، عوامل درون سازمانی، عوامل کلان اقتصادی، بازار بورس، بانک پاسارگاد

* ذاکری دیزجی،مریم و حسین بوداقی خواجه نوبر.(1396). بررسی رابطه بین کیفیت خدمات و ارزش ویژه مشتری در بانک های پاسارگاد استان آذربایجان شرقی. کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی.

امروزه یکی از مهم ترین راهبردهای سازمان ها برای رسیدن به مزیت رقابتی بهبود کیفیت خدمات و بالا بردن ارزش ویژه مشتری است. هدف این تحقیق تعیین رابطه بین کیفیت خدمات با ارزش ویژه مشتری در بانک های پاسارگاد استان آذربایجان شرقی می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و بر اساس ماهیت انجام کار از نوع توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را تمامی مشتریان بانک های پاسارگاد استان آذربایجان شرقی می باشد که به عنوان نمونه 386 نفر از مشتریان به صورت تصادفی انتخاب شده اند. برای جمع آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیه ها، از دو پرسشنامه هم بصورت استاندارد (کیفیت خدمات) و هم بصورت محقق یافته (ارزش ویژه مشتری) استفاده شده است. برای تحلیل اولیه داده ها از نرم افزار spss و برای آزمون فرضیه های مدل، از مدل سازی معادلات ساختاری SEM با بهره گیری از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است.یافته های پژوهش نشان داد که ارزش ویژه برند،جز همدلی با دیگر ابعاد کیفیت خدمات ،ارزش ویژه ارتباطی، به جز پاسخگویی و اطمینان با دیگر ابعاد کیفیت خدمات و آخرین بعد ارزش ویژه مشتری که ارزش ویژه ادراک شده است، به جز اطمینان با دیگر ابعاد کیفیت خدمات (ملزومات، قابلیت اعتماد بودن، پاسخگویی،همدلی) رابطه معناداری دارد.و در نهایت نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین کیفیت خدمات و ارزش ویژه مشتری رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه ها: کیفیت خدمات،ارزش ویژه مشتری ، بانک پاسارگاد

* وظیفه دوست،حسین ،مجید فتاحی و میلاد فرزین.(1395). بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر مشتری مداری صنعت بانکداری ( مطالعه موردی: شعب بانک پاسارگاد استان مازندران) . تهران : چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری .

هدف پژوهش بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر مشتری مداری بانکها ( مطالعه موردی : شعب بانک پاسارگاد استان مازندران) می باشد به علاوه در قالب مدل پیشنهادی پژوهش ابتدا تأثیر بازاریابی داخلی را به عنوان متغیری برون زا به سه متغیر مشتری مداری، رضایت شغلی و تعهد سازمانی بررسی کرده و سپس تأثیر غیر مستقیم بازاریابی داخلی بر مشتری مداری و تعهد سازمانی سنجیده شده است. این پژوهش با توجه به ماهیت و روش آن، از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری کلیه کارکنان، کارشناسان، مدیران و رؤسای شعب بانک پاسارگاد استان مازندران می باشد که تعداد نمونه برابر 200 نفر بوده است. در این تأثیر مشتری مداری، تعهد سازمانی و رضایت شغلی بر روی بازاریابی داخلی همچنین تأثیر هر کدام از این متغیرها بر روی یکدیگر مورد تأیید قرار گرفت. همچنین نتایج نشان می دهد رضایت شغلی در ارتباط بین بازاریابی داخلی و مشتری مداری، بازاریابی داخلی و تعهد سازمانی و تعهد سازمانی در ارتباط بین بازاریابی داخلی و مشتری مداری، نقش میانجی گری دارد.

کلیدواژه ها : بازاریابی داخلی، مشتری مداری، رضایت شغلی، تعهد سازمانی

* قاسمی رستمکلایی،راحله.(1395). مدل توفیق پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) (مورد مطالعه : بانک پاسارگاد استان تهران) . تهران : چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری .

هدف اصلی مقاله حاضر تببین عوامل موثر بر توفیق پیاده سازی CRM می باشد. در این راستا عوامل موثر بر توفیق CRM با مطالعه ادبیات تحقیق و مصاحبه با خبرگان و مدیران بانک شناسایی و سوالات پرسشنامه تدوین شد. درمجموع 89 پرسشنامه در شعب بانک پاسارگاد استان تهران توزیع و توسط مدیران بانک تکمیل شد. جهت دستیابی به مدل مفهومی تحقیق از تحلیل عاملی اکتشافی و جهت آزمون صحت مدل اندازه گیری تحقیق از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. همچنین وضعیت فعلی بانک از نظر عامل های موثر مورد بررسی قرار گرفت و جهت اولویت بندی اهمیت عامل ها نسبت به هم از آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد تمام عوامل شناسایی شده به عنوان عوامل موثر بر توفیق CRM می باشند که عامل افراد سازمان بیشترین تاثیر را در توفیق پیاده سازی CRM دارد. همچنین در وضعیت فعلی بانک عوامل مدیریت دانش، سازماندهی، مدیریت ارتباطات در وضعیت مناسبی قرار ندارند و همچنین از نظر مدیران ، مدیریت ارتباطات دارای اهمیت نسبی بیشتری می باشد.

کلیدواژه ها : مدیریت ارتباط با مشتری ،تحلیل عاملی اکتشافی ، تحلیل عاملی تاییدی

* میرزایی، محمدعلی و سنجر سلاجقه .(1395). بررسی رابطه میزان استفاده مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکی با جذب منابع بانکی در شعب بانک پاسارگاد منطقه شرق کشور . تهران : چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری .

این تحقیق با هدف بررسی رابطه میزان استفاده مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکی با جذب منابع بانکی در شعب بانک پاسارگاد منطقه شرق کشور انجام شده است. روش تحقیق بصورت توصیفی همبستگی بوده، جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان شعب بانک پاسارگاد منطقه شرق کشور (استانهای خراسان شمالی،خراسان رضوی،خراسان جنوبی،زاهدان،کرمان) به تعداد 230 نفر و کلیه مشتریان آنها می باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی - مورگان برابر با 140نفر از کارکنان و برای مشتریان 384 نفر بوده که به ترتیب بصورت تصادفی طبقه ای متناسب با حجم جامعه وتصادفی ساده انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده از بانکداری الکترونیکی با روایی 0/88 و پایایی 0/94 و پرسشنامه جذب منابع بانکی با روایی 0/82 و پایایی 0/95 استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار spss20 انجام گرفته و از آماره های توصیفی و استنباطی مثل میانگین، انحراف معیار، ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین میزان استفاده مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکی و جذب منابع بانکی در شعب بانک پاسارگاد منطقه شرق کشور رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. همچنین بین استفاده مشتریان از خدمات دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﻮد ﭘﺮداز، کارتخوان، موبایل بانک و اینترنت بانک پاسارگاد و جذب منابع بانکی در شعب این بانک رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد، باتوجه به نتایج تحقیق پیشنهاداتی در پایان تحقیق ارائه شد.

کلیدواژه ها : خدمات، بانکداری الکترونیکی، جذب منابع بانکی، بانک پاسارگاد

* اکبری زهرا، عبدالله اکبری و زینب اکبری(1395). تحلیل عوامل مؤثر بر سود آوری بانک های تجاری (مطالعه موردی: بانک های صادرات، پاسارگاد و پارسیان) . تهران :چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری.

هدف پژوهش تحلیل عوامل مؤثر بر سود آوری بانک های تجاری بوده است. بنابراین با استفاده از یک مدل خطی رگرسیونی برای دوره زمانی (1380 تا 1392) عوامل مؤثر و تعیین کننده سود آوری بانک های صادرات ،پاسارگاد و پارسیان تخمین و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.یافته های این تحقیق نشان می دهد که مدیریت کارای هزینه ها یکی از توزیع گرهای معنادار با سود آوری بالای بانک می باشد. علاوه بر آن دارایی های کنترلی و مدیریت تعهدات هم چنین اثرات با معنی در سود آوری دارند. در میان عوامل بیرونی رشد اقتصادی نیز اثر مثبتی بر سود آوری بانک دارد و از طرف دیگر نرخ تورم با یک معنی داری پائین اثر معکوسی بر سود آوری داشته است.

کلیدواژه ها : سود آوری، عوامل داخلی، بانک ، دارایی، بدهی .

* مهرام ، مهدی.(1395). بررسی نقش تعدیل گر ریسک عملیاتی در تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مالی بانک پاسارگاد . پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده حسابداری و مدیریت واحد الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی .

این پژوهش به بررسی نقش تعدیل‌گر ریسک عملیاتی در تاثیر مسئولیت اجتماعی بر عملکرد مالی بانک پاسارگاد پرداخته است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت جزء پژوهش‌های توصیفی با روش پیمایشی می‌باشد. روش گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل ۲۰۷ نفر از مدیران بانک پاسارگاد در شعبات شهر تهران می‌باشد. بنابراین پرسشنامه تهیه شده بین ۲۰۷ نفر از مدیران بانک پاسارگاد توزیع گردید. برای تحلیل آماری با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزیی با کمک نرم افزار Smart PLS3 انجام شده است. نتایج حاصل از پردازش داده ها نشان داد فرضیه اصلی با سطح معناداری 2.286و ضریب استاندارد 0.16 مورد تایید قرار گرفت. لذا در سطح اطمینان 95% می‌توان تایید نمود که متغیر ریسک عملیاتی، با ضریب مسیر 0.16 شدت رابطه میان مسئولیت اجتماعی و عملکرد مالی بانک را تعدیل می‌کند، از این‌رو فرضیه اصلی پژوهش که تاثیر متغیر تعدیل‌گر ریسک عملیاتی را نشان می‌دهد مورد تایید می‌باشد. نتایج دیگر تحقیق نشان داد که ابعاد مسئولیت اجتماعی (مسئولیت اجتماعی نسبت به مشتریان، نسبت به کارمندان، نسبت به محیط زیست، و نسبت به جامعه) بر عملکرد مالی بانک پاسارگاد تاثیر دارد. نتایج این تحقیق می‌تواند برای مدیران بانک پاسارگاد جهت بهبود مسئولیت اجتماعی در بانک‌ها با توجه به نقش تعدیل‌گر ریسک عملیاتی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه ها : عملکرد مالی ، ریسک عملیاتی، مسئولیت اجتماعی ، بانک پاسارگاد.

* صدری امشی،فاطمه.(1395) . نقش مدیریت دانش در توانمندسازی عملکرد مالی بانکها (مطالعه موردی:بانک پاسارگاد). پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور تهران.

هدف از این تحقیق نقش مدیریت دانش در توانمند سازی عملکرد مالی بانک ها در بانک پاسارگاد بوده است.در ابتدای این تحقیق به فرضیات و اهداف تحقیق و ضرورت آن پرداخته شده است و سپس با توجه به ادبیات تحقیق و پیشینه آن پرسش نامه ای تدوین گردید که در میان نمونه آماری تحقیق که ۲۴۵ نفر از کارکنان و مدیران در شعب بانک پاسارگاد بودند پخش گردید و داده ها جمع آوری گردیدند.برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از آزمون k-s برای تعیین توضیع نمونه و آزمون تی تک نمونه ای برای شناسایی عوامل موثر و از آزمون فریدمن برای رتبه بندی عوامل موثر استفاده گردید و نتایج نشان داد ۴مولفه اصلی در مدیریت دانش در توانمند سازی عملکرد مالی بانک ها در بانک پاسارگاد نقش دارند.که به ترتیب عبارتند از : خلق دانش ، ذخیره دانش ، انتقال دانش و کاربرد دانش.

کلیدواژه ها : مدیریت دانش، خلق دانش، عملکرد مالی، بانک پاسارگاد.

* ذوالفقار،کامران.(1395). بررسی اهمیت هویت نام تجاری در مدیریت کسب و کار (مطالعه موردی: بانک پاسارگاد) . تهران : پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور .

درشرایط پر رقابت بازارهای کنونی به دست آوردن جایگاه مناسب در ذهن مصرف کننده به گونه‌ای که مصرف کننده وفادار شرکت باشد، از اهمیت بسزایی برخوردار است و از جمله عواملی که در رسیدن به چنین جایگاهی در ذهن مشتریان موثر است، ارزش ویژه نام و نشان تجاری شرکت می‌باشد. زمانی که مصرف کنندگان، به کیفیت نام تجاری توجه زیادی داشته و رقبابه آسانیمی توانند ویژگی های محصول را کپی و تقلید نمایند، ایجاد یک هویت نام تجاری قوی، جهت ایجاد ارزش ویژه برای برند، بسیار با اهمیت و گرانبها است. هویت جزء ....

کلیدواژه ها : نام تجاری، هویت نام تجاری،کسب و کار ، بانک پاسارگاد.

* نادروندی، نغمه ، علی اسمعیل زاده مقربی و مهدی سبک رو.(1395). کیفیت برند پاسارگاد و تاثیرات بازاریابی رابطه مند بر آن . تهران : سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد.

مشتریان به عنوان کلید موفقیت در رقابت سازمان های کنونی به شمار می آیند. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند بر کیفیت برند در حوزه خدمت رسانی موسسات مالی می باشد، سازمان های امروزی در شرایط رقابتی سختی قرار گرفته اند که برای بقای خود و ادامه فعالیت خود نیازمند پارامترهایی هستند که حیات آنها را تضمین نماید، مطالعه حاضر اهمیت بازاریابی رابطه مند در این راستا را مورد بررسی خود قرار داده است، بانک ها به عنوان یکی از سازمان های ارایه دهنده خدمات مالی در وضعیتی قرار دارند که ممکن است به واسطه سایر نهادها نقش خود را از دست بدهند، براین اساس جامعه مورد بررسی در مطالعه حاضر را کلیه مشتریان بانک پاسارگاد شهر تهران را تشکیل می دهند، به منظور گردآوری داده های تحقیق پس از تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به میزان 384 نفر،از پرسشنامه های استاندارد جهت گردآوری داده های تحقیق استفاده گردید. روش تحقیق حاضر از دسته تحقیقات کمی است که به روش پیمایشی-توصیفی انجام گرفته است. روایی و پایایی ابزار تحقیق نیز به واسطه روش های مناسب تایید شد. جهت آزمون فرضیات نیز از آزمون های آماری مختلف توصیفی و استنباطی استفاده شده و نهایتا نتایج آزمون معادلات ساختاری نشان داد که بازاریابی رابطهمند می تواند تا حد زیادی کیفیت برند در میان مشتریان را تحت تاثیر قرار دهد و در این میان ارتباطات از بیشترین تاثیر گذاری برخوردار است.

کلیدواژه ها : بازاریابی رابطه مند، کیفیت برند، ارایه خدمات، بانک پاسارگاد.

* کردی ، مراد و سعید یزدانی.(1395). بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی سازمان و رهبری اخلاقی مدیران شعب ازدیدگاه کارکنان بانک پاسارگاد استان سمنان. تهران : دومین همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری.

هدف ازاین پژوهش بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی سازمان و رهبری اخلاقی مدیران شعب ازدیدگاه کارکنان بانک پاسارگاد می باشد روش تحقیق توصیفی و ازنوع همبستگی میباشد جامعه اماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شعب استان سمنان بانک پاسارگاد که بااستفاده ازفرمول کوکران حجم نمونه 150نفر بصورت تصادفی ساده انتخاب شدند ابزار گرداوری داده ها پرسشنامه است تجزیه و تحلیل داده ها باکمک نرم افزار SPSS و بااماره های توصیفی و استنباطی صورت گرفت با استفاده ازتحلیل رگرسیونی متغیرهای سبک رهبری اخلاقی تنظیم فعالیت ها درچارچوب اخلاقی اعتمادرهبری و تلاش در جهت ارتقای کارکنان بطور کلی توانستند 62/7 ازواریانس متغیر وابسته را براورد کنند و حدود 38 درصد ازتغییرات متغیر وابسته به وسیله متغیرهای دیگر خارج ازپژوهش قابل تبیین است باافزایش معضلات اخلاقی درسازمان ها مسئله رهبری اخلاقی به یک موضوع بسیارمهم تبدیل شده لذا فراهم کردن زمینه مساعد و بستراماده جهت توانمندکردن کارکنان و تبادلات آنها توسط مدیریت و رهبری سازمان امری ضروری است.

کلیدواژه ها : بانک پاسارگاد ، رهبری اخلاقی ، مسئولیت اجتماعی سازمان ، تنظیم فعالیت ها ، مسئولیت پذیری.

* رنجبر، محمدحسین و میترا رحیمی قشمی.(1395). نقش اعتماد در ریسک درک شده و قصد فعالیت مشتریان بانکداری الکترونیک (مطالعه موردی : مشتریان بانک پاسارگاد).تهران : کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد پویا ایران مالزی .

کمبود اعتماد در فعالیت های برخط به عنوان مانع اصلی است که رشد در تجارت الکترونیک را به تأخیر می اندازد. اعتماد به عنوان یک مکانیزم کاهش ریسک، شکاف اطلاعاتی بین خریدار و فروشنده را پر می کند و تلاش سازمان ها باید در راستای دستیابی به آن در کوتاهترین زمان ممکن باشد. لذا تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش اعتماد در ریسک درک شده و قصد فعالیت مشتریان بانک پاسارگاد شکل گرفته است. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی است که گردآوری داده های آن به روش پیمایشی و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل مدلسازی معادلات ساختاری بوده است. نمونه آماری تحقیق حاضر را 485 نفر از مشتریان بانک پاسارگاد تشکیل داده اند که به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. یافته های تحقیق نشان داد که اعتماد مشتری بر کاهش ریسک درک شده و قصد خرید وی در بانکداری الکترونیک اثرمعنی داری دارد و بدین ترتیب فرضیه های تحقیق مورد تأیید قرار گرفتند.

کلیدواژه ها : ریسک درک شده، اعتماد مشتری، قصد خرید، بانکداری الکترونیک، بانک پاسارگاد

* یگانه راد ، فرزانه.(1395). تاثیر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت خدمات. تهران : سومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی .

با توجه به تغییرات تدریجی که در صنعت بانکداری به وجود آمده و به دلیل رقابت زیاد بین آنها و اینکه در این تحقیق رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت خدمات می باشد که با توجه به ابعاد آن از 9 فرضیه جهت دقت در کار که مبین این است کهآیا بین رفتار شهروندی و کیفیت خدمات رابطه وجود دارد و اهداف این تحقیق بررسی ابعاد رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بر کیفیت خدمات بانک پاسارگاد و بررسی تأثیر رضایت شغلی بر رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان و ارائه راه کارهایی به بانک پاسارگاد جهت افزایش رفتارهای شهروندی در جهت بهبود کیفیت خدمات می باشد و روش گردآوری اطلاعات در این تحقیق میدانیو از پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات در این تحقیق میدانی و از پرسشنامه برای گرد آوری اطلاعات استفاده شده و برای تجزیه تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی که با استفاده از نرم افزار SPSS و LISREL انجام می شود و برای پایایی پرسش نامه نیز از آلفای کرومباخ و میزان تبیین پذیری هر متغیر توسط سوالات تحقیق از مدل تحریری و بررسی فرضیات از معادلات ساختاری استفادهشده و این مقاله نشان می دهد که رضایت مندی شغلی کارکنان و اعتماد مدیر به نحو قابل ملاحظه ای با رفتار شهروندی سازمانی در ارتباط بوده و فعالیت بیشتر OCB رابطه مستقیم و مثبتی بر کیفیت خدمات دارد.

کلیدواژه ها : رفتار شهروندی سازمانی ,کیفیت خدمات,بانک پاسارگاد

* حسینی گل افشانی، سیداحمد و ابراهیم ذاکری.(1395). بررسی نقش مسئولیت اجتماعی درتصویر از برند و وفاداری مشتریان مورد مطالعه بانک پاسارگاد شعب قزوین. تهران : کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و روانشناسی.

هدف از این پژوهش «بررسی نقش مسئولیت اجتماعی درتصویر از برند و وفاداری مشتریان مورد مطالعه بانک پاسارگاد شعبقزوین» است این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از روش ، توصیفی پیمایشی استفاده شده است . جامعه آماری در این تحقیق کلیهکارکنان شعب بانک پاسارگاد استان قزوین و مشتریان آن می باشند. تعداد کارمندان بانک درسرپرستی و شعبه ها 50 نفر که به روشسرشماری انتخاب گردیده اند و تعداد مشتریان 30000 نفر می باشدکه حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 379 نفر از مشتریان بهروش تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد پرسشنامه مسئولیت اجتماعی میان تمامی کارمندانبانک توزیع و جمع آوری شده و پرسشنامه مربوط به وفاداری مشتریان و تصویر ذهنی برند میان نمونه مشتریان توزیع و جمع آوری شدهاست. داده های تحقیق با استفاده از شاخص های آمار توصیفی شامل آزمون های میانگین و انحراف معیار و چولگی مورد تحلیل قرار گرفتهاست . در این تحقیق برای تحلیل شاخص های آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید که نتایج این پژوهش، نشانمی دهد که مسئولیت های قانونی، اخلاقی ، انسانی ، اقتصادی با وفاداری مشتریان به وسیله پل ارتباطی تصویر از برند به هم متصل میشوند . به بیان دقیق تر، ارتباط وفاداری با تصویر ذهنی ادارک شده مشتریان،رابطه مثبت و معنی داری تشخیص داده شده است .

کلیدواژه ها : مسئولیت اجتماعی، تصویر از برند، وفاداری مشتریان، بانک پاسارگاد

* فرامرزی پارسا، هادی و پروین صدری.(1395). رابطه مدیریت نقدینگی با سودآوری بانک های تجاری (مورد مطالعه بانک پاسارگاد). تهران : چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری.

در کشورهای در حال توسعه نقش بازارهای پولی نظیر بانکها در تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی به مراتب قوی تر و پر رنگ تر از بازارهای سرمایه نظیر بورس اوراق بهادار می باشد.از آنجا که موضوع فعالیت اصلی بانک ها ، قبول سپرده های سرمایه گذاری و پس انداز و اعطا تسهیلات در قالب عقود اسلامی می باشد، مدیریت نقدینگی جزء لاینفک صنعت بانکداری محسوب می گردد. در این مطالعه رابطه بین مدیریت نقدینگی از یک طرف و سودآوری بانکهای تجاری از طرف دیگر مورد بررسی و بحث قرار گرفت. مورد مطالعه این پژوهش بانک پاسارگاد بوده است که برای انجام آن داده های بازه ی زمانی 1389 تا 1393 با روش مقطعی گردآوری شده و با روش رگرسیون فرضیه پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . نتایج به دست آمده نشان داد که مدیریت نقدینگی تاثیر مثبت و معنی داری بر سودآوری بانک پاسارگاد دارند. بنابراین کنترل مدیریت نقدینگی بخش مهمی از نقش مدیران را تشکیل می دهد.

کلیدواژه ها: مدیریت نقدینگی، سودآوری، بانک پاسارگاد

* شکوهیار، سجاد ، امان الله خداپرست و نوید نظافتی.(1395). ارائه مدلی برای تعیین نقطه بهینه مصرف اسکناس در خودپردازها با استفاده از برنامه ریزی آرمانی و الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: بانک پاسارگاد). تهران : همایش بین المللی مدیریت نوین در افق 1404 .

مسئله تخصیص از دیرباز یکی از مشکلات بنگاه های اقتصادی بوده است. این تخصیص در بنگاه های مالی نظیر بانک ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نقدینگی در شعب بانکی با توجه به اضطرار آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا تصمیم گیری برای تخصیص نقدینگی به داخل بانک و خودپردازها از تصمیمات استراتژیک بانک ها محسوب می شود. این پژوهش پس از بررسی وضعیت تخصیص نقدینگی در بانک پاسارگاد و تعیین عوامل موثر بر نقدینگی بانکی مدلی از برنامه ریزی آرمانی را با هدف افزایش سودآوری و کاهش هزینه در تخصیص نقدینگی ارائه کرده است و پس از آن مسئله را با استفاده از الگوریتم ژنتیک حل کرده است. نتایج نشان دهنده آنست که زمان در مصرف اسکناس خودپردازها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نقطه بهینه پول گذاری هر 48 ساعت است که در این صورت میزان سودآوری بانکی از محل خودپردازها در مجموع 5 درصد افزایش می کند.

کلیدواژه ها : مصرف اسکناس، بهینه سازی، الگوریتم ژنتیک، برنامه ریزی آرمانی، بانک پاسارگاد.

* توپکانلو، اعظم و ایمان خاکی.(1395). بررسی تأثیر فناوری اطلاعات در بهبود تصمیم گیری مدیران در بانک پاسارگاد مشهد. تهران : همایش بین المللی مدیریت نوین در افق 1404.

هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر فناوری اطلاعات در بهبود تصمیم گیری مدیران در بانک پاسارگاد می باشد. این پژوهش از لحاظ ماهیت توصیفی _همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شامل کلیه مدیران و کارشناسان بانک پاسارگاد شعب مشهد می باشد که تعداد آنها در مجموع 45 نفر می باشد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه «فناوری اطلاعات» محقق ساخته که از 12 گویه تشکیل شده است و پرسشنامه « تصمیم گیری مدیران» محقق ساخته که درای 34 گویه است می باشد که با طیف پنج درجه ای لیکرت (خیلی کم، کم، تا حدودی، زیاد و خیلی زیاد) مولفه های تحقیق را می سنجد. متغیر مستقل در پژوهش فوق فناوری اطلاعات و مولفه های آن و متغیر وابسته بهبود تصمیم گیری مدیران و مؤلفه های آن می باشد. جهت نرمال بودن توزیع داده از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که میان فناوری اطلاعات و مولفه های آن با بهبود تصمیم گیری مدیران و مؤلفه های آن رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه ها : فناوری اطلاعات، بهبود تصمیم گیری مدیران، بانک پاسارگاد

* جواهریان، علی نادر.(1395). بررسی رابطه میان هوش هیجانی کارکنان و وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: شعب بانک پاسارگاد شهر مشهد). تهران : همایش بین المللی مدیریت نوین در افق 1404.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه میان هوش هیجانی کارکنان و وفاداری مشتریان در شعب بانک پاسارگاد شهر مشهد می باشد. روش تحقیق در این پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی، بر اساس گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل از نوع توصیفی و غیر آزمایشی و از نظر نوع اجرا پیمایش می باشد. جامعه آماری تحقیق شعب بانک بانک پاسارگاد شهر مشهد می باشد. با توجه به اینکه تعداد مشتریان نا محدودند، بر اساس جدول مورگان نمونه آماری 384 نفر انتخاب شد. پس از انجام مطالعات آماری و استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنوف و آزمون همبستگی پیرسون، نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی کارکنان با وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد، بدین صورت که با افزایش هوش عاطفی کارکنان، وفاداری مشتریان افزایش می یابد. بدین وسیله پیشنهاد می گردد که مدیران برای وفادار نمودن مشتریان خود و جذب مشتریان وفادار، هوش عاطفی کارکنان خود را افزایش دهند و برای کارکنانی که با مشتریان سروکار دارند دوره های آموزش مهارت های هوش عاطفی در نظر بگیرند.

کلیدواژه ها : هوش هیجانی، وفاداری مشتریان، بانک پاسارگاد .

* عظیم نژاد،سمیه و پویا ثابت فر.(1395). تأثیر نوسانات و تحریم های اقتصادی بر سود خالص بانک مطالعه موردی: بانک پاسارگاد. تهران : کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری .

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر نوسانات و تحریم های اقتصادی بر سود خالص بانک )مطالعه موردی: بانک پاسارگاد(بوده است. روش تحقیق از لحاظ نوع استدلال قیاسی- استقرایی است بدین معنی که در مبانی نظری و پیشینه پژوهش ازراه مطالعه کتابخانه ای، سایر سایت ها، مقالات در چارچوب قیاسی و گرداوری اطلاعات برای تأئید یا رد فرضیه ها در قالب استقرایی انجام می پذیرد. در این تحقیق که از دادههای پانل)تابلویی( با اثرات ثابت استفاده شده، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 59 % نشان داد که تولید ناخالص داخلی و متوسطنرخ بهره تسهیلات بانکی بر سود خالص هر سهم بانک پاسارگاد تأثیر مستقیم )مثبت( داشته و نرخ تورم، نرخ دلار و تحریم های بانکی بر سود خالص هر سهم بانک پاسارگاد تأثیر معکوس (منفی) دارد.

کلیدواژه ها : نوسانات و تحریم های اقتصادی، نرخ تورم، سود خالص هر سهم، بانک پاسارگاد.

* آسترکی، رضا و روح الله جوادی.(1395). بررسی رابطه بین نقدینگی با اجزای مصارف بانک پاسارگاد و منابع بانک . تهران : ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین .

نگهداری مقادیر ناکافی نقدینگی، بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات و ورشکستگی مواجه می کند. نگهداری مقادیر فراوان نقدینگی نیز، موجب تخصیص ناکارآمد منابع، کاهش نرخ سوددهی به سپرده ها و درنتیجه از دست دادن بازار می شود بنابراین توانایی بانک برای ارزیابی و مدیریت عرضه وتقاضای نقدینگی بسیار ضروری است تا بتوانند فعالیت بانکداری را تداوم بخشند. در یک تعریف کلی می توان گفت که نقدینگی، تبدیل دارایی های غیرنقدبه وجه نقد، بدون کاهش ارزش، توسط افراد، واحدهای تجاری و موسسات می باشد. برای انجام تحلیل فرضیه های این تحقیق از آزمن رگرسیون و آزمون پیرسون با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 24استفاده شد. 73شعب از بانک مورد مطالعه در استان تهران از طریق جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی در دوره زمانی 1391 -1394مورد بررسی قرار داده شد. بعد از اجرای تحقیق و استفاده از آزمون های آمار توصیفی و استنباطی رابطه اجزای منابع و مصارف با نقدینگی بانک مورد مطالعه تایید شد. یافته ها نشان داد که:بین مولفه های اجزای منابع با نقدینگی بانک ارتباط معناداری وجود داردبین مولفه های اجزای مصارف و نقدینگی بانک ارتباط معناداری وجود دارد.

کلیدواژه ها: دارایی ها، سوددهی ،بانک پاسارگاد

* توسلی،سمانه و وحیده دایمی. (1395). بررسی رابطه بین بازاریابی داخلی و مشتری مداری در بانک های خصوصی(مورد مطالعه : بانک پاسارگاد شعب غرب استان تهران) .تهران: دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم .

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین بازاریابی داخلی و مشتری مداری در بانکهای خصوصی بود . روش تحقیق از نوع همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی بود که به شکل میدانی انجام شد . جامعه آماری این پژوهش را کلیه مشتریان بانک پاسارگاد غرب استان تهران می باشد. . حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کرجسی مورگان می باشد. . بهمنظور گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه استفاده گردید . پرسشنامه ها استاندارد بود با این حال روایی آن نیز براساس نظر خبرگان تایید شد . پایایی آن نیز به وسیله ضریب آلفای کرنباخ مورد تایید قرار گرفت . پرسشنامه در بین جامعه آماری 384 نفر توزیع شد جمع آوری گردید . داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزار Spss مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است . باتوجه به این که تحقیق ازنوع همبستگی بود، جهت تجزیه و تحلیل آماری از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد . پس از آزمون فرضیه، رابطه بین بازاریابی داخلی و مشتری مداری مورد تایید قرار گرفت .

کلیدواژه ها: بازاریابی داخلی، مشتری مداری، بانک پاسارگاد.

* سادات خرمشاهی، زهرا و مرتضی فرجی.(1395). بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان بانک پاسارگاد بر وفاداری مشتریان. تهران : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات .

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان بانک پاسارگاد بر وفاداری مشتریان است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از دسته تحقیقات توسعه ای است از نظر روش گردآوری داده ها، روش مورد استفاده توصیفی تحلیلی پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر بر اساس استعلام از واحد کارگزینی این بانک 603 نفراز کارکنان ستادی بانک پاسارگاد می باشند . با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده با انتساب متناسب و جدول کرجسی و مورگان ،تعداد 234 نفر به عنوان نمونه تعیین گردید. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش دو پرسشنامه محقق ساخته می باشد. پرسشنامه مسئولیت پذیری اجتماعی 19 سوالی و پرسشنامه وفاداری مشتریان نیز 12 سوالی است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش از نرم افزار SPSS استفاده شد و با استفاده از روشهای آمار توصیفی از قبیل رسم نمودارها، درصد جداول فراوانی، به توصیف داده ها پرداخته و جهت تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها از روش های آمار استنباطی پارامتری همچون آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن و نیز از رگرسیون در صورت نرمال بودن استفاده شد. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که هر پنج فرضیه فرعی تایید شدند و فرضیه اصلی مبنی بر تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان بانک پاسارگاد بر وفاداری مشتریان تایید شد.

کلیدواژه ها : مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان، بانک پاسارگاد، وفاداری مشتریان

* فرهنگ راد، بهاره ، احمد اسدالله زاده و شهاب الدین شمس.(1395). بررسی رابطه بین پاداش های مالی و کاهش قصد ترک خدمت کارکنان در بانک پاسارگاد. تهران : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات.

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین پاداش های مالی و کاهش قصد ترک خدمت کارکنان در بانک پاسارگاد است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از دسته تحقیقات توسعه ای است از نظر روش گردآوری داده ها، روش مورد استفاده همبستگی پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر بر اساس استعلام از واحد کارگزینی این بانک 603 نفراز کارکنان ستادی بانک پاسارگاد می باشند . با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده با انتساب متناسب و جدول کرجسی و مورگان ،تعداد 234 نفر به عنوان نمونه تعیین گردید. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش دو پرسشنامه محقق ساخته می باشد. پرسشنامه پاداش های مالی 20 سوالی و پرسشنامه قصد ترک خدمت کارکنان نیز 22 سوالی است جهت تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش از نرم افزار SPSS استفاده شد و جهت تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها از روش های آمار استنباطی پارامتری همچون آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت بررسی نرمال بودن و نیز از پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که فرضیات فرعی تایید شدند و نتایج فرضیه اصلی نشان داد که بین پاداش های مالی و کاهش قصد ترک خدمت کارکنان در بانک پاسارگاد رابطه معناداری وجود دارد .

کلیدواژه ها : پاداش های مالی، کاهش قصد ترک خدمت کارکنان، بانک پاسارگاد

* کردی، مراد و سعید یزدانی.(1395). بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی سازمان و رهبری اخلاقی مدیران شعب ازدیدگاه کارکنان بانک پاسارگاد استان سمنان. دومین همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری.

هدف ازاین پژوهش بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی سازمان و رهبری اخلاقی مدیران شعب ازدیدگاه کارکنان بانک پاسارگاد می باشد روش تحقیق توصیفی و ازنوع همبستگی میباشد جامعه اماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شعب استان سمنان بانک پاسارگاد که بااستفاده ازفرمول کوکران حجم نمونه 150نفر بصورت تصادفی ساده انتخاب شدند ابزار گرداوری داده ها پرسشنامه است تجزیه و تحلیل داده ها باکمک نرم افزار SPSS و بااماره های توصیفی و استنباطی صورت گرفت با استفاده ازتحلیل رگرسیونی متغیرهای سبک رهبری اخلاقی تنظیم فعالیت ها درچارچوب اخلاقی اعتمادرهبری و تلاش در جهت ارتقای کارکنان بطور کلی توانستند 62/7 ازواریانس متغیر وابسته را براورد کنند و حدود 38 درصد ازتغییرات متغیر وابسته به وسیله متغیرهای دیگر خارج ازپژوهش قابل تبیین است باافزایش معضلات اخلاقی درسازمان ها مسئله رهبری اخلاقی به یک موضوع بسیارمهم تبدیل شده لذا فراهم کردن زمینه مساعد و بستراماده جهت توانمندکردن کارکنان و تبادلات آنها توسط مدیریت و رهبری سازمان امری ضروری است.

کلیدواژه ها : بانک پاسارگاد ، رهبری اخلاقی ، مسئولیت اجتماعی سازمان ، تنظیم فعالیت ها ، مسئولیت پذیری

* نادروندی، نغمه ، علی اسمعیل زاده مقربی و مهدی سبک رو.(1395). کیفیت برند پاسارگاد و تاثیرات بازاریابی رابطه مند بر آن . تهران: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد.

مشتریان به عنوان کلید موفقیت در رقابت سازمان های کنونی به شمار می آیند. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند بر کیفیت برند در حوزه خدمت رسانی موسسات مالی می باشد، سازمان های امروزی در شرایط رقابتی سختی قرار گرفته اند که برای بقای خود و ادامه فعالیت خود نیازمند پارامترهایی هستند که حیات آنها را تضمین نماید، مطالعه حاضر اهمیت بازاریابی رابطه مند در این راستا را مورد بررسی خود قرار داده است، بانک ها به عنوان یکی از سازمان های ارایه دهنده خدمات مالی در وضعیتی قرار دارند که ممکن است به واسطه سایر نهادها نقش خود را از دست بدهند، براین اساس جامعه مورد بررسی در مطالعه حاضر را کلیه مشتریان بانک پاسارگاد شهر تهران را تشکیل می دهند، به منظور گردآوری داده های تحقیق پس از تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به میزان 384 نفر،از پرسشنامه های استاندارد جهت گردآوری داده های تحقیق استفاده گردید. روش تحقیق حاضر از دسته تحقیقات کمی است که به روش پیمایشی-توصیفی انجام گرفته است. روایی و پایایی ابزار تحقیق نیز به واسطه روش های مناسب تایید شد. جهت آزمون فرضیات نیز از آزمون های آماری مختلف توصیفی و استنباطی استفاده شده و نهایتا نتایج آزمون معادلات ساختاری نشان داد که بازاریابی رابطهمند می تواند تا حد زیادی کیفیت برند در میان مشتریان را تحت تاثیر قرار دهد و در این میان ارتباطات از بیشترین تاثیر گذاری برخوردار است.

کلیدواژه ها : بازاریابی رابطه مند ، کیفیت برند ، ارایه خدمات ، بانک پاسارگاد.


اختصاصی پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۰۱ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
0
1
کار بسیار خوبی انجام شده است
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۰۱ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
0
0
ای کاش همین کار را برای چند سال قبل بانک پاسارگاد انجام می دادید. یعنی از زمانی که این بانک تشکیل شد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین